ajutor incalzire

Ce acte legislative reglementează beneficiile privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece?

-Ordonanța de urgență nr. 70 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece–publicată în monitorul official nr. 629 din 2 septembrie 2011;

-Hotărârea nr. 920 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.

Ce perioadă cuprinde sezonul rece?

Sezonul rece cuprinde perioada de 5 luni, între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor.

Ce se înțelege prin ajutor pentru încălzirea locuinței?

Ajutor pentru încălzirea locuinței este o măsură de sprijin, în cazul comunei Valea Călugărească măsura suportată din bugetul de stat, destinată consumatorilor vulnerabili cu venituri situate până la pragul de 615 lei pe membru de familie și  care se acordă  consumatorilor de energie electrică, gaze naturale și lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Ajutorul se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat, numai pentru locuința de domiciliu sau după caz, de reședință a acestora.

Cine este titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței?

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței poate fi după caz: proprietarul locuinței, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere sau cu drept de habitație, titularul contractului de închiriere, comodat sau concesiune al acesteia.

Care sunt  baremurile  de venituri privind ajutoarele pentru încălzirea locuinței pe tipuri de consumatori?

Barem venit net pe membru de familie Ajutor pentru gaze naturale Ajutor pentru energia electrică Ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri
≤155 lei 262 lei 240 lei 54 lei
155.1-210 lei 190 lei 216 lei 48 lei
210.1-260 lei 150 lei 192 lei 44 lei
260.1-310 lei 120 lei 168 lei 39 lei
310.1-355 lei 90 lei 144 lei 34 lei
355.1-425 lei 70 lei 120 lei 30 lei
425.1-480 lei 45 lei 96 lei 26 lei
480.1-540 lei 35 lei 72 lei 20 lei
540.1-615 lei 20 lei 48 lei 16 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cum se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței?

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia, titularul având obligația de a menționa corect  componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute și să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia în termen de 5 zile de la data modificării prin depunerea unei noi declarații pe propria răspundere.

Ce venituri se iau în calcul?

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul.

Deținerea căror bunuri conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzire?

Bunuri imobile: clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu şi a

anexelor gospodăreşti.

Terenuri de împrejmuire a locuinței şi curtea aferentă, precum şi alte terenuri

intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbana şi 2.000 mp în zona rurală.

Bunuri mobile (aflate în stare de funcționare): autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile; mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani; autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze; șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"; utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată; utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale; utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric.

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

Suprafete de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producție anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma 2500 euro pentru familie.

Cum se stabilește dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței?

În situația în care consumatorii îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face prin dispoziție a primarului, după cum urmează:

-începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până în data de 20 ale lunii respective;

-începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 ale lunii;

-începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea luna indiferent de data la care a fost depusa cererea.

ATENTIE: PENTRU A BENEFICIA PE TOATĂ PERIOADA SEZONULUI RECE NOIEMBRIE 2016 – MARTIE 2017 CERERILE ȘI DOCUMNTELE TREBUIE DEPUSE MAXIM PÂNĂ ÎN DATA DE 20.11.2016