gradinita

Potrivit comunicatului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, întregul proces de înscriere a copiilor la grădiniță se va finaliza pe 29 Iulie.

 

Astfel, în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani se derulează, succesiv, următoarele etape la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ: reînscrierea copiilor care frecventează unitatea de învăţământ preşcolar în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2016-2017, respectiv înscrierea copiilor nou-veniţi. Reînscrierile s-au desfăşurat în perioada 4 - 20 mai, iar înscrierile în două etape: 23 mai - 17 iunie, respectiv 27 iunie - 29 iulie. Orarul înscrierilor este stabilit de conducerea unităţii de învăţământ, fiind afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există), şi pe site-ul inspectoratului şcolar. Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani. În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale (stabilite de Ministerul Educaţiei) şi criterii de departajare specifice (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de Oficiul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean până la data de 20 mai). Cererile respinse fie ca urmare a opţiunilor insuficiente din fişa de înscriere, fie din cauza absenţei locurilor la unitatea de învăţământ dorită, vor putea fi redepuse şi aprobate în etapele imediat următoare sau în etapa de ajustări, programată în perioada 1 - 31 august. 
Pentru asigurarea transparenţei procesului de înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:
- capacitatea instituţiei (număr de copii pentru care a fost proiectată);
- numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
- criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;
- numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.
Menţionăm ca unităţile de învăţământ au obligaţia afişării la loc vizibil a informaţiilor privind statutul grădiniţei, respectiv dacă este acreditată, autorizată să funcţioneze provizoriu, cu atestat de calitate emis de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP). 
Comparativ cu anii anteriori, monitorizarea fluxului de reînscrieri şi înscrieri se va realiza informatizat, prin intermediul Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR), dezvoltat de Ministerul Educaţiei. Pe toată durata acestui proces, inspectoratele şcolare judeţene asistă unităţile de învăţământ în activitatea de înscriere şi confirmă finalizarea colectării cererilor aferente etapelor de înscriere/reînscriere.