electrica

Potrivit electricafurnizare.ro, consumatorii pot solicita despăgubiri în cazul unor defecțiuni ale aparaturii electrocasnice, după cum urmează:

 

Ce prevede Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/ 2014

 

 • aveți dreptul să primiți despăgubiri materiale pentru daunele datorate nerespectării de către operatorul de rețea (OR) a indicatorilor de calitate privind continuitatea alimentării și calitatea tensiunii prevăzuți în contractele de rețea și în standardul de performanță aferent serviciului de rețea;
 • despăgubirea o primiți de la furnizor, dacă contractul de rețea pentru locul dumneavoastră de consum este încheiat de furnizor, sau direct de la OR, dacă contractul de rețea l-ați încheiat direct cu OR;
 • nu primiți despăgubiri în cazul deteriorării lămpilor electrice sau a receptoarelor electrotermice, dacă acestea nu conțin componente electronice;
 • dacă pentru aceeași întrerupere sunteți îndreptățit să primiți atât o compensație, cât și despăgubire, veți primi fie compensația, fie despăgubirea, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare;
 • aveți dreptul să primiți despăgubiri pentru întreruperea în alimentare, la solicitarea nejustificată a furnizorului;
 • nu veți primi despăgubiri pentru întreruperi în alimentare sau pentru calitatea necorespunzătoare a energiei electrice, dacă sunt acestea s-au datorat forței majore, întreruperilor planificate notificate conform standardului de performanță pentru serviciul de transport/ distribuție, sau au fost cauzate de întreruperi în situații excepționale, dacă OR și furnizorul au acționat conform prevederilor legale;
 • dacă sunteți client casnic, aveți dreptul să primiți despăgubiri de la furnizor sau de la OR pentru deteriorarea unor obiecte electrocasnice, ca efect a supratensiunii accidentale produse din culpa OR;
 • dacă sunteți client noncasnic, plătiți despăgubiri OR pentru daunele materiale dovedite, produse OR, inclusiv daunele altor clienți finali racordați la aceeași rețea, ca urmare a funcționării necorespunzătoare a echipamentelor sau instalațiilor proprii, ori a manevrelor executate de personalul propriu.

 

 

 

Cum trebuie să procedați în cazul în care receptoarele electrocasnice au fost deteriorate ca efect al unei supratensiuni accidentale, iarcontractul de rețea la care este racordat locul de consum este încheiat de furnizor cu operatorul de rețea (OR)?

 

 • în maximum 10 zile lucrătoare de la data apariției supratensiunii accidentale care a produs deteriorarea receptoarelor electrocasnice trebuie să transmiteți furnizorului o cerere scrisă pentru acordarea despăgubirilor. Cererea  trebuie să conțină: numele titularului contractului de furnizare, numărul contractului de furnizare a energiei electrice, adresa locului de consum, calitatea persoanei care solicită despăgubirea, datele de contact (număr telefon, fax, e-mail), receptoarele deteriorate, valoarea estimată a prejudiciului, data la care a avut loc evenimentul care a produs deteriorarea receptoarelor/ data luării la cunoştinţă a producerii evenimentului (în situația în care din motive obiective nu puteți transmite cererea în termenul de mai sus, aceasta poate fi transmisă furnizorului la data luării la cunoștință a producerii evenimentului care a dus la deteriorarea receptoarelor, anexând documentele care să justifice depășirea termenului inițial).
 • atașați la cererea dumneavoastră documentele de achiziție a receptorului electrocasnic deteriorat (factură/ chitanță/ bon fiscal etc), sau o declarație pe propria răspundere cu privire la data achiziției receptorului electrocasnic, precum și documentele aferente contravalorii reparaţiei receptorului electrocasnic deteriorat (factură/ chitanță/ bon fiscal etc.), sau în cazul în care reparaţia nu este posibilă, confirmarea scrisă din partea operatorului economic specializat că reparația nu se poate efectua.

 

 

Cum se soluționează cererea?

