Dosarul Alexe – Păvăleanu: Zeci de milioane de lei, spălați prin două firme

0

Stopinfractori.ro continuă să publice informații din rechizitoriul întocmit de procurori în dosarul Păvăleanu-Alexe, pus la dispoziţie de Tribunalul Prahova. Astăzi sunt dezvăluite afacerile pe care Răzvan Alexe le derula cu SC Nouvelle Construct și SC Narsam Invest, două dintre zecile de firme implicate în amplul dosar de evaziune fiscală și splălare de bani.

SC Nouvelle Construct

În ceea ce priveşte participaţia penală a inculpatului Soare Gheorghe, administrator la S.C. Nouvelle Construct S.R.L. Ploieşti, aşa cum reiese din raportul de inspecţie fiscală nr. F-PH 5/08.01.2014, aceasta rezidă din însăşi modalităţile concrete de diminuare a bazei impozabile constând în simularea unor relaţii comerciale fictive cu societăţile comerciale participante la acest lanţ commercial ( S.C. Radu Motors S.R.L., S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L.,S.C. Kadok Interprest S.R.L. , S.C. Kult Premium Design S.R.L., S.C. Narsam Invest S.R.L.).

Astfel, deşi societatea comercială administrată de inculpat are ca principal obiect de activitate furnizarea de agregate minerale ( pietriş, nisip, piatră concasată), aceasta a simulat achiziţia unor astfel de agregate minerale tocmai de la societăţile comerciale de tip fantomă existente în cauză.

Dealtfel, verificările încrucişate efectuate , au stabilit fără echivoc că livrările de agregate minerale efectuate de la firmele menţionate mai sus către S.C. Nouvelle Construct S.R.L., transportate cu mijloace de transport aparţinând unor clienţi notorii ai acesteia, nu au avut loc în realitate. Cu alte cuvinte, S.C. Nouvelle Construct S.R.L. s-a înregistrat în contabilitate cu achiziţii de agregate minerale ( nisip, pietriş, piatră) furnizate de cele 5 firme fantomă, agregate transportate ,, în acte,, de societăţi comerciale care în fapt erau clienţi ai S.C. Nouvelle Construct S.R.L.şi care au negat efectuarea acestor transporturi aşa cum reiese din corespondenţa purtată atât cu organele de urmărire penală cât şi cu organele fiscale ce au inserat acest

În intervalul analizat principalele activităţi desfăşurate de S.C. Nouvelle Construct S.R.L. au constat în: vânzarea agregatelor de balastieră (nisip, nisip refulare, refuz de ciur, piatră spartă, piatră concasată, balast), beton, ciment, servicii de transport, dislocare pompă, închiriere pompă, lucrări de amenajare a Parcului Memorial Constantin Stere din Bucov, lucrări de execuţie hidroizolaţii cu membrane bituminoase, etc.

Din verificarea efectuată prin sondaj asupra documentelor societăţii Nouvelle Construct S.R.L., s-a constatat că în perioada verificată unitatea a înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii de bunuri şi servicii în valoare totală de 4.286.687 lei şi a dedus TVA în sumă de 829.681 lei de la societăţi inactive, neplătitoare de TVA şi societăţi care au un comportament fiscal inadecvat, nu funcţionează la sediile declarate, nu au declarat şi nu au achitat impozite la bugetul de stat şi nu au prezentat documente de evidenţă contabilă şi tehnico-operativă la solicitarea organelor de inspecţie fiscală respectiv: SC Radu Motors SRL, Alex Design SRL, Robyko Last Line Promo SRL, Kadok Interprest S.R.L., S.C. Kult Premium S.R.L. și Narsam Invest SRL.

În perioada august 2010 – decembrie 2012, S.C. Nouvelle Construct S.R.L. a înregistrat în evidenţa contabilă un număr de 8 facturi în valoare totală de 28.273 lei, având înscris la rubrica furnizor societăţi declarate inactive.

În perioada iunie 2011 – mai 2013, S.C. Nouvelle Construct S.R.L. a înregistrat achiziţii în sumă totală de 4.234.535 lei şi a dedus TVA în sumă de 819.587 lei de la şase societăţi cu un comportament fiscal inadecvat, cu administratori cetăţeni străini care nu au răspuns invitaţiilor de a se prezenta la control, care nu funcţionează la sediile sociale declarate fapt constatat atât de organe de inspecţie fiscală din cadrul D.G.F.P. Prahova şi ale Gărzii Financiare Prahova, care nu au declarat şi achitat impozite către bugetul de stat şi nu au avut personal angajat şi nici baza materială pentru a putea susţine prestările de servicii şi livrările de bunuri înscrise în facturi înregistrate în evidenţa contabilă de S.C. Nouvelle Construct S.R.L..

În perioada aprilie 2012 – martie 2013 S.C. Nouvelle Construct S.R.L. a declarat achiziţii de la S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L. în sumă totală de 2.251.124 lei (1.815.423 lei valoare fără TVA) şi a dedus TVA în sumă de 435.701 lei.

Astfel, în data de 28.11.2012 S.C. Nouvelle Construct S.R.L. a plătit către S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L. cu Op. nr. 82, suma de 300.000 lei reprezentând “cv factură nr. 231” în contul deschis la Raiffeisen Bank. În aceeaşi zi din contul sus menţionat al S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L. a fost ridicată integral în numerar de împuternicita Enică Victoria, suma incasată de la S.C. Nouvelle Construct S.R.L.

Situaţie similară s-a constatat şi pentru plata sumei de 180.000 lei (Op nr.6/11.02.2013 – cv factura 065), retrasă integral în numerar în data de 12.12.2013 de împuternicita Enică Victoria.

Conform datelor din fişa pe plătitor în perioada 2012 – 2013 societatea Robyko Last Line Promo S.R.L nu a plătit către bugetul de stat TVA şi impozit pe profit, întrucât din declaraţiile depuse organelor fiscale nu au rezultat obligaţii de plata.

Potrivit declarațiilor D394 depuse de S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L în perioada aprilie 2012 – iunie 2013 aceasta ar fi efectuat achiziţii de bunuri şi servicii de la 4 furnizori pe care organele Gărzii Financiare Prahova urmare deplasării la sediile acestora nu i-au identificat şi care nu au dat curs invitaţiilor transmise .

În 14 dintre facturile înregistrate în evidenţa contabilă a societăţii Nouvelle Construct S.R.L. având ca furnizor societatea Robyko Last Line Promo S.R.L., sunt înscrise la rubrica denumirea produselor sau a serviciilor următoarele: piatră, nisip, balast, beton, sapa, refuz ciur, nisip refulare, transport, piatră spartă, piatră concasată, închiriere buldoexcavator, închiriere cilindru vibrocompactor, transport basculă, basculă (ore lucru), pompă (ore lucru), iar într-o singură factură (nr. 65/12.11.2012) a fost înscris “lucrări de construcţii conform contractului nr. 24/04.10.2012.

