spitalul-voila-angajari.jpg

Spitalul de psihiatrie Voila a scos la concurs în această perioadă postul de director financiar contabil. Data limită pentru depunerea dosarelor în vederea ocupării postului de conducere este de 21 noiembrie, ora 14.00. 

Persoanele interesate de ocuparea postului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe: 

Criterii generale:

 • Publicitate - continuă să navighezi
  Continuă să citești

  au domiciliul slabii în România;

 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedică infaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea;

 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 • -nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;

 • au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

Concursul/examenul se va desfăşura conform calendarului următor:

 • data limită până la care se pot depune actele pentru dosarele de concurs este 21 noiembrie 2017. ora 14.00 la Serviciul R.U.N.O.S.;

 • testul grilă pentru verificarea cunoştinţelor – în data de 29 noiembrie 2017 ora 10.00;

 • susţinerea proiectului lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului în data de 29 noiembrie 2017 ora 13.00;

 • interviul de selecţie în data de 29 noiembrie 2017, ora 15.00.

Bibliografia pentru concurs examen şi temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalului de Psihiatrie Voila şi se publică pe site-ul spitalului www.spitalulvoila.ro Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din strada Voila nr. 114. tel. 0344/101118. im. 801/807.