- Publicitate -

Ce condiții trebuie să îndeplinești ca să devii polițist. Peste 1300 de locuri disponibile la Școala Vasile Lascăr din Câmpina

Data:

Distribuie articolul:

Începând cu 24 aprilie 2024, a fost dat startul sesiunii de admitere în cele două unități de învățământ postliceal ale Poliției Române, din Câmpina și Cluj-Napoca.

- Publicitate -

În total sunt disponibile 1.640 de locuri, astfel:

 • 1.340 la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr”, Câmpina
 • 300 la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan, Cluj-Napoca.

Detalii privind organizarea și desfășurarea concursurilor:

 • În perioada 24 aprilie – 14 mai 2024 (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică), candidații pot depune cererile de înscriere, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@ph.politiaromana.ro;
 • Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare – până la data de 21 mai 2024;
 • Evaluarea psihologică a candidaților se realizează și se finalizează până la data de 21 mai 2024, conform planificării care va fi comunicată în timp util, pe site-ul IPJ Prahova, la secțiunea Carieră-Admitere Instituții de Învățământ.
 • Susținerea probei de evaluare a performanței fizice – în perioada 25 – 31 mai 2024;
 • Susținerea probei de evaluare a cunoștințelor – 15 iunie 2024;
 • Examinarea medicală se realizează în perioada 19 iunie – 12 iulie 2024.

Detalii privind înscrierea, procesul de recrutare și susținerea examenelor:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

să cunoască limba română, scris şi vorbit;

- Publicitate -

să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să nu depășească limita de vârstă pentru care polițiștii pot fi menținuți în activitate, în conformitate cu  prevederile art. 69 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulteriorare, coroborate cu prevederile Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările și completările ulteriorare;

- Publicitate -

să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

- Publicitate -

i)   să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege

- Publicitate -

Criteriile specifice:

a) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (se realizează cu ocazia examinării medicale);

b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

- Publicitate -

d) să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B.

Condiții de înscriere:

Candidaţii care optează pentru admiterea la  unitățile de învățământ postliceal din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române (I.G.P.R.) în sesiunea aprilie – iulie 2024 trebuie:

 • să se exprime personal, liber, fără echivoc şi în deplină cunoaştere a condiţiilor generale şi a criteriilor specifice pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele concursului de admitere;
 • să formuleze în scris opţiunea potrivit ofertei educaţionale;
 • să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrativ-teritoriale și specializării pentru care optează, în raport de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate;
 • să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile generale şi criteriile specifice pentru recrutare stabilite de actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;
 • să se prezinte și să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declarați “Apt psihologic”, conform prevederilor din actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;
 • să prezinte adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, conform prevederilor din actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;
 • să constituie fişa medicală-tip de admitere/încadrare în MAI completată la toate capitolele de specialitate prevăzute şi concluzionată conform prevederilor din actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare; (doar candidații declarați ,,admis” la proba scrisă);
 • h) să constituie dosarele de recrutare în volum complet şi la termenul limită prevăzut în actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare.

Dosarul de recrutare: 

 • cererea de înscriere
 • CV-ul, model comun european
 • diploma de bacalaureat în original și xerocopie (față-verso);

Candidaţii cărora nu le-a fost eliberată diploma de bacalaureat, depun o adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ la care au susţinut examenul de bacalaureat în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

- Publicitate -
 • foaia matricolă de la liceu, în original și xerocopie (față-verso);

Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:

 • copia diplomei echivalente obținute în străinătate;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;
 • atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei.
 • actul de identitate, carnetul/contractul de muncă şi, dacă este cazul, livretul militar, în original și xerocopie;
 • certificatul de naştere ale candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi hotărârile judecătoreşti privind starea civilă, în original și xerocopie;
 • autobiografia prevăzută în Anexa 4;
 • tabelul nominal cu rudele candidatului prevăzut în Anexa 5;
 • cazierul judiciar al candidatului/extrasul de pe cazierul judiciar, solicitat de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului Anexa nr. 6;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate 3×4 cm şi o fotografie 9×12 cm;
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie, printată față-verso, prevăzută în Anexa 7 (eliberată cu cel mult 6 luni anterior începerii recrutării);

