IPJ Prahova face angajări din sursă externă

0

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, cu sediul în municipiul Ploiești, strada Vasile Lupu nr. 60, județul Prahova organizează concurs/examen pentru încadrarea cu personal recrutat din sursă externă a 6 (șase) posturi vacante de execuţie personal contractual prevăzute cu funcția de referent II-I A, respectiv:

– referent II-I A  la Serviciul Logistic – Compartimentul Secretariat,  documente clasificate și arhivă – poziţia 119 din statul de organizare al unității;

– referent II-I A  la Serviciul Cazier judiciar, statistică și evidențe operative – Compartimentul Secretariat,  documente clasificate și arhivă, poziţia 144/a din statul de organizare al unității;

– referent II-I A la Poliția municipiului Ploiești – Compartimentul Secretariat,  documente clasificate și arhivă, poziţia 491 din statul de organizare al unității;

– referent II-I A  la Poliția municipiului Ploiești – Secția 1 Poliție – Compartimentul Secretariat,  documente clasificate și arhivă, poziţia 595 din statul de organizare al unității;

– referent II-I A  la Poliția municipiului Ploiești – Secția 4 Poliție – Compartimentul Secretariat,  documente clasificate și arhivă, poziţia 803 din statul de organizare al unității;

– referent II-I A  la Poliția stațiunii Sinaia – Compartimentul Secretariat,  documente clasificate și arhivă, poziţia 1161/a din statul de organizare al unității.

În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

Condiţii generale:

 1. a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 3. c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) au capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor posturilor scoase la examen/concurs;
 7. g) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 8. h) să fie declaraţi „apt” medical (având în vedere Ordinul M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor în M.A.I. şi ale procedurii PS001-DM-RU nr. 4.244.380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, în vederea participării la concurs, candidaţii vor parcurge etapele prevăzute de actele interne menţionate pentru obţinerea fişei de aptitudine în muncă eliberată de structura competentă de medicină a muncii din cadrul Direcţiei Medicale a M.A.I.). Fişa de aptitudine în muncă menţionată anterior, încheiată cu menţiunea „apt” va fi depusă la dosarul de concurs până la data de 12.2021, întrucât fără această fişă nu este posibilă participarea candidatului la concurs.
 9. i) să fie declaraţi „apt” psihologic (testarea psihologică va fi efectuată la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova la o dată şi o locaţie ce vor fi comunicate ulterior, prin intermediul paginii de internet ph.politiaromana.ro, secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs şi afişare la avizierul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova).

Condiţii specifice pe care trebuie să le îndeplinească candidatul care participă la concurs: să fie absolvent de studii medii cu diplomă de bacalaureat.

pentru înscrierea la concurs/examen, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, cu sediul în municipiul Ploiești, strada Vasile Lupu nr. 60, județul Prahova, Serviciul Resurse Umane, care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs/examen adresată inspectorului șef al Inspectoratului Județean de Poliție Prahova (pentru candidații care se înscriu la concurs în vederea ocupării celor 5 posturi vacante de personal contractualreferent II-IA prevăzute la poziţiile 119, 144/a, 491, 595 și 803 din statul de organizare al unității modelul este prevăzut la Anexa nr. 2, iar pentru candidații care se înscriu la concurs în vederea ocupării postului vacant de personal contractual – referent II-IA din cadrul Poliției stațiunii Sinaia –- prevăzut la poziţia 1161/a, modelul este prevăzut la Anexa nr. 2A );
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă (revisal) care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat “Admis” la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 7. g) curriculum vitae (conform Anexei nr. 3);
 8. h) autobiografie (conform Anexei nr. 5);
 9. i) tabel de rude (conform Anexei nr. 6);
 10. j) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi după caz ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 11. k) copie a livretului militar, după caz;
 12. l) declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform Anexei nr. 4);
 13. m) o fotografie  9/12 centimetri – color, în ținută decentă;
 14. n) acord înregistrare audio-video (conform Anexei nr. 7).

 

Candidaţii înscrişi vor prezenta toate documentele sus – menţionate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Nu vor fi acceptate documentele, în original, care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

Înscrierea candidaţilor se va face personal, la sediul Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, cu sediul în municipiul Ploiești, strada Vasile Lupu nr. 60, județul Prahova, în perioada 25.10.2021 –  08.11.2021 inclusiv, în intervalul orar  1000 – 1200 și 1300 – 1500, în zilele lucrătoare.

Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal.

Depunerea dosarelor de înscriere la concurs/examen:

– până la data de 08.11.2021, inclusiv, în intervalul orar 1000 – 1200 și 1300 – 1500, în zilele lucrătoare – înscrierea candidaţilor;

– până la data de 03.12.2021, ora 1500 – termen de completare a dosarelor cu fişa de aptitudine în muncă, însoţită de documentele ce au stat la baza eliberării acesteia.

Testarea psihologică se va realiza la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, la o dată şi o locaţie ce vor fi stabilite în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi și vor fi comunicate ulterior, prin intermediul paginii de internet www.ph.politiaromana.ro, secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs şi afişare la avizierul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova.

Candidaţii declaraţi INAPT la examinarea psihologică nu vor mai participa la probele de concurs.

Concursul/examenul se va desfăşura în perioada 09.11.2021 – 14.12.2021, la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, cu sediul în municipiul Ploiești, strada Vasile Lupu nr. 60, județul Prahova şi va consta în trei etape succesive:

 1. Selecţia dosarelor de concurs;
 2. Proba scrisă;
 3. Proba interviu.

 

Proba scrisă va avea loc la data de 07.12.2021, ora 1000, la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, situat în municipiul Ploiești, strada Vasile Lupu nr. 60, județul Prahova şi constă în redactarea unei lucrări și/sau rezolvarea unor teste grilă, specifice postului. Proba scrisă va fi înregistrată cu mijloace audio-video.

 

În cadrul probei interviu, care va avea loc la data de 10.12.2021, ora 1000 , la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, situat în municipiul Ploiești, strada Vasile Lupu nr. 60, județul Prahova, se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul, abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi „admis” la proba scrisă. Interviul se înregistrează cu mijloace audio-video.

Pentru fiecare probă a concursului, punctajul este de maxim 100 de puncte.

Sunt declaraţi „admis” la proba scrisă şi interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probe.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face conform Calendarului de desfăşurare a concursului, anexat prezentului anunţ, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins” şi afişarea la sediul unităţii organizatoare şi pe pagina de internet a unităţii, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0785 075 112 pe WhatsApp sau Signal.

Vreau să mă abonez la serviciul de mesagerie WhatsApp - Trimite un mesaj pe Whatsapp cu textul VREAU SĂ MĂ ABONEZ la numărul de telefon la 0785 075 112

Lasă comentariul tău. Click AICI

Comentariul tău
Numele tău