Astfel, în luna noiembrie 2012, societatea a înregistrat în contul contabil 628 “alte cheltuieli cu serviciile prestate de terți” contravaloarea facturii nr. 65/12.11.2012 în valoare totală de 1.576.871 lei (1.271.670 lei valoare fără TVA şi 305.201 lei TVA) reprezentând “contravaloare lucrări de construcţii conform contractului nr. 24/04.10.2012”, la rubrica date privind expediţia fiind înscris numele delegatului N. M. (reprezentantul legal al societăţii Robyko Last Line Promo S.R.L.).

Facturi pentru lucrări fictive în Ploiești

În “Contractul de execuţie” nr. 24/04.10.2012 încheiat între SC Nouvelle Construct SRL în calitate de Antreprenor General reprezentată prin administrator Soare Gheorghe şi SC Robyko Last Line Promo SRL în calitate de executant reprezentată prin administrator N. M., Obiectul principal al contractului (punctul 4 din contract) îl reprezintă obligaţia executantului:

– „să execute, să finalizeze lucrările de reabilitare termică respectiv lucrări de hidroizolaţie şi sapă la terasele blocurilor 118, 111 si 110 din strada Găgeni inclusiv a trotuarelor de protecţie”;

– „ să le întreţină în perioada de garanţie în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract completate cu cele din Contractul de lucrari nr. 024008/29.12.2011 încheiat cu Achizitorul – Municipiul Ploieşti inclusiv documentele acestora, conform cerinţelor Achizitorului”

În anexa la contract, având ca obiectiv „Realizare termo-hidroizolaţie terase blocuri Ploiesti zona Vest” este stipulat faptul că societatea Robyko Last Line Promo S.R.L. „are capacitatea tehnică şi forţa de lucru de a executa lucrările în cel mai scurt timp posibil…”.

La contractul sus menţionat a fost ataşată şi o situaţie de lucrări care nu este detaliată pe categorii de lucrări sau pe obiective, pentru a putea estima costurile lucrării, având înscris la rubrica “descriere categorie lucrări” – “hidroizolaţii cu membrane bituminoase în 2 starturi inclusive şapă de ciment şi toate materialele şi lucrările aferente existente (manoperă+material)” şi “trotuare protective clădiri inclusive săpături (manoperă+material)”.

Situaţia de lucrări ca şi contractul de execuţie poartă semnătură reprezentantului legal N. M. şi ştampila societăţii Robyko Last Line Promo S.R.L., însă aceasta nu este avizată şi de beneficiarul lucrărilor respective.

Factura nr. 65/12.12.2012 „emisă” Robyko Last Line Promo S.R.L. şi înregistrată în evidenţa contabilă nu a a fost considerată document justificativ în sensul art. 21, alin. 4, lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completările ulterioare, întrucât societatea nu a putut dovedi realitatea operaţiunilor menţionate în factură şi nici a celor înscrise în situaţia de lucrări.

Astfel, aşa cum am prezentat mai sus, la data semnării contractului de execuţie 04.10.2012 şi anexelor acestuia, administratorul societăţii N. M. nu se află pe teritoriul ţării noastre, societatea nu avea personal angajat care să execute lucrările menţionate şi nici nu a făcut dovada aprovizionării şi plăţii materialelor necesare pentru hidroizolaţii cu membrane bituminoase, drept urmare nici a realitării operaţiunilor.

În ceea ce priveşte cele 14 facturi menţionate anterior, având ca furnizor înscris societatea Robyko Last Line Promo S.R.L., iar la denumirea produselor materiale de construcţii (nisip, piatră, balast, beton, etc), la solicitarea organelor de control S.C. Nouvelle Construct S.R.L. ne-a pus la dispoziţie avize de însoţire a mărfii “emise” în program informatic de SC Robyko Last Line Promo S.R.L. şi purtând ştampila acestei societăţi.

Din verificarea efectuată s-a constatat că în unele cazuri mărfurile, data, delegatul şi mijlocul de transport înscrise în avizele purtând drept furnizor societatea Robyko Last Line Promo S.R.L. sunt înscrise şi în avizele de însoţire ale S.C. Nouvelle Construct S.R.L. către SC …. SRL;

Pe cale de consecinţă facturile şi avizele de însoţire a mărfii având înscris la rubrica furnizor S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L înregistrate de S.C. Nouvelle Construct S.R.L în evidenţa contabilă, nu au fost considerate documente justificative în sensul prevederilor legale, întrucât datele înscrise în acestea nu atestă provenienţa licită a materialelor de construcţii piatră, nisip, balast, beton, şapă, refuz ciur, nisip refulare, transport, piatră spartă, piatră concasată.

Achiziții fictive, livrări fictive, bani reali

În perioada decembrie 2012 – mai 2013 societatea a declarat şi a înregistrat în contabilitate achiziţii de la S.C. Kadok Interprest S.R.L. în valoare totală de 696.992 lei (562.090 lei valoare fără TVA) şi a dedus T.V.A. în sumă de 134.902 lei.

Pentru “aprovizionările” de la S.C. Kadok Interprest S.R.L. societatea Nouvelle Construct S.R.L a pus la dispoziţie organelor de control fiscal, contractul nr. 15/01.11.2012 prin care S.C. Kadok Interprest S.R.L. în calitate de vânzător reprezentată prin administratorul P.G. vinde şi cumpără mărfuri însoţite de factură, certificat de garanţie, proces verbal de recepţie şi documente de transport.

În baza contractului de mai sus, societatea verificată a prezentat la control facturile nr. 223/28.12.2012 şi nr. 463/24.04.2013 şi avizele de însoţire a mărfurilor ataşate acestora având drept furnizor înscris “S.C. Kadok Interprest S.R.L. “ pe care le-a înregistrat în evidenţa contabilă.

În documentele menţionate au fost înscrise materiale de construcţii reprezentând   beton C8/10, C16/20, C12/15, nisip refulare, piatră spartă 0/63, piatră 8/16, beton C18/22,5, piatră spartă 0/25, nisip 0-4.

Şi în acest caz ca şi în cel de mai sus, societăţile care deţin mijloacele de transport înscrise în avizele de însoţire a mărfurilor prezentate ca fiind emise de SC Kadok Interprest SRL ne-au comunicat că nu au prestat servicii de transport pentru această societate.

Astfel, spre exemplificare, în avizul de însoţire a mărfurilor nr. 91/10.12.2012 “emis” de S.C. Kadok Interprest S.R.L. în care la rubrica specificaţia (produse, ambalaje, etc.) este înscris “beton C12/15”, la date privind expediţia este înscris mijlocul de transport PH-51-CRP ce aparţine SC…. SA. În adresa înregistrată la D.G.R.F.P. Ploiesti sub nr. 6953/05.12.2013, transmisă ca urmare a solicitărilor de informaţii în baza art. 52 din OG 92/2003, republicată, SC ….SA ne-a comunicat faptul că societatea nu a înregistrat relaţii de afaceri cu SC Kadok Interprest SRL.

Aşa cum am precizat mai sus, SC Kadok Interprest S.R.L. este o societate cu un comportament fiscal inadecvat care nu-şi desfăşoară activitatea la sediul declarat, nu dispune de baza materială şi nu a efectuat plăţi către furnizori de astfel de materiale întrucât sumele încasate de la S.C. Nouvelle Construct S.R.L au fost ridicate în numerar de Enică Victoria, pe cale de consecinţă neavând posibilitatea să livreze materialele de construcţii înscrise în documentele menţionate.

