angajari scoala politie

Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat IV-I (ospătar) la Biroul Echipament şi Hrănire (2 posturi).

 

Candidații trebuie să aibă cel puţin studii gimnaziale și curs de calificare de ospătar, pe lângă cerințele prevăzute de legislație, respectiv să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România, să cunoască limba română, scris și vorbit, să aibă  vârsta minimă reglementată de prevederile legale, capacitate deplină de exercițiu, dar și o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. Totodată candidații nu trebuie să fi fost  condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție.

Examenul a fost reprogramat pe 21 septembrie 2016, ora 08.00 - proba practică, iar pe 26 septembrie 2016, ora 08.00, este programată proba interviu.