ijp prahova

IJP Prahova angajează din rândul civililor 45 de agenți de ordine publică pentru posturile de poliție din mediul rural (vezi aici lista).

Condiții de participare

 

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

 

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

 

f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 

i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”;

l) îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.

m) trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;

n) să dețină permis de conducere categoria „B”.

Nu pot fi încadrate din sursă externă ca poliţişti persoanele care au avut această calitate, dacă:

a) au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b) au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

Desfășurarea concursului (probele de concurs)

Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:

a) Evaluarea performanţei fizice;

b) Test scris, de tip grilă;

c) Interviu pentru departajare (doar în cazul în care este necesară departajarea candidaţilor care au obţinut aceeaşi notă finală şi nu au putut fi departajaţi prin aplicarea celorlalte criterii prevăzute de Ordinul M.A.I. nr. 665/2008, cu modificările şi completările ulterioare).

a) Proba de evaluare a performanţei fizice se susţine utilizându-se baze sportive corespunzătoare.

Data, ora și locul unde se va desfășura proba de evaluare a performanței fizice se vor stabili, în funcție de numărul candidaților, și se vor comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-laconcurs), precum și la avizierul și pe pagina de Internet a unităților teritoriale de recrutare.

Atenție! – Candidații care nu se prezintă la data, ora și locul indicate pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice, vor fi declarați „neprezentat” și vor fi eliminați din concurs. Atragem atenția cu privire la respectarea strictă de către candidați a prevederilor prezentului anunț, în vederea bunei desfășurări a procedurii de concurs.

Probele la evaluarea performanţei fizice sunt, în ordine:

a) flexie abdominală, pentru toţi candidaţii, bărbaţi şi femei;

b) alergare de rezistenţă pe distanţa 1000 m pentru candidaţii-bărbaţi, respectiv 800 m pentru candidaţii – femei.

Baremele la probele de flexie abdominală şi alergare de rezistenţă se stabilesc pe grupe de vârstă atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, conform prevederilor legale în materie, precizate în Anexa nr. 3 după cum urmează:

- grupa I - până la 30 de ani, inclusiv ;

- grupa a II-a - de la 31 de ani până la 35 de ani, inclusiv;

- grupa a III-a - de la 36 de ani până la 40 de ani, inclusiv;

- grupa a IV-a - de la 41 de ani până la 45 de ani, inclusiv;

- grupa a V-a - de la 46 de ani până la 50 de ani, inclusiv;

- grupa a VI-a - peste 51 de ani.

La proba de evaluare a performanţei fizice pot participa numai candidaţii a căror candidatură a fost validată de comisia de recrutare şi care sunt declaraţi „apt” medical şi psihologic.

Proba de evaluare a performanţei fizice este probă de concurs eliminatorie şi este luată în calcul la stabilirea notei finale, prin efectuarea mediei aritmetice cu nota la proba scrisă.

Este declarat „Admis” candidatul care îndeplineşte baremul stabilit pentru fiecare probă, corespunzător notei 5 şi obţine, la final, minimum nota 6, reprezentând media aritmetică a notelor acordate la probele de flexie abdominală şi alergare de rezistenţă.

Candidatul care nu promovează prima probă sportivă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge cealaltă probă, fiind declarat „Respins”.

Candidaţii declaraţi „respins” la proba de evaluare a performanţei fizice nu vor fi planificaţi la proba „test scris”.

Proba de evaluare a performanţei fizice nu se repetă, nu se reexaminează şi nu poate fi contestată.

Rezultatele la proba de evaluare a performanţei fizice se afişează la sediul unităţii unde sa desfășurat proba şi pe pagina de Internet a Poliţiei Române www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturiscoase-la-concurs).

Metodologia desfăşurării probei de evaluare a performanţei fizice, care include baremele stabilite la fiecare probă, pe grupe de vârstă, este prevăzută în Anexa nr. 3.

Atenție! – Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la notele obținute la probele concursului și la data, ora și locul la care va avea loc următoarea probă, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet indicate mai sus.

Atenție! Candidații care nu se prezintă la data, ora și locul stabilite pentru această probă, vor fi declarați „neprezentat” și vor fi eliminați din concurs. Atragem atenția cu privire la respectarea strictă de către candidați a prevederilor prezentului anunț, în vederea bunei desfășurări a procedurii de concurs.

b) Proba test scris, va consta într-un test de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul IGPR din tematica și bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le candidații și va avea loc la data de 14.05.2016.