Din accesarea siteului www.namr.ro, secţiunea ,,Licenţe active aparţinând A.N.R.M., firma SC Kadok Interprest S.R.L. nu apare ca deţinând permis de exploatare activ pentru exploatarea nisipului şi piatra spartă.

Drept urmare cele două facturi sus-menţionate nu au fost considerate de către organele de control fiscal ca fiind documente justificative în sensul prevederilor legale..

Tot de la acesta societate a fost înregistrată în contabilitate şi factura nr. 477/07.05.2013 în sumă de 427.419 lei (valoare fără TVA) şi 102.581 lei TVA,în care   s-a inscris “situaţie lucrări cf. ctr. de reabilitare termică Bucureşti, sect.6” .

Pentru factura nr. 477/07.05.2013 a fost pus la dispoziţie contractul de colaborare execuţie lucrări nr. 12/02.08.2012 prin care executantul (S.C. Kadok Interprest S.R.L. reprezentată de P.G. în calitate de administrator) se obliga “să participe cu forţă de muncă, utilaje şi personal aferent şi să asigure materialele necesare execuţiei lucrărilor contractate de S.C. Nouvelle Construct S.R.L cu diferiţi beneficiari. Lucrările aferente contractului se vor desfăşura în incinta Chilia Veche nr. 8, bl. A7, Iuliu Maniu 158A, bl. J, Drumul Taberei nr. 140, bl. 7I6,, nr.65, bl. A6, str. Rasaritului nr. 4, bl. 116, str. Iuliu Maniu 109ª, bl.E1, sc. 1 si sc. 2, str. Aleea Istru nr. 2, bl. A13”.

Situaţia de lucrări ataşată contractului menţionat şi prezentată la controlul organelor fiscale, nu este detaliată pe categorii de lucrări sau pe obiective, pentru a putea estima costurile lucrării şi nu are înscrisă data emiterii acesteia, situaţia de lucrări nu este avizată şi de beneficiarul lucrărilor respective.

În semestrul II 2011, S.C. Nouvelle Construct S.R.L a declarat achiziţii de la S.C. Radu Motors S.R.L. în sumă totală de 425.903 lei (343.470 lei valoare fara TVA) şi a dedus T.V.A în sumă de 82.433 lei, sume înregistrate în evidenţa contabilă a societaţii verificate.

            Societatea a fost inclusă în lista contribuabililor inactivi începând cu data de 21.04.2012 (decizia nr.4124/28.03.2012).

În lunile septembrie şi noiembrie 2011 S.C. Nouvelle Construct S.R.L a înregistrat în evidenţa contabilă facturile nr. 172/09.09.2011, nr. 177/20.09.2011, nr. 191/06.11.2011, nr. 207/16.11.2011, nr. 208/16.11.2011, reprezentând balast, refuz concasat, nisip, piatră 8/20, piatră 16/31, beton C16/20, beton C12/15, beton C20/25, beton 8/10.

La rubrica date privind expediţia din facturile menţionate este înscris numele delegatului D. N (cetăţean sârb – administratorul societăţii Radu Motors S.R.L.).

S.C. Nouvelle Construct S.R.L a prezentat contractul nr. 6/10.08.2011 “încheiat” cu S.C. Radu Motors S.R.L. în calitate de vânzător reprezentată prin administratorul D. N. al carui obiect îl constituie “vânzarea respectiv cumpărarea de mărfuri”.

Pentru bunurile înscrise în facturi SC Nouvelle Construct S.R.L la solicitarea organelor de inspecţie a pus la dispoziţie avize de însoţire a mărfurilor, comenzi şi note de recepţie (NIR nr. 59/09.09.2011, nr. 69/16.11.2011 si nr. 70/16.11.2011) nesemnate de comisia de recepţie.

Şi în acest caz ca şi în cele de mai sus, societăţile care deţin mijloacele de transport înscrise în avizele de expediţie prezentate ca fiind emise de SC Radu Motors SRL ne-au comunicat că nu au prestat servicii de transport pentru această societate.

Mai mult, pentru materialele de construcţii înscrise în avize, societatea verificată nu a prezentat certificate de calitate sau note de cântar.

Aşa cum am precizat mai sus, SC Radu Motors S.R.L. este o societate cu un comportament fiscal inadecvat care nu-şi desfaşoară activitatea la sediul declarat, nu dispune de baza materială şi nu a efectuat plăţi către furnizori de astfel de materiale întrucât sumele încasate de la S.C. Nouvelle Construct S.R.L au fost ridicate în numerar de Enică Victoria, pe cale de consecinţă neavând posibilitatea să livreze materialele de construcţii înscrise în documentele menţionate.

Drept urmare cele cinci facturi sus-menţionate nu au fost considerate de către organele de control fiscal, documente justificative în sensul prevederilor legale.

În perioada decembrie 2011 – mai 2012, S.C. Nouvelle Construct S.R.L declarat achiziţii de la S.C. Alex Design S.R.L. în sumă totală de 273.768 lei (220.781 lei valoare fără TVA) şi a dedus T.V.A. în sumă de 52.987 lei.

În perioada 2011-2012 SC Nouvelle Construct S.R.L a înregistrat în contabilitate un număr de 6 facturi (nr. 206/16.12.2011, nr. 223/12.01.2012, nr. 245/03.03.2012, nr. 251/15.03.2012, nr. 269/18.04.2012 şi nr. 305/21.05.2012), în care a fost înscris “ piatră concasată, balast, refuz ciur, beton, transport, transport basculă, închiriat basculă, închiriat buldoexcavator” şi care au fost “emise “de SC Alex Design S.R.L.

La rubrica date privind expediţia din facturile menţionate este înscris numele delegatului P. N. (cetăţean sârb – administratorul societăţii Alex Design S.R.L.). Potrivit datelor comunicate de MAI-I.G.P.F a rezultat faptul că în cazul cetăţeanului sârb P. N. (persoana care a reprezentat societatea pentru semnarea contractului încheiat între cele două societăţi şi a anexelor acestora) ultima intrare în România a avut loc în luna iunie 2011, în aceiaşi perioadă părăsind teritoriul ţării noastre.

S.C. Nouvelle Construct S.R.L a “încheiat” în calitate de cumpărător contractul nr. 19/08.12.2012 cu S.C. Alex Design S.R.L. în calitate de vânzător reprezentată prin administratorul P. N. al cărui obiect îl constituie “vânzarea respectiv cumpărarea de mărfuri” însoţite de factură, certificat de garanţie, proces verbal de recepţie şi documente de transport.

La controlul organelor de inspectie, au fost puse la dispoziţie avize de însoţire a mărfurilor, comenzi şi note de recepţie nesemnate de comisia de recepţie.

Aşa cum am menţionat şi în cazurile anterioare, societăţile care deţin mijloacele de transport înscrise în avizele de expediţie prezentate ca fiind emise de SC Alex Design SRL ne-au comunicat că nu au prestat servicii de transport pentru această societate.

În perioada aprilie 2013 – mai 2013, S.C. Nouvelle Construct S.R.L a declarat achiziţii de la S.C. Narsam Invest S.R.L. în sumă totală de 506.823 lei (408.728 lei valoare fără TVA) şi T.V.A. în sumă de 98.095 lei, sume înregistrate în evidenţa contabilă.

