examen politie

IJP Prahova angajează, din rândul civililor, 45 de agenți pentru ordine publică în mediul rural. Observatorulph.ro publică bibliografia de concurs.

 

Vezi aici Lista posturilor disponibile, scoase la concurs de IJP Prahova

Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:

a) Evaluarea performanţei fizice;

 

b) Test scris, de tip grilă;

c) Interviu pentru departajare (doar în cazul în care este necesară departajarea candidaţilor care au obţinut aceeaşi notă finală şi nu au putut fi departajaţi prin aplicarea celorlalte criterii prevăzute de Ordinul M.A.I. nr. 665/2008, cu modificările şi completările ulterioare)

Proba test scris, va consta într-un test de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul IGPR din tematica și bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le candidații și va avea loc la data de 14.05.2016.

 

Testul constă în 60 de întrebări, cu trei variante de răspuns din care doar una este corectă.

Fiecare răspuns corect va fi apreciat cu 0,15 puncte, iar la punctajul final se adaugă un punct din oficiu, obținându-se nota la testul scris.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore, începând cu ora stabilită în graficul de concurs.

 

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obțină minimum nota 7,00.

Candidații care nu au obținut minimum nota 7,00 vor fi declarați „respins”. Ora și locul unde se va desfășura proba test scris se vor stabili, în funcție de numărul candidaților, și se vor comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul și pe pagina de Internet a unităților teritoriale de recrutare.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba test scris se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R., se soluţionează de către comisia constituită în acest scop şi sunt comunicate candidaţilor în termen de maxim 48 de ore de la depunerea acestora.

Admiterea/respingerea contestației se vor comunica prin postare pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul IGPR. Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. Nota acordată după contestaţie rămâne definitivă.

Atenție! Notele acordate la proba test scris și rezultatele finale se comunică candidaţilor după finalizarea corectării lucrărilor şi se afişează la avizierul unității unde s-a susținut proba cu menționarea orei de afișare, de la care se calculează termenul de depunere a contestației, ulterior se postează pe Interne

Vezi mai jos bibliografia din care concurenții vor da testarea grilă (documentul original poate fi descărcat AICI)

bibliografie1

bibliografie2

bibliografie3

bibliografie4