Adeverința medicală prevăzută în Anexa 7, va fi completată de către medicul de familie al candidatului doar față și depusă la dosarul de recrutare. Aceasta se va transmite de către compartimentul cu sarcini de recrutare, medicului de unitate. După primirea documentului de la medicul de unitate, compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații declarați “INAPT”, cu privire la încetarea activităților de recrutare.

 1.  consimțământul informat
 2. declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
 3. copia permisului de conducere (în cazul în care candidatul posedă acest document).

Pentru constituirea dosarului de recrutare, sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

Suplimentar documentelor prevăzute mai sus, candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice/minoritare, constituite potrivit legii, care să ateste apartenenţa la etnie, respectiv la minoritate și declarația prevăzuta la Anexa 10.

Beneficiarii măsurilor prevăzute de Ordinul M.A.I nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi şi de Ordinul M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, depun la dosarul de recrutare următoarele:

 • documentele specifice pentru selecția și admiterea în instituțiile de învățământ din cadrul M.A.I. (conform prezentului anunț);
 • adeverința care atestă faptul că este în continuarea studiilor pentru copilul major aflat în întreținerea polițistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă;
 • formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, procesul – verbal de cercetare a evenimentului, în fotocopie;
 • decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele polițistului rănit sau a polițistului decedat, în fotocopie;
 • certificatul de deces al polițistului decedat, dacă este cazul, în fotocopie.

Evaluarea psihologică

Evaluarea psihologică se va realiza de către ofițerii specialişti din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, până la data de 21 mai 2024, candidaţii recrutaţi urmând a fi informați cu privire la data, ora, locul și celelalte detalii, prin postarea ulterioară a unui anunț pe pagina de Internet a Inspectoratului Județean de Poliție Prahova (https://ph.politiaromana.ro), secţiunea Carieră – Admitere.

Susținerea probelor de admitere

Candidaţii recrutați de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova susțin proba eliminatorie de evaluare a performaței fizice la Școala de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr” Câmpina, Bulevardul Carol I nr. 145, județul Prahova, în perioada 25 – 31 mai 2024.

Repartizarea, planificarea și rezultatele obținute sunt aduse la cunoștința candidaților prin postarea acestora pe site-ul oficial al unităților de învățământ pentru care au optat candidații.

Departajarea candidaților

Departajarea candidaţilor cu medii egale se face aplicând, în ordine, următoarele criterii:

 • media generală obținută la examenul național de bacalaureat;
 • nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat;
 • nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat;
 • nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de bacalaureat;
 • media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la prima limbă străină, potrivit foii matricole;
 • media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la a doua limbă străină, potrivit foii matricole.

În situația menținerii egalității candidaților după aplicarea criteriilor de departajare, comisia de concurs de la nivelul unității de învățământ realizează departajarea după un criteriu obiectiv, stabilit de aceasta.

În cazul mediilor egale, candidații care nu au susținut examenul național de bacalaureat în sistemul de educație din România și dețin atestatul de recunoaștere a studiilor, nu participă la departajare, aceștia urmând să ocupe ultimul loc dintre cei cu medii egale.

Rezultatele obținute de candidați se afișează pe site-ul fiecărei instituții de învățământ.

Depunerea contestaţiilor

Contestațiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit exclusiv online, în termen de 24 de ore de la postarea listei provizorii cu rezultatele obținute de candadați la probele de concurs,  la adresa oficială de e-mail a unității de învățământ pentru care au optat candidaţii și se soluționează în termenul prevăzut prin graficul concursului de admitere, la sediul acesteia.

Contestaţiile se soluţionează în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere.