Testul constă în 60 de întrebări, cu trei variante de răspuns din care doar una este corectă. Fiecare răspuns corect va fi apreciat cu 0,15 puncte, iar la punctajul final se adaugă un punct din oficiu, obținându-se nota la testul scris. Durata de rezolvare a testului este de 3 ore, începând cu ora stabilită în graficul de concurs.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obțină minimum nota 7,00. Candidații care nu au obținut minimum nota 7,00 vor fi declarați „respins”.

Ora și locul unde se va desfășura proba test scris se vor stabili, în funcție de numărul candidaților, și se vor comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul și pe pagina de Internet a unităților teritoriale de recrutare.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba test scris se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R., se soluţionează de către comisia constituită în acest scop şi sunt comunicate candidaţilor în termen de maxim 48 de ore de la depunerea acestora.

Admiterea/respingerea contestației se vor comunica prin postare pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul IGPR.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Nota acordată după contestaţie rămâne definitivă.

Atenție! Notele acordate la proba test scris și rezultatele finale se comunică candidaţilor după finalizarea corectării lucrărilor şi se afişează la avizierul unității unde s-a susținut proba cu menționarea orei de afișare, de la care se calculează termenul de depunere a contestației, ulterior se postează pe Internet.

Precizări privind rezultatele finale ale concursului și exercitarea opțiunilor de către candidați

Nota finală reprezintă media notelor obţinute la proba de evaluarea a performanţei fizice şi la proba test scris.

Sunt declarați „admis” la concurs candidații care au fost declarați „admis" la toate probele concursului în ordinea descrescătoare a notei finale, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul, potrivit opțiunii formulate, după cum urmează :

- în situația în care candidații au concurat pe un singur post, este declarat „admis” candidatul care a fost declarat „admis” la toate probele concursului și a obținut nota finală cea mai mare, dintre candidații înscriși pe post;

- în situația în care candidații au concurat pe mai multe posturi din cadrul aceleiași structuri, sunt declarați „admis”, în ordinea descrescătoare a notei finale, candidații care au fost declarați „admis” la toate probele concursului și au obținut notele finale cele mai mari, în limita posturilor vacante din structură, potrivit opțiunii formulate de către aceștia.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală aceştia vor fi departajaţi prin aplicarea succesivă a următoarelor criterii:

a) nota la proba test scris;

b) nota la proba de evaluare a performanţei fizice, dacă au aceeaşi notă la proba scrisă;

c) nota la bacalaureat, dacă au aceeaşi notă la proba scrisă şi la proba de evaluare a performanţei fizice;

d) nota la interviul pe subiecte profesionale, pe baza aceloraşi tematici şi bibliografii

stabilite pentru testul scris, dacă după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute la lit. a) - c),

doi sau mai mulţi candidaţi sunt la egalitate. Interviul, ca și criteriu de departajare, se susţine în

termen de cel mult 3 zile de la data expirării termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza

aceleiași tematici şi bibliografii stabilite la testul scris.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale

obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Poliției Române,

www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa

http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și la avizierul IGPR.

Atenție! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post

vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi

vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

Candidaților declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare

în Poliția Română, li se vor acorda, gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de

vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului.

Aceştia sunt încadraţi în funcţiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor

profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni.

După încadrarea ca polițiști, acestora nu le pot fi modificate raporturile de serviciu

prin delegare, detaşare, mutare şi transfer timp de cel puţin trei ani de la numirea în

prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.

Secțiunea a-V-a – Reguli privind înscrierea la concurs

Cu ocazia înscrierii, candidații sunt obligați să opteze, prin cererea de înscriere, pentru a

candida la concurs pentru ocuparea postului/posturilor din cadrul unei structuri, după cum

urmează :

- candidații care se înscriu la concursul în vederea ocupării unui număr de 194 de posturi

de agent de poliție la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, menționează structura

pentru care candidează, respectiv D.G.P.M.B.;

- candidații care se înscriu la concursul în vederea ocupării posturilor de agent de poliție

de la nivelul inspectoratelor de poliție județene, menționează expres :

a) postul pentru care candidează, în situația în care există un singur post vacant scos la

concurs din cadrul unui Post de poliție comunal sau Poliții comunale (ex. : Vă rog să-mi aprobați

participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului de ajutor șef post, prevăzut la

poziția _____, din cadrul Postului de poliție comunal _____);

b) structura pentru care candidează, respectiv Postul de poliție comunal sau Poliția

comunală, în situația în care în cadrul aceleiași structuri, există mai multe posturi scoase la

concurs (ex. : Vă rog să-mi aprobați participarea la concursul organizat pentru ocuparea

posturilor de ajutor șef post din cadrul Postului de poliție comunal ____).