S.C. Nouvelle Construct S.R.L a înregistrat în evidenţa contabilă 2 facturi (nr. 92/24.04.2013, şi nr. 120/30.05.2013), în care a fost înscris la denumirea produselor -beton C16/20, beton C8/10, beton C18/22,5, beton C12/15, nisip 0-4, nisip refulare, piatră 8/16, piatră 4/8, PS 0/63, PS 0/25, PS 0/40.

La rubrica date privind expediţia din facturile menţionate este înscris numele delegatului D. M. . (cetăţean sârb – administratorul societăţii Narsam Invest S.R.L.). Din informaţiile comunicate de MAI-I.G.P.F, a rezultat faptul că cetăţeanul sârb D. M. (persoana care a reprezentat societatea pentru semnarea contractelor încheiate între cele două societăţi şi a anexelor acestora) a intrat în România ultima dată în luna decembrie 2011 data la care a părăsit teritoriul ţării noastre.

S.C. Nouvelle Construct S.R.L a prezentat la control contractul nr. 4/29.03.2013 “încheiat” cu S.C. Narsam Invest S.R.L. în calitate de vânzător reprezentată prin administratorul D. M.al cărui obiect îl constituie “vânzarea respectiv cumpărarea de mărfuri” însoţite de factură, certificat de garanţie, proces verbal de recepţie şi documente de transport.  

Şi în acest caz ca şi în cele de mai sus, societăţile care deţin mijloacele de transport înscrise în avizele de expediţie prezentate ca fiind emise de SC Narsam Invest SRL ne-au comunicat că nu au prestat servicii de transport pentru această societate.

Totodată, în luna aprilie 2013, societatea a înregistrat în contabilitate şi factura nr. 87/18.04.2013, în care a fost înscris “situaţii lucrări de reabilitare termică Bucuresti, sect.6”.

La controlul fiscal efectuat, au fost puse la dispoziţia acestora contractul de colaborare execuţie lucrări nr. 11/02.08.2012 prin care executantul (S.C. Narsam Invest S.R.L. reprezentată de D. M. în calitate de administrator) se obligă “să participe cu forţă de muncă, utilaje şi personal aferent şi să asigure materialele necesare execuţiei lucrărilor contractate de S.C. Nouvelle Construct S.R.L cu diferiţi beneficiari, lucrarile aferente contractului se vor desfaşura în incinta Chilia Veche nr. 8, bl. A7, Aleea Histria nr. 7, Aleea Arheologilor nr. 6, bl. C5, Apusului nr. 67, bl. 50, Aleea Istru nr. 2, bl. A13, Iuliu Maniu nr. 128-134, Aleea Valea Florilor nr. 2, Aleea Zvoristea nr. 4, Intrarea Jarului nr. 2, Iuliu Maniu 158A, bl. J, Drumul Taberei nr. 140, bl. 7I6”.

Situaţia de lucrări ataşată contractului menţionat şi prezentată la control, nu este detaliată pe categorii de lucrări sau pe obiective, pentru a putea estima costurile lucrării, nu are înscrisă data emiterii acesteia şi nici nu este avizată de beneficiarul lucrărilor respective.

În perioada în care societatea Nouvelle Construct S.R.L. a înregistrat facturi de achiziţie de beton, nisip, piatră, precum şi lucrări de reabilitare termică Bucureşti, sector 6 de la S.C. Narsam Invest S.R.L. Băicoi, aceasta a avut un singur angajat, respectiv pe S. C.-V., muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii.

Procesul verbal de inspecţie fiscală nr.5628 din data de 16.10.2013 încheiat de organelle de control fiscal cu privire la S.C.Narsam Invest S.R.L. astabilit următoarele aspecte

S.C. Narsam Invest S.R.L. deţine codul de identificare fiscală …. şi atribut fiscal RO de la data de 01.12.2012.

La data începerii inspecţiei fiscale, respectiv 19.09.2013, S.C. Narsam Invest S.R.L. avea declarat atât sediul social, cât şi domiciliul fiscal în Oraşul Baicoi, …jud. Prahova, fiind înmatriculata la Oficiul Registrului Comerţului Prahova sub nr. ………

Ulterior, la data de 07.10.2013, societatea şi-a schimbat sediul social în Bucureşti, Sectorul 4, …….. fiind înmatriculata la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. …… ( la această adresă fiind înmatriculate ulterior S.C.Soriand Construct S.R.L., S.C. Marconstruct Company SRL, S.C.Kadok Interprest SRL).

Potrivit informaţiilor din bazele de date gestionate de A.N.A.F., obiectul principal de activitate îl reprezintă „Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale” – cod CAEN 4120, iar reprezentantul legal al societăţii este D. M., cetăţean sârb.

În urma deplasării din data de 19.09.2013 la adresa sediului social declarat al S.C Narsam Invest S.R.L. Băicoi s-a constatat faptul că societatea nu desfăşoară activitate la sediul social declarat, reprezentantul legal al societăţii nu a fost găsit la această locaţie şi nici nu a putut fi contactat.

Prin deconturile de T.V.A depuse la organele fiscale de SC Narsam Invest S.R.L a fost declarată o taxă pe valoarea adaugată colectată în sumă totala de 5.909.953 lei şi o taxă pe valoarea adăugată deductibilă de 5.919.325 lei, rezultând astfel o taxă de recuperat de 9.372 lei .

Conform vectorului fiscal societatea este plătitoare de TVA începând cu data de 01.12.2012.

Potrivit datelor din fişa de evidenţă fiscală pe plătitor, în perioada 2012 – 2013 societatea nu a achitat către bugetul de stat TVA şi impozit pe profit, întrucât din declaraţiile depuse organelor fiscale nu au rezultat obligaţii de plată .

Din balanţa de verificare la 31.12.2012 ataşată bilanţului contabil depus pentru anul 2012 , rezultă că S.C Narsam Invest S.R.L a înregistrat venituri din exploatare (venituri din lucrări executate şi servicii prestate şi venituri din vânzarea de marfă) în sumă totală de 328.950 lei şi cheltuieli cu prestări servicii în sumă de 417.200 lei (cont 628).

Conform raportării semestriale întocmită la 30.06.2013, societatea a raportat o cifră de afaceri netă în sumă de 26.658.179 lei, din care veniturile obţinute din vânzarea mărfurilor au fost în cuantum de 205.244 lei, respectiv un cuantum al cheltuielilor de exploatare în sumă de 26.661.327 lei, din care ponderea o deţin “cheltuielile privind prestaţiile externe” în sumă de 26.468.532 lei (99,27%), costuri care, aşa cum vom arată ulterior, nu sunt reale, întrucât „furnizorii” declaraţi sunt societăţi cu un comportament inadecvat din punct de vedere fiscal.

Deşi nu funcţioneză la sediul declarat şi a achitat obligaţii către bugetul de stat în sumă de doar 892 lei , prin conturile bancare au fost derulate sume importante de bani, persoana împuternicită în acest sens fiind Enică Victoria, care nu a avut calitate de salariat în această societate.

Întrucât până la data încheierii prezentului proces verbal nu au fost transmise de către toate unităţile bancare la care societatea are deschise conturi (cu excepţia Unicredit Tiriac Bank SA) datele solicitate prin adresele nr. 401 din data de 18.09.2013, controlul s-a efectuat doar pe baza extraselor de cont emise de Raiffeisen Bank S.A. Bucureşti şi puse la dispoziţie de organele de cercetare penală.

Din extrasul de cont transmis de Unicredit Tiriac Bank SA Bucuresti prin adresa nr. 155737/01.10.2013, înregistrată la A.J.F.P. Prahova –Inspecţie Fiscală sub nr. 63300/03.10.2013, au fost efectuate tranzacţii nesemnificative (comisioane, dobânzi) din data deschiderii conturilor (11.10.2011) până la data închiderii acestora (19.02.2013). Precizăm totodată ca persoanele împuternicite pentru efectuarea de operaţiuni prin aceste conturi au fost urmatoarele:R. A. N. (CNP: …..) – fost asociat şi administrator; D. M., cetăţean sârb, administrator al societatii;Enică Victoria, împuternicit.

Din datelor înscrise în extrasul contului bancar deschis la Raiffeisen Bank SA rezultă că S.C. Narsam Invest S.R.L., societate care nu funcţioneză la sediul social declarat şi nu are salariaţi, a încasat în perioada 2012 – 2013 de la diverşi parteneri suma totală de 31.017.216 lei, din care suma de 6.079.686 lei a fost ridicată în numerar de Enica Victoria , iar suma de 24.935.378 lei a fost transferată către societăţile Robyko Last Line Promo SRL (suma totală de 10.992.003 lei), SC Kraft Welding SRL (suma totală de 4.412.755 lei), Kadok Interprest SRL (suma totală de 3.212.585 lei), S.C S&S Wizard Advertising S.R.L (suma de 2.952.078 lei) şi S.C Soriand Construct SRL (suma totală de 3.365.957 lei) , societăţi .

Referitor la împrumuturile acordate de asociat, arătăm că în cursul anului 2012 au fost înregistrate împrumuturi acordate în sumă totală de 3.300 lei, iar prin cumularea cu soldul creditor la 01.01.2012 de 940 lei a rezultat un sold creditor la data 31.12.2012 al contului 455 ”Asociaţi conturi curente” în sumă de 4.240 lei.

Menţionăm faptul că în extrasele de cont la rubrica “descrierea tranzacţiei” ca explicaţie pentru retragerile de numerar în sumă totală de 5.906.902 lei, a fost înscris „restituire împrumut”, cu toate ca in contul contabil 455 “Asociaţi conturi curente” au fost înregistrate împrumuturi doar de 4.240 lei.

Din totalul achiziţiilor declarate în perioada 2012-2013 de către S.C. Narsam Invest S.R.L, o pondere de 60,51% o deţin achiziţiile a căror valoare totală însumează 18.898.242 lei (din care TVA 3.657.724 lei), raportate ca fiind efectuate de la SC Robyko Last Line Promo S.R.L, societate care a facut obiectul unui control inopinat.

Urmatoarele societăţi declarate de S.C. Narsam Invest S.R.L. drept furnizori în ordinea ponderii deţinute (20%) au fost tot societăţi cu un comportament fiscal inadecvat, respectiv S.C. Kadok Interprest S.R.L, S.C. Kraft Welding S.R.L, S.C. S&S Wizard Advertising S.R.L, S.C Soriand Construct S.R.L si S.C ….S.R.L cu o valoare totală de 12.328.966 lei.

În perioada decembrie 2012 – iunie 2013, societatea verificată a declarat achiziţii de la S.C. Kadok Interprest S.R.L. în valoare totală de 3.546.719 lei din care TVA de 686.462 lei, societate care a făcut obiectul unui control inopinat.

În schemă intră și SC S&S Wizard Advertising: ”tun” de zeci de milioane de lei
În perioada decembrie 2012 – iunie 2013, S.C. Narsam Invest S.R.L. a declarat achiziţii de la S.C. S & S Wizard Advertising S.R.L. în valoare totală de 3.020.275 lei din care T.V.A de 584.570 lei, acestea fiind declarate în totalitate de partenerul menţionat.

Potrivit extraselor de cont în perioada verificată, SC Narsam Invest S.R.L a achitat către partenerul S.C S & S Wizard Advertising S.R.L suma de 2.952.078 lei.

În perioada 2012 – iulie 2013, SC S & S Wizard Advertising S.R.L. a raportat prin declaraţiile 394, achiziţii de la diverşi furnizori în valoare totală de 76.330.903 lei, din care T.V.A de 14.773.687 lei şi livrări către parteneri diverşi în sumă totală de 71.141.425 lei, din care T.V.A în sumă de 13.767.372 lei.

În perioada 2012-2013 societatea verificată a declarat achiziţii de la S.C. ….. S.R.L. în valoare totală de 12.970 lei, din care T.V.A. de 2.510 lei, fără însă ca acestea să fie declarate şi de partenerul SC …. SRL şi fără a se efectua vreo plată către acest aşa zis furnizor.

Având în vedere cele prezentate, principalii “furnizori” declaraţi de SC Narsam Invest S.R.L., au fost societăţi cu un comportament fiscal inadecvat, cu administratori cetăţeni străini care nu au răspuns invitaţiilor de a se prezenta la control, care nu funcţioneză la sediile sociale declarate aşa cum au constatat atât organele de inspecţie fiscală din cadrul D.G.F.P. Prahova cât şi ale Gărzii Financiare, care nu au declarat şi achitat impozite către bugetul de stat şi nu au avut personal angajat şi nici bază materială pentru a putea susţine “activitatea economică“ declarată de aşa-zisul partener.

Astfel, deşi în perioada 2012 – 2013, S.C. Narsam Invest S.R.L. a raportat prin declaraţiile 394 achiziţii de la S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L., S.C. Kadok Interprest S.R.L, S.C. Kraft Welding S.R.L, S.C. S&S Wizard Advertising S.R.L, S.C Soriand Construct S.R.L şi S.C …. S.R.L în valoare totală de 31.227.208 lei, din care TVA în sumă de 6.043.976 lei, întrucât, aşa cum am arătat mai sus, aceşti furnizori nu aveau posibilitatea reală pentru susţinerea unei activităţi propriu-zise, rezultă că în fapt operaţiunile declarate s-au efectuat în scopul simulării unor operaţiuni economice între societăţile respective, scopul final al acestor tranzacţii fiind retragerea de către împuternicita Enică Victoria a sumelor de bani rezultate din aceste circuite bancare.

Zeci de milioane de lei spălați prin SC Narsam

În perioada 2012 – 2013, S.C. Narsam Invest S.R.L. a raportat prin declaraţiile 394 livrari către parteneri diverşi în sumă totală de 33.299.821 lei, din care TVA în sumă de 6.445.127 lei –

Sumele încasate au fost transferate prin conturile mai multor societăţi comerciale controlate de cetăţeni sârbi şi greci prin simularea unor operaţiuni economice între societăţile respective, tranzacţii ce nu aveau la bază operaţiuni economice reale, în final aceste sume fiind retrase în numerar de Enică Victoria.

