cec

Românii care nu au apucat să-și cumpere mașini Dacia 1310 înainte de 89 în baza carnetelor CEC în valoare de 5000 de lei vor primi despăgubiri în valoare de 20.088,92 lei.

 

Guvernul a adoptat astăzi următorul proiect:

HOTĂRÂRE pentru completarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești.

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre Art.I Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 16 mai 2014, se completează după cum urmează:

 

1. La articolul 1, după alineatul (2¹), se introduce un nou alineat, alineatul (2²), cu următorul cuprins: „(2²) Valoarea totală a despăgubirii prevăzută la art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.232/2008, cu completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță, astfel cum a fost majorată prin intermediul alin.(2) și alin (2¹) se majorează cu suma de 20.088,92 lei, care reprezintă despăgubirea acordată pentru un deponent (1) în urma hotărârii judecătorești executorii.”

2. La articolul 1, după alineatul (4¹), se introduce un nou alineat, alineatul (4²), cu următorul cuprins: „(4²) Suma reprezentând despăgubirea prevăzută la alin. (2²) este asigurată de Ministerul Finanțelor Publice prin emisiunea unui titlu de stat efectuată pe numele C.E.C. BANK S.A. în data de 13 decembrie 2016, de valoare nominală egală cu valoarea despăgubirii. Titlul de stat este nenegociabil, nepurtător de dobândă şi are scadența în data de 13 ianuarie 2017”.

3. La articolul 1, după alineatul (6¹), se introduce un nou alineat, alineatul (6²), cu următorul cuprins: „(6²) La data scadenței titlului de stat, prevăzută la alin. (4²), Ministerul Finanțelor Publice procedează la răscumpărarea acestuia, prin plata pe numele C.E.C. BANK S.A. a sumei de 20.088,92 lei, reprezentând valoarea nominală a titlului de stat emis.” Art. II Hotărârea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 16 mai 2014, cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM - MINISTRU Dacian Julien CIOLOȘ