Rezultatele obţinute după soluţionarea contestaţiilor, precum şi lista provizorie cu rezultatele la proba de evaluare a cunoştinţelor şi ierarhizarea candidaţilor după soluţionarea contestaţiilor, se postează pe site-ul unităţii de învăţământ.

Examinarea medicală

Examinarea medicală se realizează în perioada 19 iunie 2024 – 12 iulie 2024, potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 105/2020, pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale.

Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații cu privire la continuarea procedurilor de selecție și prezentarea la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova în vederea înmânării adresei către Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, situat pe strada Ghimpați nr. 1-3, judeţul Prahova, precum și a copiei adeverinței medicale eliberată de medicul de familie, existentă în dosarul de recrutare.

Unitățile de învățământ afișează la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Afișarea rezultatelor finale

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a notelor finale.

Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al unităților de învățământ, până la data de 19 iulie 2024.

Criteriile specifice de angajare pot fi consultate AICI

Distribuie articolul:

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont care se poate transforma într-o știre? Trimite pe WhatsApp la 0785 075 112

Vreți să aflați cele mai noi știri din Prahova? Abonați-vă la Google News

Lasă comentariul tău. Click AICI

Comentariul tău
Numele tău

spot_img

Exclusiv

Cine este responsabil de incendiul din Ploiești pentru care a fost emis un mesaj RO ALERT

Vinerea trecută, un incendiu a izbucnit într-o hală dezafectată...

Nași, fini, afini și prieteni ai lui Andrei Volosevici, plătiți regește din banii ploieștenilor. Primărie de cumetrie

Peste un milion de lei, din banii ploieștenilor. Atât a plătit primăria Ploiești și instituțiile subordonate pentru neamurile și apropiații primarului Andrei Volosevici, în anul fiscal 2022, sub formă de salarii, prime, sporuri și idemnizații.

S-a redeschis circulația rutieră pe Bulevardul Independenței din Ploiești [FOTO-VIDEO]

În această dimineață s-a redeschis circulația rutieră pe Bulevardul...

Curse ilegale de mașini și drifturi la Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești [VIDEO]

De ani buni, locuitorii din zona Sălii Sporturilor din...

Abonează-te la newsletter

- Publicitate -

Știri noi

Air Retro 2024 & FlyIn are loc sâmbătă, pe Aerodromul de la Șirna

Retromobil Club România și Zborcadou.ro organizează sâmbătă, 18 mai,...

A dispărut o bandă de circulație de pe Bulevardul Indepnendenței din Ploiești după noile marcaje rutiere [VIDEO]

Marcajele rutiere efectuate pe tronsul recent reabilitat al Bulevardului...

Bursă pentru elevi la Ploiești. Oferta liceelor și universităților, la Palatul Culturii

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova organizează în perioada 20-23 mai...
- Publicitate -
- Publicitate -

Informații utile

Ce este promisiunea de vânzare-cumpărare a unui apartament

Continuăm proiectul ”Casa Nouă”, cu scopul de a vă...

Robin Mihai este triplu medaliat cu aur la Campionatul Mondial de Kempo IKF cu sprijinul Supermarket La Cocoș

Ce ar fi sportul ploieștean fără implicarea oamenilor de...

Întreruperi de energie electrică în Ploiești și Prahova în perioada 20-24 mai. Zonele afectate

Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Ploiești anunță întreruperea...

Medicul Alin Scarlat: Cum influențează activitatea fizică longevitatea

Observatorul Prahovean publică o serie de articole, extrase din...
- Publicitate -

Emisiuni
Observatorul Prahovean

- Publicitate -

ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Air Retro 2024 & FlyIn are loc sâmbătă, pe Aerodromul de la Șirna

Retromobil Club România și Zborcadou.ro organizează sâmbătă, 18 mai,...

A dispărut o bandă de circulație de pe Bulevardul Indepnendenței din Ploiești după noile marcaje rutiere [VIDEO]

Marcajele rutiere efectuate pe tronsul recent reabilitat al Bulevardului...
- Publicitate -