În afara societăţilor mai sus menţionate S.C. Narsam Invest S.R.L. a declarat livrări în valoare totală de 4.388.518 lei şi către următoarele societăţi :

– Către S.C. KADOK INTERPREST S.R.L. societatea verificată a declarat livrări în valoare totală de 3.086.105 lei, din care TVA în sumă de 597.311 lei şi a încasat potrivit extraselor de cont bancare suma de 1.349.300 lei;

– Către S.C. NOUVELLE CONSTRUCT S.R.L. societatea verificată a declarat livrări în valoare totală de 506.823 lei, din care TVA în sumă de 98.095 lei şi a încasat potrivit extraselor de cont bancare suma de 374.705 lei;

– Către S.C. S&S Wizard Advertising S.R.L. societatea verificată a declarat livrări în valoare totală de 291.670 lei, din care TVA în sumă de 56.453 lei şi a încasat potrivit extraselor de cont bancare suma de 316.535 lei, mai mult cu 24.865 lei faţă de valoarea livrărilor declarate;

– Către S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L. societatea verificată a declarat livrări în valoare totală de 210.160 lei, din care TVA în sumă de 44.708 lei şi a încasat potrivit extraselor de cont bancare suma de 265.093 lei, mai mult cu 54.933 decât valoarea declarată a livrărilor efectuate;

– Către S.C. SORIAND CONSTRUCT S.R.L. societatea verificată a declarat livrări în valoare totală de 191.710 lei, din care TVA în sumă de 37.105 lei şi a încasat potrivit extraselor de cont bancare suma de 191.710 lei;

– Către S.C. KRAFT WELDING S.R.L. societatea verificată a declarat livrări în valoare totală de 107.050 lei, din care TVA în sumă de 20.719 lei şi a încasat potrivit extraselor de cont bancare suma de 332.035 lei, mai mult cu 224.985 decât valoarea declarată a livrărilor efectuate.

Totodată din sumele încasate de societatea verificată au fost efectuate retrageri în numerar de către Enică Victoria (persoana fără nici o calitate în S.C Narsam Invest S.R.L) în sumă totală de 6.079.686 lei .

Ca o concluzie, analizând aspectele mai sus prezentate, rezultă că S.C. Narsam Invest S.R.L. a fost preluată de cetăţeanul sârb D. M. pentru a fi utilizată ca o societate interpusă într-un lanţ de tranzacţionare a unor importante sume de bani, având la bază operaţiuni nereale, în scopul de a crea la nivel declarativ şi documentar aparenţa că funcţionează ca o societate obişnuită.

În luna iunie 2011, S.C. Nouvelle Construct S.R.L a înregistrat şi declarat achiziţii de la S.C. Kult Premium Design S.R.L. în sumă totală de 79.926 lei (64.457 lei valoare fără TVA şi TVA aferentă în sumă de 15.469 lei) în baza facturilor nr. 106/03.06.2011 şi nr. 108/06.06.2011, în care au fost înscrise la rubrica denumirea produselor: nisip 0-4, piatră 16/31, refuz ciur, piatră 4/8.

La rubrica date privind expediţia din facturile menţionate este înscris numele delegatului D. N. (cetăţean sârb – administratorul societăţii Kult Premium Design S.R.L.). Din informaţiile furnizate de I.G.P.R.-I.G.P.F. a rezultat faptul că cetăţeanul sârb D. N. (persoana care a reprezentat societatea pentru semnarea contractului încheiat între cele două societăţi şi a anexelor acestuia) a intrat în România ultima dată în luna decembrie 2011 dată la care a părăsit teritoriul ţării noastre.

S.C. Nouvelle Construct S.R.L a “încheiat” în calitate de cumpărător contractul nr. 22/05.04.2011 cu S.C. Kult Premium Design S.R.L. în calitate de vânzător reprezentată prin administratorul D. N. al cărui obiect îl constituie “livrarea de agregate – minerale naturale: balast, refuz ciur, nisip 0-4, pietriş 4-8, pietriş 8-16 ”, transportul fiind inclus în preţ. La punctul 3.1 din contractul menţionat se prevede faptul că “Livrarea se face pe bază de aviz de însoţire a mărfii”, iar la punctul 3.2 “Recepţia cantitativă şi calitativă a mărfurilor se va face de către beneficiar, în mod obligatoriu la data livrării, în prezenţa conducătorului auto care a efectuat transportul respectiv iar marfa livrată va avea certificat de calitate emis de producător.

S.C. Kult Premium S.R.L. a avut un singur angajat (director comercial) căruia i-a încetat contractul în data de 16.02.2011, societatea verificată înregistrând în contabilitate facturi de achiziţie (refuz ciur, piatră, nisip) de la acest furnizor în luna iunie 2011.

S.C. Kult Premium Design S.R.L. este o societate cu un comportament fiscal inadecvat, nu funcţionează la sediul social declarat din Mun. Ploieşti … jud. Prahova, declară achiziţii de la firme tip “fantomă”, nu achită nici o sumă bugetului de stat şi nu a avut salariaţi.

În perioada verificată, conform datelor înscrise în extrasele de cont puse la dispoziţie la control, SC Nouvelle Construct a efectuat transferuri bancare în sumă totală de 4.293.438 lei din contul nr. ………. deschis la Banca Transilvania Ploiesti către societăţile S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L, S.C. Radu Motors S.R.L, S.C. Alex Design S.R.L, S.C. Kadok Interprest S.R.L, S.C. Narsam Invest SRL si S.C. Kult Premium S.R.L., astfel:

– 273.769 lei către S.C. Alex Design S.R.L în contul ……. deschis la Raiffeisen Bank Ploiesti, plăţi efectuate în lunile ianuarie, mai, iunie şi iulie 2012;

– 696.991 lei către S.C. Kadok Interprest S.R.L în contul …………. deschis la BRD Group Societe General şi în contul ……….deschis la Raiffeisen Bank Ploieşti plăţi efectuate în lunile aprilie, mai şi august 2013;

– 142.638 lei către S.C. Kult Premium S.R.L. în contul ………… deschis la Raiffeisen Bank Ploieşti plăţi efectuate în lunile iunie şi august 2011;

– 506.823 lei către S.C. Narsam Invest SRL în contul ……. deschis la BRD Group Societe General şi în contul ……….. deschis la Raiffeisen Bank Ploieşti, plăţi efectuate în lunile aprilie, iulie şi august 2013;

– 423.952 lei către S.C. Radu Motors S.R.L în contul ….. deschis la Raiffeisen Bank Ploieşti, plăţi efectuate în lunile octombrie şi noiembrie 2011, precum şi lunile aprilie şi mai 2012;

– 2.249.264 lei către S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L în contul ……. deschis la Raiffeisen Bank Ploieşti, plăţi efectuate în lunile septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 2012, precum şi lunile ianuarie, februarie şi aprilie 2013.

Aşa cum am exemplificat anterior, în data de 28.11.2012 S.C. Nouvelle Construct S.R.L. a plătit către S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L. cu Op. nr. 82, suma de 300.000 lei reprezentând “cv factură nr. 231” în contul ……….. deschis la Raiffeisen Bank. În aceeaşi zi din contul sus menţionat al S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L. a fost ridicată integral în numerar de împuternicita Enică Victoria, suma încasată de la S.C. Nouvelle Construct S.R.L.

