- Publicitate -

Spitalul județean de urgență Ploiești face angajări. Posturile scoase la concurs

Spitalul Județean de Urgență Ploiești scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ord.M.S.nr.166/2023, următoarele posturi vacante, pe durată nedeterminată:

- Publicitate -
 • 10 posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI 
 • 6 posturi în cadrul Secției ATI Nord;
 • 1 post în cadrul Secției ATI Obstetrică-Ginecologie;
 • 2 posturi în cadrul Compartimentului ATI Boldescu;
 • 1 post în cadrul Compartimentului de Terapie Intensivă Arși;

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea

şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

- Publicitate -

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de medici specialiști:

 • Diplomă de licență;
 • Certificat de medic specialist;
 • Stagiu de rezidențiat terminat.

        Concursul  va consta în următoarele etape:

 1. selecția dosarului pentru înscriere (proba A) și pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr.3 la ordin;
 2. proba scrisă (proba B); va avea loc la sediul Institutului pentru Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu în data de 28.03.2023, ora 0900  ;
 3. proba clinică/practică (proba C). va avea loc la sediul Institutului pentru Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu în data de 31.03.2023, ora 0900 .

Calendarul desfășurării concursului/examenului:

 • 02.2023 – 07.03.2023, ora 13ºº -Perioada de înscriere a candidaților;
 • 08-09.03.2023, ora 13ºº – Selecția dosarelor de înscriere ;
 • 03.2023, ora 14ºº – Afișarea rezultatelor selecției dosarelor;
 • 03.2023, ora 14ºº -Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere;
 • 03.2023, ora 14 ºº – Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere;
 • 03.2022, ora 09ºº – Desfășurarea probei scrise;
 • 03.2023, ora 16ºº- Afișarea rezultatelor la proba scrisă;
 • 03.2023, ora ora 16 ºº – Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă;
 • 03.2023, ora 16ºº – Afișarea rezultatelor contestațiilor privind proba scrisă;
 • 03.2023, ora 09ºº – Susținerea  probei clinice/practice;
 • 03.2023, ora 14ºº – Afișarea rezultatelor probei clinice;
 • 04.2023, ora 14ºº- Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba clinică;
 • 04.2023, ora 14 ºº – Afișarea rezultatelor contestațiilor privind proba clinică;
 • 04.2023, ora 16ºº – Afișarea rezultatelor finale ale concursului;

    Dosarele se vor depune la sediul spitalului – Ploiești, str.Găgeni nr.100 – Serviciul RUNOS, până la data de 07.03.2023, ora 1300.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu menţiunea „admis” sau „respins”, se vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data de 10.03.2023, ora 1400 .

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ”admis” sau ”respins”, prin afișarea la sediul comisiei de concurs, la avizierul și pe pe site-ul spitalului, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

- Publicitate -

Rezultatele finale se afișează la avizierul și pe pe site-ul spitalului, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ”admis” sau ”respins”.

    Conținutul dosarului de înscriere la concurs și locul de înscriere:

 1. Conținutul dosarului de înscriere:
 2. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr.1, atașat la anunț;
 3. b) copie după diploma de licenţă şi certificatul de specialist;
  c)  copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
  d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau    e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
  f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
  g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
  h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de
  adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
 4. i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
  j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
  k) curriculum vitae, model comun european.

Documentele solicitate în copie, vor fi însoțite de cele originale la depunerea dosarului pentru certificarea copiilor de către secretarul comisiei de concurs  cu mențiunea ”conform cu originalul”.

Documentele prevăzute la lit. d) și f) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

- Publicitate -

Documentele pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia. Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează în format pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă. Nerespectarea transmiterii documentelor conform mențiunilor duce la respingerea candidaților.

Candidații au obligaţia de a se prezenta la Serviciul Resurse Umane Salarizare cu documentele prevăzute la punctul 7.1  lit. b)-f) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora
organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

- Publicitate -

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul
prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare
pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

 1. Locul de înscriere: Spitalul Județean de Urgență Ploiești, Str. Găgeni, nr. 100, Ploiești, Jud. Prahova.

Formularul de înscriere precum și tematica sunt atașate la prezentul anunț și se pot ridica și de la serviciul R.U.N.O.S. al spitalului.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0244537711, int.285 (Serviciul RUNOS).

- Publicitate -

Ai informații care ar putea deveni o știre? Contactează-ne la: 0785 075 112, pe WhatsApp sau Signal.

Urmărește știrile Observatorul Prahovean și pe Google News!

Video Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Articole asemănătoare

Vreme capricioasă în Prahova. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. La Ploiești temperaturile maxime se vor situa între 11... 14 grade...

Iordania pe cont propriu în 2023: negocieri, obiceiuri, cultură și concepții de viață

Iordania este o lume aparte, o lume pe care am descoperit-o pas cu pas, încă de la primul schimb de vorbe cu taximetristul care...
- Publicitate -
- Publicitate -
- Publicitate -

Ultimele știri

Vreme capricioasă în Prahova. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. La Ploiești temperaturile maxime se vor situa între 11... 14 grade...

Iordania pe cont propriu în 2023: negocieri, obiceiuri, cultură și concepții de viață

Iordania este o lume aparte, o lume pe care am descoperit-o pas cu pas, încă de la primul schimb de vorbe cu taximetristul care...

În Salina Slănic, locul cu cel mai pur aer de pe planetă, se coboară cu aceleași microbuze jalnice. De 9 ani se încearcă refacerea...

Vremea plăcută din weekend i-a scos din case pe oameni, mulți alegând ca variantă de petrecere a timpului, una dintre cele mai populare saline...

Care sunt firmele care vor să construiască variantele ocolitoare de la Azuga – Bușteni

Pentru centurile ocolitoare de la Azuga - Bușteni au fost depuse oferte din partea a două asocieri de firme din România, Bulgaria și Turcia....

Mărturia ploieșteanului implicat în accidentul în lanț de pe autostrada M1 din Ungaria: ”Ne-am trezit în infern!”

Observatorul Prahovean publică, în exclusivitate, mărturia unui ploieștean care a fost implicat în accidentul în lanț petrecut sâmbătă pe autostrada M1 din Ungaria. Acesta...
Emisiuni
- Publicitate -