 

 • după primirea cererii, furnizorul analizează dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare a despăgubirilor. În caz afirmativ, transmite cererea la OR în maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la furnizor. În caz contrar, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, furnizorul vă înștiințează că nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a despăgubirilor.
 • în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii de despăgubire, OR programează de comun acord cu dumneavoastră data verificării la locul de consum, dată ce nu trebuie să depășească 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii. OR analizează la fața locului incidentul reclamat și întocmește un proces – verbal de constatare care va cuprinde rezultatul verificării și lista receptoarelor deteriorate. Un exemplar al procesului – verbal vi se va înmâna de către OR.
 • în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la verificare, OR înștiințează furnizorul cu privire la acordarea/neacordarea despăgubirilor.
 • în termen de maximum 3 zile lucrătoare furnizorul vă transmite înștiințarea primită de la OR.
 • în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la primirea înștiințării, dacă sunteți îndreptățit să primiți despăgubiri, trebuie să depuneți la furnizor documentele justificative în vederea calculării despăgubirilor. Acest termen poate fi prelungit cu maximum 30 de zile dacă dovediți cu documente justificative motivul întemeiat al depășirii termenului.
 • în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primire, furnizorul transmite documentele dumneavoastră la OR.
 • în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor dumneavoastră, OR stabilește cuantumul despăgubirilor și transmite furnizorului procesul-verbal pentru acordarea despăgubirilor în baza căruia furnizorul vă achită despăgubirile cuvenite.

 

 

Cum trebuie să procedați în cazul în care receptoarele electrocasnice au fost deteriorate ca efect al unei supratensiuni accidentale, iarcontractul de rețea la care este racordat locul de consum este încheiat de clientul casnic cu operatorul de rețea (OR)?

 

 • în maximum 10 zile lucrătoare de la data apariției supratensiunii accidentale care a produs deteriorarea receptoarelor electrocasnice trebuie să transmiteți OR o cerere scrisă pentru acordarea despăgubirilor. Cererea trebuie să conțină: numele titularului contractului de furnizare, numărul contractului de retea, adresa locului de consum, calitatea persoanei care solicită despăgubirea, datele de contact (număr telefon, fax, e-mail), receptoarele deteriorate, valoarea estimată a prejudiciului, data la care a avut loc evenimentul care a produs deteriorarea receptoarelor/ data luării la cunoştinţă a producerii evenimentului (în situația în care din motive obiective nu puteți transmite cererea în termenul de mai sus, aceasta poate fi transmisă OR la data luării la cunoștință a producerii evenimentului care a dus la deteriorarea receptoarelor, anexând documentele care să justifice depășirea termenului inițial).
 • atașați la cererea dumneavoastră documentele de achiziție a receptorului electrocasnic deteriorat (factură/ chitanță/ bon fiscal etc.), sau o declarație pe propria răspundere cu privire la data achiziției receptorului electrocasnic, precum și documentele aferente contravalorii reparaţiei receptorului electrocasnic deteriorat (factură/ chitanță/ bon fiscal etc.), sau în cazul în care reparaţia nu este posibilă, confirmarea scrisă din partea operatorului economic specializat că reparația nu se poate efectua.
 • confirmarea scrisă din partea operatorului economic specializat că reparația nu se poate efectua.

 

Cum se soluționează cererea?

 

 • după primirea cererii, OR analizează dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare a despăgubirilor. În cazul în care acestea nu sunt îndeplinite, OR vă înștiințează clientul în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
 • În cazul în care sunt îndeplinite condițiile de acordare a despăgubirilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii de despăgubire, OR programează de comun acord cu dumneavoastră data verificării la locul de consum. OR analizează la fața locului incidentul reclamat și întocmește un proces – verbal de constatare care va cuprinde rezultatul verificării și lista receptoarelor deteriorate. O copie a procesului – verbal vi se va înmâna de către OR.
 • în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la verificare, OR vă înștiințează cu privire la acordarea/neacordarea despăgubirilor.
 • în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la primirea înștiințării, dacă sunteți îndreptățit să primiți despăgubiri, trebuie să depuneți la OR documentele justificative în vederea calculării despăgubirilor. Acest termen poate fi prelungit cu maximum 30 de zile dacă dovediți cu documente justificative motivul întemeiat al depășirii termenului.
 • în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor dumneavoastră, OR analizează documentele și stabilește cuantumul despăgubirilor și vă transmite procesul-verbal pentru acordarea despăgubirilor.

 

Important ! În cazul în care sunteți nemulțumit de rezultatul investigației referitoare la culpa OR și/sau de valoarea despăgubirilor, vă puteți adresa instanțelor judecătorești pentru soluționare.

Nu se acordă despăgubiri pentru receptoarele radio și/sau TV deteriorate în situația în care ați solicitat exonerarea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune și/sau televiziune pentru nedeținerea acestor tipuri de receptoare.

 

Național
 • Vineri, 20 Octombrie 2017
 • De Georgiana Kelemen

Elena Udrea, audiată la DNA

Elena Udrea a sosit vineri, în jurul orei 11:00, la sediul DNA, unde urmează să fie audiată într-un dosar mai vechi legat de Hidroelectrica, dosar de care se ocupa fostul procuror Mihaiela Moraru...