Situaţie similară s-a constatat şi pentru plata sumei de 180.000 lei (Op nr.6/11.02.2013 – cv factură 065), retrasă integral în numerar în data de 12.12.2013 de împuternicita Enică Victoria.

Aşa cum am prezentat anterior, din analiza extraselor de cont bancare ale societăţilor menţionate efectuată de organele de control din cadrul ANAF, reiese că sumele de bani încasate de acestea de la diverşi parteneri au fost retrase în numerar, nefiind efectuate plăţi către furnizori cu un comportament fiscal adecvat.

Având în vedere aspectele prezentate “tranzacţiile” în sumă totală de 4.286.687 lei efectuate între societăţile mai sus enumerate în calitate de furnizori şi S.C. Nouvelle Construct S.R.L., în calitate de beneficiar, nu au fost luate în considerare, facturile neîndeplinind calitatea de “document justificativ” fiind emise de societăţi inactive, neplătitoare de TVA , care conţin date eronate precum şi de societăţi cu un comportament fiscal inadecvat.

Răspunderea pentru corecta întocmire a acestor documente justificative este solidară, incluzând atât furnizorul, cât şi cumpărătorul, aşa cum se prevede la art. 6, alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.”

Concluzionând, nerespectarea prevederilor legale mai sus menţionate au condus la stabilirea unor diferenţe suplimentare de plată în sumă totală de 1.870.624 lei, reprezentând impozit pe profit, taxă pe valoarea adăugată de plată şi accesorii aferente.

Potrivit Declaraţiei de impozit pe profit, S.C. Nouvelle Construct S.R.L. a declarat un impozit pe profit în sumă totală de 28.793 lei.

Urmare inspecţiei fiscale, la data de 30.09.2013 s-a stabilit un rezultat fiscal în sumă de 1.174.916 lei, determinat prin influenţarea rezultatului fiscal calculat de societate în sumă de 149.857 lei cu cheltuieli nedeductibile fiscal în sumă totală de 994.957 lei ce reprezintă contravaloare facturi de la furnizorii Robyko Last Line Promo SRL, Kadok Interprest SRL, şi Narsam Invest SRL (societăţi ce au un comportament fiscal inadecvat) înregistrate pe cheltuieli şi considerate la control ca fiind nedeductibile din punct de vedere fiscal, întrucât societatea nu a făcut dovada realităţii datelor înscrise în aceste facturi ( materiale de construcţii şi prestări servicii).

Recapitulând, pe cumulat în perioada ianuarie 2010 – septembrie 2013, a fost stabilită o diferenţă suplimentară de impozit pe profit în sumă totala de 561.018 lei pentru care in conformitate cu prevederile art. 119, 120 si 120^1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicat, cu modificările şi completările ulterioare au fost calculate dobânzi în sumă de 80.353 lei şi penalităţi de întârziere de 66.002 lei .

Declarația inculpatului Soare Gheorghe, administratorul Nouvelle Construct

Concluzionând, prin introducerea în circuitul contabil al societăţii S.C. Nouvelle Construct S.R.L. Ploieşti, a unor furnizori de bunuri/servicii cu comportament tip fantomă care în realitate nu aveau capabilitatea logistică şi umană de a susţine operaţiunile economice ce făceau obiectul contractelor comerciale încheiate în acest sens, s-a creat mărirea ,, artificială,, a cheltuielilor şi implicit scăderea bazei impozabile denaturând astfel TVA-ul şi impozitul pe profit datorat bugetului statului, aspecte ce au condus la prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma totala de 1.458.640 lei, reprezentand impozit pe profit- 561.018 lei, şi taxa pe valoarea adaugata TVA de 897.622 lei acestea fiind comise ca şi acte materiale repetate în executarea unei rezoluţii infracţionale unice ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea 241/2005, infracţiuni reţinute în sarcina inc. Soare Gheorghe dar şi a persoanei juridice S.C. Nouvelle Construct S.R.L. Ploieşti.

Conform declaraţiilor date, inc. Soare Gheorghe, a reieşit faptul că firma sa a avut relaţii comerciale cu firmele nominalizate mai sus şi care au avut un singur reprezentant unic în persoana inc. Popa Ciprian, cărora le-a subcontractat lucrări de construcţii ale căror beneficiar era S.C. …… S.R.L.

Din conţinutul declaraţiilor date de inculpat, nu se desprind aspecte care să conducă la recunoaşterea comiterii faptelor sau care să ducă la lămurirea cauzei, inculpatul dând dovadă de rea credinţă în ceea ce priveşte declararea adevărului.

Ulterior, în cadrul declaraţiilor date de inculpat la data de 06.03.2014, Soare Gheorghe a consemnat faptul că:

“Cu apox. 1 an şi jumătate – 2 ani în urma l-am cunoscut pe numitul M.G. care administra în fapt SC ….SRL cu prilejul efectuării unei lucrări în Parcul Stere din Ploieşti.

În cursul anului 2012 cu prilejul efectuării unor lucrări de anvelopare a unor blocuri din zona Spitalului Judeţean a Municipiului Ploieşti, m-am dus aă licitz la acestă lucrare şi nu am putut deoarece nu îndeplineam condiţiile de participare. Cu acest prilej M. G. mi-a propus să lucrez în subantepriză 2 din blocurile pe care el le câştigase la licitaţie, licitaţie pe care din câte am auzit fusese câştigată de către SC …SRL Bucureşti, iar socitatea SC…. SRL lucra în subantepriza acestuia.

În aceste condiţii M. G. mi-a propus pentru a face cifră de afaceri, respectiv rulaj , să lucrez prin subapntepriză , în sensul că lucrările efective de reabilitare a blocurilor să fie executate de către alte societăţi comerciale al cărui nume nu îl pot indica şi care erau cunoscute de acesta iar operaţiunile comerciale să fie înregistrate în mod fictiv în contabilitatea societăţii pe care o administram, respectiv SC NOUVELLE CONSTRUCT SRL .

În aceste condiţii am fost de acord cu numitul M. G. pentru următoarele motive :

1. În aceste condiţii îmi măream cifra de afaceri pentru a putea   participa la licitaţii;

2. Să obţin în condiţii avantajaose un credit de la bancă pentru societatea comercială,

3. În urma înregistrării în contabilitate a acestor operaţiuni fictiviveâ de comun acord cu M. G. aveam un comision de 4-6% din valoarea facturilor înregistrate în contabilitate.

Conform înţelegerii , eu în calitate de administrator al SC NOUVELLE CONSTRUCT SRL emiteam facturi fictive pe care le înregistram în propria contabilitate, după care le înmânam lui M. G. acestea fiind înregistrate în contabilitatea SC ….. SRL .

De asemenea precizez faptul că situaţia de lucrări pentru fiecare lucrare executată era întocmită de către angajaţii lui SC …. SRL îmi erau prezentate de către M. G. mie iar eu nu făceam altceva decât să pun ştampila şi să semnez în vederea justificării legalităţi facturilor emise.