Este interzisă înscrierea la concurs la mai multe structuri sau posturi, după caz, candidații

fiind obligați să opteze, cu ocazia depunerii cererii de înscriere, pentru o singură structură,

sau un singur post, după caz, la care concurează.

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, depusă până la data

de 08.04.2016, în zile lucrătoare, la sediile unităților care efectuează recrutarea.

Adresele unde se efectuează înscrierea sunt evidențiate detaliat, separat pentru fiecare

unitate cu sarcini de recrutare, în Anexa nr. 4.

Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, până la data de 15.04.2016, în

zile lucrătoare, la structura de resurse umane a unităţii unde s-au înscris şi vor cuprinde

următoarele documente:

 cererea de înscriere (Anexa nr. 5 ) şi CV;

 copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de

cerinţele postului (copii legalizate a diplomei de bacalaureat și a foii matricole);

 copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;

 copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale

certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

 autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;

 cazierul judiciar;

 caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul

absolvenţilor în primul an de la absolvire;

 3 fotografii tip buletin de identitate;

 două fotografii color 9 x 12 cm;

 fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;

 declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 6);

 copia permisului de conducere;

Înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde își are domiciliul candidatul și

doar la unitățile de recrutare în al căror stat de organizare se regăsește postul/structura pentru

care optează fiecare candidat (exemplu, candidații care doresc să se înscrie la concurs la un

inspectorat de poliție județean, nu pot depune cerere la alt inspectorat de poliție județean sau la

D.G.P.M.B.).

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, prin orice alte mijloace sau de către

o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de

înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi

restituite candidaților care procedează neregulamentar.

De asemenea, și completarea dosarelor de recrutare se face personal.

Atenție! După data limită de înscriere, respectiv data de 08.04.2016, orele 16.00,

comisiile de recrutare nu vor mai primi alte cereri de înscriere, iar după data limită de

completare a dosarelor, respectiv 15.04.2016, comisiile de recrutare nu vor mai primii

documente, analizarea dosarelor în vederea validării/invalidării candidaturii urmând a se

face strict pe baza actelor depuse până în acel moment.

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de recrutare va analiza candidaturile,

urmând a se pronunța cu privire la validarea/invalidarea acestora, lista candidaților ale căror

dosare au fost acceptate, precum și lista candidaților a căror candidatură a fost invalidată,

urmând a fi postată pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea

carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturiscoase-la-concurs),

precum și la avizierul și pagina de Internet a unităților teritoriale de

recrutare.

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt

complete şi corect întocmite.

Secțiunea a-VI-a – Reguli privind examinarea psihologică

Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al

M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate și vor fi comunicate

candidaților prin postare pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro,

Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa

http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) precum și la avizierul și

pagina de Internet a unităților teritoriale de recrutare.

Rezultatele la testarea psihologică se afișează pe pagina de Internet a Poliției Române,

www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa

http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) precum și la avizierul și

pagina de Internet a unităților teritoriale de recrutare.

De asemenea lista finală cu candidații care îndeplinesc toate condițiile pentru a susține

proba de evaluarea performanţei fizice va fi comunicată în aceleași modalități.

Atenție! Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va

organiza testarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a

paginilor de Internet indicate mai sus și consultarea avizierului unității unde s-a constituit

comisia de recrutare.

Atenție! Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost

planificați pentru susținerea testării psihologice și nu vor putea solicita o reprogramare.

Secțiunea a-VI-a – Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului

- Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile

și modul de organizare și desfășurare a concursului;

- Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu

privire la toate etapele concursului: înscrierea și depunerea dosarului în volum complet,

susținerea probei de concurs;

- După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor,

comisiile de recrutare transmit comisiei de concurs lista finală a candidaţilor a

căror candidatură a fost validată, însoţită de procesul-verbal întocmit în acest

sens;

- Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de Internet a Poliției Române,

www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa

http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs, precum și la avizierul și

pagina de Internet a unităților teritoriale de recrutare, întrucât comunicarea informațiilor

ulterioare referitoare la concurs se va realiza în aceste modalități. În perioada concursului, pe

paginile de Internet se vor posta informații privind mai multe concursuri, situație în care este

necesară verificarea atentă a tuturor anunțurilor postate, astfel încât să se evite omiterea

luării la cunoștință de către candidați a unor informații legate de concurs.

- La proba de evaluare a performanţei fizice candidaţii se vor prezenta în ţinută sportivă

adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening) şi vor prezenta

actul de identitate.

