primaria sinaia

Primăria Sinaia a anunțat că persoanele singure și familiile cu venituri mici vor putea beneficia și în această iarnă de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu gaze, energie electrică sau lemne.

Cuantumul ajutorului pentru încălzire depinde de venitul lunar pe membru de familie sau al persoanei singure și trebuie să fie de cel mult 615 lei (1,230 ISR). 

„Ajutoarele se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2016 – 31 martie 2017, iar pentru a le primi, consumatorii vulnerabili se pot adresa primăriei. Cererile se vor putea depune în intervalul 1 – 20 al fiecărei luni din perioada noiembrie 2016 – martie 2017, ajutorul urmând a se aproba în mod corespunzător, cu luna depunerii cererii”, a anunțat Primăria Sinaia.

 

Ce acte sunt necesare pentru obținerea ajutoarelor de încălzire ?

- cerere și declarație pe propria răspundere (se distribuie de către Primărie sau se poate lista de pe site-ul primaria-sinaia.ro);
- copii ale actelor de identitate pentru toate persoanele care locuiesc și se gospodăresc împreună (buletine, cărţi de identitate, cărti provizorii de identitate, certificate de naștere pentru copiii mai mici de 14 ani) – obligatoriu, toţi membrii familiei trebuie să aibă domiciliul/reședinţa la adresa respectivă;
- copie de pe actul de proprietate sau de închiriere a locuinţei;
- copie de pe sentinţa judecătorească privind încredinţarea minorilor / plasamentul copiilor (pensia de întreţinere stabilită prin Sentință Judecătorească se declară, chiar dacă aceasta nu se primeşte în fapt, fiind alegerea beneficiarului că nu întreprinde măsurile prevăzute de lege pentru a intra în posesia ei);
- adeverinţe de salariat cu veniturile nete realizate în luna anterioară lunii depunerii cererii, precizând şi valoarea tichetelor de masă, dacă este cazul;
- copii de pe cupoane de pensie, indemnizaţie creştere copil, stimulent de inserţie, indemnizaţie de handicap, indemnizaţie de şomaj, indemnizaţie de veteran/văduvă de veteran de război etc. din luna anterioară depunerii cererii (sau extras de cont, unde este cazul);
- adeverinţă de venit pe anul 2016, eliberată de Serviciul Fiscal Orăşenesc Buşteni pentru persoanele care obţin venituri din activităţi independente sau din cedarea folosinţei bunurilor şi pentru cele care se declară fără venituri;
- adeverinţă eliberată de Asociaţia de proprietari din care să reiasă numărul şi numele persoanelor care figurează la întreţinere şi sunt înscrise în cartea de imobil (pentru persoanele care locuiesc la bloc);
- extras de cont pentru persoanele detinătoare de depozite bancare, indiferent de natura depozitului;
copie de pe ultima factură de gaze/energie electrică.
TOATE ACTELE SOLICITATE SUNT OBLIGATORII

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei are obligaţia să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei, veniturile acesteia sau bunurile deţinute pe parcursul sezonului rece, în termen de 5 zile de la data modificării.