În baza acestor operaţiuni comerciale nereale înregistrate în contabilitatea celor 2 firme la termenele de plată SC … SRL respectiv M. G. vira sumele aferente facturilor emise de mine în contul SC NOUVELLE CONSTRUCT SRL iar eu la rândul meu în baza înţelegerii cu M. G. viram sumele de bani în conturile SC KADOK INTERPREST SRL, SC RADU MOTORS SRL, SC ALEX DESING SRL, SC KULT PREMIUM SRL , SC NARSAM INVEST SRL şi SC ROBYKO LAST LINE PROMO SRL.

Facturile emise de către aceste societăţi comerciale îmi erau aduse şi puse la dispoziţie de către 2 persoane respectiv numita Ş. C. F. şi numitul Popa Ciprian .

Facturile respective consemnau în mod nereal faptul că firma mea achiziţiona de la aceste societăţi comerciale agregate minerale şi beton, aprox. 6-7% din valoare a prejudiciului de 4,1 milioane lei.

În acelaşi timp aceste facturi consemnau în mod fictiv că aceste reabilitări de blocuri ar fi fost efectuate de către SC KADOK INTERPREST SRL, SC RADU MOTORS SRL, SC ALEX DESING SRL, SC KULT PREMIUM SRL, SC NARSAM INVEST SRL şi SC ROBYKO LAST LINE PROMO SRL.

Fac precizarea că Ş. C. F. şi Popa Ciprian mi-au fost recomandaţi de către M. G., reprezentant al SC …. SRL acesta spunându-mi că este de notorietate în oraş că cei doi se ocupă de acest gen de operaţiuni comerciale fictive.

Iniţial, în baza celor spuse de către M. G. l-am contactat pe numitul Popa Ciprian şi i-am propus să desfăşurăm aceste activităţi.

Acesta fiind de acord la puţin timp mi-a făcut cunoştinţă cu dna S.C. F., care în baza înţelegerii avute cu persoanele mai sus menţionate îmi emitea facturi pe care le ştampila şi semna în numele SC KADOK INTERPREST SRL, SC RADU MOTORS SRL, SC ALEX DESING SRL, SC KULT PREMIUM SRL, SC NARSAM INVEST SRL şi SC ROBYKO LAST LINE PROMO SRL, întocmea situaţii de lucrări ficitive.

În baza înţelegerii avute cu Ş. C. F. şi Popa Ciprian aceştia au stabilit un comision de 8% pe care şi-l opreau din banii pe care îi scoteau de la unităţile bancare iar eu câştigam adausul de 5-6% din valoarea facturii, iar restul sumelor de bani erau predate de către mine lui M. G., un anume G. – inginer care lucra la socitatea acestuia şi un altul C. tot inginer la aceeaşi societate.

Din discuţiile pe care le-am avut cu M. G. acesta mi-a spus că sumele de bani astfel obţinute i le ducea numitului E. de la SC …. SRL care era naşul lui.

Precizez că întreaga sumă de 4,1 milioane lei, viraţi de SC NOUVELLE CONSTRUCT SRL în conturile SC KADOK INTERPREST SRL, SC RADU MOTORS SRL, SC ALEX DESING SRL, SC KULT PREMIUM SRL , SC NARSAM INVEST SRL ŞI SC ROBYKO LAST LINE PROMO SRL îmi erau returnaţi   numerar de către S… C… F. şi Popa Ciprian.

După ce am apreciat că am ajuns la un rulaj convenabil pentru   obiectivele pe care mi le popusesem pentru SC NOUVELLE CONSTRUCT SRL i-am spus lui M. G. că nu mai sunt de acord să particip la această activitate infracţională.”

Declaraţia inculpatului confirmă o dată în plus faptul că schema infracţională formată din societăţile comerciale implicate, este reală, a fost concepută foarte laborios şi în detaliu, cu scopul de eludare a bugetului statului prin vicierea cronică a mediului de afaceri şi de spălare de bani urmată de reintroducerea sumelor astfel obţinute în circuitul civil patrimonial.

Participaţia inc. Soare Gheorghe reiese fără echivoc din faptul că şi societatea administrată de acesta S.C. Nouvelle Construct S.R.L.,. face parte din circuitul comercial-fiscal de evazionare a bugetului statului şi de spălare a banilor, sprijinind acest mecanism ilicit prin însăşi relaţiile comerciale fictive şi relaţiile bancare reale-de plată către societăţile comerciale cu comportament tip fantomă existente în cauză, în conturile cărora a virat sume importante de bani respectiv suma de 4.161.320 lei structurate astfel : 273.769 lei către S.C. Alex Design S.R.L., 423.952 lei către S.C. Radu Motors S.R.L., 2.249.264 lei către S.C.Robyko Last Line Promo S.R.L, 142.638 lei către S.C.Kult Premium Design S.R.L, 374.705 lei către S.C.Narsam Invest S.R.L. şi 696.991 lei către S.C. Kadok Interprest S.R.L.

Sumele astfel încasate de către contribuabilii menţionaţi în virtutea unor raporturi comerciale de livrare de bunuri/servicii către S.C. Nouvelle Construct S.R.L., relaţii finalizate prin emiterea de facturi şi încasarea de sume de bani, constituie părţi ale elemntului material al infracţiunii de evaziuzne fiscală în forma complicităţii comise de acestea prev. de art. 48 din C.pen. rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 .

În ceea ce priveşte plasarea sumei de 4.161.320 lei structurate astfel : 273.769 lei către S.C. Alex Design S.R.L., 423.952 lei către S.C. Radu Motors S.R.L., 2.249.264 lei către S.C.Robyko Last Line Promo S.R.L, 142.638 lei către S.C.Kult Premium Design S.R.L, 374.705 lei către S.C.Narsam Invest S.R.L. şi 696.991 lei către S.C. Kadok Interprest S.R.L.prin intermediul unor fapte de comerţ- operaţiuni bancare în conturile unor societăţi comerciale ale căror beneficiari nu sunt reali dar sunt folosite doar în scopul ascunderii originii ilicte a unor fonduri obţinute în urma unor operaţiuni comerciale simulate ca fiind licite dar care sunt producătoare de venituri ilicte-bani negrii, sub justificarea unor tranzacţii comerciale, constituie conţinutul constitutiv al infracţiunii prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002, faptă reţinută în sarcina inc. Soare Gheorghe dar şi a persoanei juridice S.C. Nouvelle Construct S.R.L. Ploieşti cu complicitatea societăţilor comerciale menţionate respectiv S.C. Alex Design S.R.L., S.C. Radu Motors S.R.L., S.C.Robyko Last Line Promo S.R.L,către S.C.Kult Premium Design S.R.L, către S.C.Narsam Invest S.R.L. şi S.C. Kadok Interprest S.R.L. în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea prev. de art.48 din C.pen. rap. la art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002.

Sursa: stopinfractori.ro

Urmărește știrile Observatorul Prahovean și pe Google News!

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0785 075 112 pe WhatsApp sau Signal.

Vreau să mă abonez la serviciul de mesagerie WhatsApp - Trimite un mesaj pe Whatsapp cu textul VREAU SĂ MĂ ABONEZ la numărul de telefon la 0785 075 112

Lasă comentariul tău. Click AICI

Comentariul tău
Numele tău