- În cadrul probei test scris, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și

un pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicționare,

notițe, însemnări, precum și cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit

pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a

acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale unde s-au constituit comisiile de

recrutare vor asigura mediatizarea în mod corespunzător a prezentului anunţ, atât pe pagina de

Internet a unității, dacă este funcțională, cât și la avizierul acesteia, însoțit de precizări privind

intervalul orar și a punctul/punctele unde se va realiza înscrierea candidaților, dacă apar

modificări ale adreselor menționate în Anexa nr. 4 .

ANEXA nr. 3 PROBELE ŞI BAREMELE

pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la concursul de ocupare a unor posturi

vacante de agenţi de poliţie, cu recrutare din sursă externă, prin încadrare directă,

sesiunea aprilie-mai 2016

1. În cadrul concursului, verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu.

2. Toate probele sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din

concurs a candidatului.

3. Probele se susţin în aceeaşi zi, în următoarea ordine: flexie abdominală şi alergare - rezistenţă.

4. Probele se execută în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau

trening).

5. Este declarat „Admis” candidatul care îndeplineşte baremul stabilit pentru fiecare probă, corespunzător

notei 5 şi obţine, la final, minimum nota 6, reprezentând media aritmetică a notelor acordate la probele

de alergare de viteză şi alergare de rezistenţă. Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din

concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge cealaltă probă, fiind

declarat „Respins”.

6. Indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.

7. Performanţa obţinută de candidaţi şi nota obţinută se consemnează în borderoul de examen.

8. Verificarea aptitudinilor la probele fizice se efectuează cu respectarea prevederilor art. 100 alin. (1), lit.

g) din OMAI nr.154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI.

9. Problemele organizatorice se stabilesc la nivelul subcomisiilor de concurs de la nivelul

unităţii/unităţilor de învăţământ organizatoare.

10. Precizări tehnice şi metodice privind efectuarea probelor:

A. Proba de flexie abdominală

a) se execută din poziţie culcat pe spate, cu mâinile la ceafă şi sprijin la picioare;

b) se execută timp de două minute, fără pauze, cu câte un candidat/cronometru.

B. Proba de alergare - rezistenţă

a) se execută cu startul din picioare, în serii de 15 - 25 candidaţi/ cronometru;

b) trecerea de la alergare la mers se consideră abandon.

 

Anexa nr. 5 Cerere de participare la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de agent de poliție cu recrutare din sursă externă

Domnule inspector general,

Subsemnatul(a) ____________________________________________ fiul (fiica) lui

___________________ şi al (a) __________________________ născut(ă) la data de __________

în localitatea _____________________ judeţul/sectorul _______________ cetăţenia

___________, posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria _____ nr. ____________________,

eliberată de _________________, la data de _________, CNP _________________, cu domiciliul

(reşedinţa) în localitatea ______________________, judeţul/sectorul _____________________

str. _______________________nr. __ bl. __, etj. __, ap.___, absolvent(ă), al(a)

____________________________________, forma de învățământ _________________, sesiunea

_______, specializarea _______________________________________________________,

încadrat la (unitatea) ______________________________, starea civilă_____________________.

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de I.G.P.R. în vederea ocupării

funcţiei de1

__________________________________, prevăzută la poziția2

______ din cadrul3

____________________________________.

Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la

concurs prevăzute de anunț4

.

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu

prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de

la susţinerea acestuia la structura de resurse umane unde m-am înscris, pentru a ridica documentele

depuse.

Semnătura ______________ Data _____________________

1

Se va menționa denumirea postului (ex. ajutor șef post)

2

Se va menționa poziția aferentă funcției pentru care optează, acolo unde este cazul (ex. poz. 235)

3

Se va menționa unitatea în care se regăsește postul pentru care se optează (ex. IPJ Sibiu – Postul de poliție Șelimbăr ),

4 Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului

Anexa nr. 6 Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare

Domnului inspector general

Subsemnatul(a) ____________________________________________ fiul (fiica) lui

________________ şi al (a) ___________________________ născut(ă) la data de

___________________ în localitatea ____________________________ judeţul/sectorul

________________ cetăţenia ______________, posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria

____ nr. ____________________, eliberată de _________________, la data de _____________,

CNP ___________________, în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea funcției de

_______________________, din cadrul ____________________________________________,

poziția _____ din statul de organizare, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de

condiţiile de recrutare menționate în anunț5

cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc

cumulativ.

Precizez că nu fac parte din nici un partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege

sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.

Am fost informat (ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în

situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declarație ori

incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi trecut

în corpul ofițerilor chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o

asemenea situaţie se va constata după trecerea în corpul ofițerilor, sunt de acord cu luarea

măsurilor legale conform competențelor.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu

prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001

pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera

circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am

completat personal datele din prezenta declaraţie.

Data _____________ Semnătura _________________

5 Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului