recrutari-jandarmeria-prahova.jpg

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova recrutează candidați în vederea participării la concursurile de admitere în instituțiile de învăţământ postliceal din subordinea Jandarmeriei Române, sesiunea ianuarie 2018, după cum urmează:

a) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani -350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi;

b) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni - 350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere ianuarie 2018 se depun de candidați la unitățile de recrutare până la data de 05 decembrie 2017.

Condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare a candidaţilor sunt cele prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de actele normative interne privind activitatea de management resurse umane în unităţile MAI.

Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia/minoritatea respectivă şi depun o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile miliare ale Ministerului Afacerilor Internelor, următoarele condiţii şi criterii specifice:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba romană scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru candidaţii la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

m) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

o) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

p) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Documentele constitutive ale dosarului de recrutare

1. Cererea de înscriere şi C.V.;

2. Diploma de bacalaureat (copie şi original, se acceptă şi copiile legalizate);

3. Foaia matricolă (copie şi original, se acceptă şi copiile legalizate);

Pentru candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia):

- atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N.C.Ş., în copie, certificat cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea, se acceptă şi copie legalizată;

- diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;

- foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată.

4. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă, certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar, se vor prezenta şi originalele pentru certificarea copiilor;

5. Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, se vor prezenta şi originalele pentru certificarea copiilor;

6. Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;

7. Cazierul judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat);

8. O fotografie color 9/12 cm şi trei fotografii color 3/4 cm.

9. Fişa medicală în original tip de încadrare în MAI ( completată şi încheiată);

10. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

11. Dosar plic.

Candidaţii etnici/minoritari (romi, maghiari, alte minorităţi naţionale, etc.) care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia / minoritatea respectivă şi depun suplimentar la dosarul de recrutare, în original, o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică / minoritară, constituită potrivit legi.

Dosarele de recrutare se definitivează și se transmit la unitățile de învățământ până la data de 20 decembrie 2017.
Examinarea medicală a candidaților se realizează la C.M.D.T.A. Ploiești și constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform barelelor medicale în vigoare, în intervalul de după depunerea cererii de înscriere și până la constituirea dosarului de recrutare.

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează de specialiștii din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării întocmite împeună cu unitatea de recrutare (locul și data desfășurării vor fi anunțate în timp util).
Candidaţii care au dosarele de recrutare corect şi complet întocmite prezintă la sediul instituţiei de învăţământ pentru care au optat, în vederea înscrierii la concursul de admitere, următoarele documente:

a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;

b) diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează notele obţinute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, precum şi foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copii legalizate;

c) alte documente solicitate prin metodologii / regulamente de admitere.

Şcolile postliceale ale MAI organizează concursurile de admitere în perioada 13 – 21 ianuarie 2018, conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unităţile de învăţământ. Probele eliminatorii sunt contravizita medicală şi probele de aptitudini fizice.

Contravizita medicală a candidaţilor se realizează de către o subcomisie medicală constituită din specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală a MAI, care examinează candidaţii, verifică înscrisurile fişei medicale tip MAI şi finalizează examenul medical prin emiterea unui aviz medical cu menţiunea apt sau inapt, după caz.

Rezultatul verificării îndeplinirii criteriilor privind înălţimea minimă şi existenţa semnelor particulare evidente sau a tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se comunică comisiei de concurs în vederea dispunerii măsurilor necesare, potrivit competenţelor.

Verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor se realizează conform probelor şi baremelor stabilite pentru sesiunea de admitere.Pentru participarea la probele de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.

La probele eliminatorii de concurs – contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice - nu se admit contestaţii, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

Probele de verificare a cunoştinţelor sunt cele stabilite, după caz, în regulamentele/metodologiile de admitere sau de către comisiile de admitere ale inspectoratului general.

Proba de verificare a cunoştinţelor constă într-un test scris, susţinut la aceeaşi dată, 20 ianuarie 2018, comun la toate şcolile, cu excepţia Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:

a) nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

b) încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare şi selecţie;

c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de admitere.

În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova, municipiul Ploieşti, strada Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 257, tel. 0244.406.412 sau www.jandarmeriaprahova.ro.


Drepturi de autor și renunțarea la răspundere juridică

Site-ul Observatorul Prahovean (www.observatorulph.ro) conține, pe lângă fotografiile și materialele produse de jurnaliștii noștri, materiale protejate prin drepturi de autor a căror utilizare nu a fost întotdeauna autorizată în mod expres de către deținătorul drepturilor de autor.

În concordanță cu misiunea noastră, aceea de a asigura dreptul la informare al cetățenilor, considerăm că aceasta reprezintă o "utilizare corectă" și neangajantă în domeniul legilor copyright a oricărui material protejat prin drepturi de autor, așa cum este prevăzut în legislația națională, europeană și internațională (ex.: secțiunea 107 din Legea drepturilor de autor din SUA, Directiva UE, DIRECTIVA (UE) 2017/ 1564 și Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, actualizată – Art. 35, lit. f).

Excepție fac cazurile materialelor publicitare plătite (marcate cu: ”Publicitate” sau ”(P)”), acolo unde răspunderea juridică asupra textelor/fotografiilor aparțin în totalitate clientului nostru.

Dacă doriți să utilizați materiale protejate prin drepturi de autor de pe acest site în scopuri proprii, care depășesc utilizarea corectă, trebuie să obțineți permisiunea de la proprietarul drepturilor de autor.