- Publicitate -

Gruparea mobilă de jandarmi ,,Matei Basarab” Ploiești face angajări din sursă externă

30 de posturi de subofițer pentru ordine publică sunt scoase la concurs la nivelul Grupării de Jandarmi Mobile ,,Matei Basarab” Ploiești.

Comunicatul instituției:

Dacă îți dorești să devii jandarm, acum ai șansa să te alături echipei noastre! De ce ai nevoie? Ei bine, în primul rând de diploma de bacalaureat, de o condiție fizică foarte bună, dar și de însușirea legislației care a fost stabilită ca tematică pentru ocuparea acestor posturi.

Atenție, data limită de depunere a cererilor este 08.07.2022, ora 12.00 ! Relații se pot obține la numărul de telefon 0244/406411 sau trimiteți mail pe adresa recrutare@jandarmeriamobilapl.ro.

Citește Super Ofertă la Emag: Programul Rabla Guvernamentala pentru electrocasnice – etapa 1 – masini de spalat rufe, vase, aparate frigorifice

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ,
următoarele cerinţe de ocupare a postului, cerinţe care decurg din fişa postului şi din actele normative în vigoare:

I. Condiții specifice prevăzute în fișa postului:
– categoria de personal ce poate ocupa postul: subofiţer;
– gradul militar necesar ocupantului postului: sergent major;
– pregătire de baza: studii liceale cu diplomă de bacalaureat sau şcoală militară de subofiţeri jandarmi;
– pregătire de specialitate: – curs de iniţiere în carieră pentru subofiţeri, curs de intervenție
profesională și tehnician de intervenţie profesională şi tehnician de trecere operaţională, după ocuparea postului;
– alte cunoştinţe: cultură generală, cunoştinţe generale si juridice;
– autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului:
– autorizaţie de acces la informații clasificate ,,secret de serviciu” (obținută după numirea pe funcție)
NOTĂ: Neacordarea accesului la documente la nivelul solicitat atrage eliberarea din funcţie de drept;
– apt psihologic.
– apt medical.
-aptitudini si abilităţi necesare:
– să posede o gândire analitică şi conceptuală
– să fie un bun organizator
– disponibilitate pentru dialog şi negocieri
– să poată lucra sub presiunea timpului, în condiţii de stres.
– atitudini necesare/ comportament solicitat:
– conduită morală conformă normelor civice şi militare
– iniţiativă şi flexibilitate în gândire
– disponibilitate pentru lucru în echipă
– spirit de întrajutorare
– deschidere permanentă spre nou.
– parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical astfel încât să-și poată îndeplini în bune condiții sarcinile specifice postului;
– trăsături psihice si de personalitate:
– organizat
– competitiv
– motivat
– empatic
– concentrat pe soluții.

Citește și Când va fi reparat podul periculos de pe DN 1 A, peste Teleajen, de la Blejoi? Reacția CNAIR

II. Condiţii legale de recrutare a candidaților pentru încadrarea prin rechemare în activitate
sau încadrare directă:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
Nesecret, Pagina 3 din 10
UM 0599 Ploieşti, str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 257, cod poştal 100507, tel. 0244/406411, fax 0244/335575,
e-mail recrutare@jandarmeriamobilapl.ro
Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de
cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă;
m) să nu fi atins la data desfăşurării procedurii de încadrare, vârsta standard de pensionare, aşa cum este prevăzută de Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat.
Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la alin. precedent lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu.
În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.
Dovada îndeplinirii condiţiei referitoare la faptul că sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de
bacalaureat se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să
rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

III. Candidaţii recrutaţi în vederea încadrării directe care intenţionează să dobândească statutul de cadru militar trebuie să îndeplinească şi următoarele criterii specifice:
a) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp,
neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
b) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.
Verificarea cerinţei prevăzute la alin. precedent lit. a) se realizează cu ocazia examinării medicale.

IV. Candidaţii recrutaţi în vederea rechemării în activitate trebuie să îndeplinească şi următoarele criterii specifice:
a) nu au fost trecuți în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
b) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
c) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.
Verificarea cerinţei prevăzute la alin. precedent lit. b) se realizează cu ocazia examinării medicale.
NOTĂ: Candidaţii care au promovat concursul de și au fost declarați „admis” la concursurile
pentru ocuparea posturilor vacante prin rechemare în activitate sau încadrare directă nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

A T E N Ț I E !
La concursul pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai candidaţii care îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Neîndeplinirea uneia/unora dintre cerinţe ori nerespectarea modalităţilor şi termenelor de depunere a cererilor de înscriere şi/sau documentelor constitutive a dosarelor de recrutare, atrage respingerea participării la concurs. Nu se admit derogări de la niciunul dintre criteriile de ocupare prevăzute mai sus.

Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant prin
rechemare în activitate sau încadrare directă conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere (conform modelului din Anexa nr. 1 la prezentul anunț);
b) curriculum vitae în format Europass (conform modelului din Anexa nr. 2 la prezentul anunț);
c) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
d) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
e) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
f) autobiografia (redactată olograf de către candidat) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (conform modelului din Anexa nr. 3 şi Anexa nr. 4 la prezentul anunț);
g) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;
h) o fotografie color 9×12 cm;
i) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI (conform modelului din Anexa nr. 5 la prezentul anunț);
j) consimțământ informat (conform modelului din Anexa nr. 6 la prezentul anunț);
k) aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;
l) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului din Anexa nr. 7 la prezentul anunț);
m) declarație pe propria răspundere că are capacitate deplină de exerciţiu, nu are antecedente penale, nu este în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani şi nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt ele definite prin lege (conform modelului din Anexa nr. 8 la prezentul anunț);
n) pentru cadrele militare în rezervă – adeverinţă eliberată de unitatea de unde a trecut în rezervă în care se fie menţionat gradul militar în rezervă deţinut, perioadele de activitate şi funcţiile îndeplinite, motivul şi temeiul legal al trecerii în rezervă.
Modelele de documente care trebuie completate de candidat, vor fi redactate personal, cu
ustensile de scris de culoare albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări, datate şi semnate. Aceste reguli nu se aplică pentru C.V., document care poate fi întocmit în integralitate pe calculator, ulterior fiind datat și semnat.
NOTĂ: – Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv maximum 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinței de studii se calculează de la data finalizării acestora, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ;
Precizăm faptul că examinarea medicală şi evaluarea psihologică de către structurile de
specialitate ale M.A.I. se realizează exclusiv pentru candidatul/candidații declarat/declarați «admis», în acest sens acesta/aceștia va/vor fi planificat/planificați pentru susținerea examinărilor specifice prin grija structurilor responsabile din cadrul unității.

Anunțul de angajare complet poate fi descărcat de aici: 2-anunt_-30-functii-de-subofiter-op_internet

Ai informații care ar putea deveni o știre? Contactează-ne la: 0785 075 112, pe WhatsApp sau Signal.

Urmărește știrile Observatorul Prahovean și pe Google News!

Sondaj

Cine credeți că este de vină pentru că Ploieștiul a rămas fără apă caldă?

- Publicitate -

Articole asemănătoare

Aproape 1 kilogram de mercur și 95 de kg de pământ contaminat cu mercur, descoperite în Ploiești

Pompierii prahoveni au avut o misiune dificilă joi după amiază pe Bulevardul Petrolului din Ploiești. Aceștia au avut de colectat o cantitate impresionantă de...

Trei tineri au fost reținuți în urma perchezițiilor de miercuri din Ploiești

Polițiștii au descins miercuri dimineață la mai multe adrese din Ploiești, Brăila și Călărași într-un dosar de furt calificat. Patru tineri, cu vârstele cuprinse între...
- Publicitate -

Video Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ultimele știri

Aproape 1 kilogram de mercur și 95 de kg de pământ contaminat cu mercur, descoperite în Ploiești

Pompierii prahoveni au avut o misiune dificilă joi după amiază pe Bulevardul Petrolului din Ploiești. Aceștia au avut de colectat o cantitate impresionantă de...

Trei tineri au fost reținuți în urma perchezițiilor de miercuri din Ploiești

Polițiștii au descins miercuri dimineață la mai multe adrese din Ploiești, Brăila și Călărași într-un dosar de furt calificat. Patru tineri, cu vârstele cuprinse între...

Accident grav la Balta Doamnei, după ce două auto au intrat în coliziune – UPDATE

Accidentul rutier s-a produs, joi, pe raza localității Balta Doamnei, după ce două auto au intrat în coliziune. O persoană, care prezintă multiple traumatisme,...

Finanțare europeană pentru montarea de corpuri cu led pentru iluminat stradal pe câteva artere de circulație din Ploiești- VIDEO

Aleșii locali ploieșteni au aprobat devizul general pentru un nou proiect care se dorește implementat la nivelul municipiului, privind instalarea de corpuri cu led...

Fabrica de brânzeturi care a ars la Mizil nu avea autorizație de mediu. Comisarii au închis-o și au amendat patronul

La începutul lunii august un incendiu violent a izbucnit la o fabrică de brânzeturi și de procesare a laptelui din Mizil. Incendiul s-a manifestat cu...
- Publicitate -
- Publicitate -
- Publicitate -

Parteneri

- Publicitate -