- Publicitate -

Angajări la Poliția Locală Ploiești Posturile disponibile și condiții de participare la concurs

Poliția Locală Ploeiști a scos la concurs în această perioadă trei posturi devenite vacante. Angajările se fac pentru o perioadă nedeterminată.

- Publicitate -

Poliția Locală Ploiești organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul Biroului Dispecerat:

 • Inspector de specialitate, nivel de studii S, grad profesional II- 1(un) post cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
 • Referent, nivel de studii M, treaptă profesională IA-1(un) post cu normă întreagă, perioada nedeterminată;
 • Referent, nivel de studii M, treaptă profesională II-1(un) post cu normă întreagă, perioada nedeterminată;

Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21:

 • 20.03.2023, ora 16: 00: data-limită de depunere a dosarelor;
 • 29.03.2023, ora 10:00, proba scrisă;
 • 04.04.2023 ora 10:00, interviul.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542, alin. (1) si (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

- Publicitate -

b) cunoaşte limba română, scris si vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- Publicitate -

e) îndeplineṣte condiṭiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra securitatii naţionale, contra autorităṭii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face o persoană candidată pe post incompatibilă cu exercitarea funcṭiei contractuale pentru care candidează, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau exercitării unei profesii;

- Publicitate -

Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiei de execuţie contractuale vacantă de Inspector de specialitate, nivel de studii S, grad profesional II din cadrul Biroului Dispecerat:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Vechime ȋn specialitatea studiilor: minimum 1 an;
 • Cunoştinţe operare calculator – nivel mediu dovedite prin copii ale cursului de perfectionare/specializare sau copie a foii matricole prin care se dovedesc cunoştinţele I.T.

Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiilor de execuţie contractuale vacante de Referent, nivel de studii M, treaptă profesională IA din cadrul Biroului Dispecerat:

 • Studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechime ȋn specialitatea studiilor: minimum 6 ani şi 6 luni;
 • Cunoştinţe operare calculator – nivel mediu dovedite prin copii ale cursului de perfecţionare/specializare sau copie a foii matricole prin care se dovedesc cunoştinţele I.T.

Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiilor de execuţie contractuale vacante de Referent, nivel de studii M, treaptă profesională II din cadrul Biroului Dispecerat:

- Publicitate -
 • Studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechime ȋn specialitatea studiilor: minimum 6 luni;
 • Cunoştinţe operare calculator – nivel mediu dovedite prin copii ale cursului de perfecţionare/specializare sau copie a foii matricole prin care se dovedesc cunoştinţele I.T.

Dosarele de concurs se depun ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv 07.03.2023-20.03.2023 la secretariatul comisiei, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00-16:00, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.

Dosarul de concurs trebuie să conṭină următoarele documente:

a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr. 2 din H.G nr. 1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

- Publicitate -

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă sau, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G nr. 1336/2022;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

h) curriculum vitae, model comun european.

Documentul prevăzut la litera ,,f” poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la litera „f” anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice.

Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea ,,conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.104, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.

Calendarul de desfăşurare al concursului este următorul:

• Publicare anunţ: 07.03.2023;

• Data limită de depunere a dosarelor: 20.03.2023;

• Selecţie dosare de concurs: 22.03.2023;

• Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de concurs: 23.03.2023;

• Depunere contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: 24.03.2023;

• Soluţionare contestaţii şi afişarea rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor: 27.03.2023;

• Proba scrisă: 29.03.2023, ora 10:00;

• Afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă: 30.03.2023;

• Depunere contestaţii privind rezultatul probei scrise: 31.03.2023;

• Soluţionare contestaţii şi afişarea rezultatelor contestaţiilor privind proba scrisă: 03.04.2023;

• Interviul: 04.04.2023, ora 10:00;

• Afişarea rezultatelor obţinute la interviu: 05.04.2023;

• Depunere contestaţii privind rezultatul interviului:06.04.2023;

• Soluţionare contestaţii şi afişarea rezultatelor contestaţiilor privind interviul: 07.04.2023;

• Afişare rezultate finale concurs: 10.04.2023.

Citește mai multe detalii AICI

Ștefan Vlăsceanu
Ștefan Vlăsceanuhttps://www.observatorulph.ro/
Ștefan Vlăsceanu a fost interesat de presa scrisă încă din perioada liceului, când a intrat pentru prima dată pe ușa redacției ziarului Monitorul de Prahova. Este cel mai tânăr jurnalist din echipa Observatorul Prahovean, în prezent fiind redactor șef. Publică și documentează lunar zeci de articole și subiecte din domenii precum eveniment, social și investigații. În paralel administrează ziarul Observatorul de Brașov. Este absolventul facultății de Sociologie și Comunicare din Brașov, promoția 2013 și câștigător al Galei Tineretului Prahovean 2023 – cel mai activ tânăr jurnalist prahovean.

Ai informații care ar putea deveni o știre? Contactează-ne la: 0785 075 112, pe WhatsApp sau Signal.

Urmărește știrile Observatorul Prahovean și pe Google News!

Video Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Articole asemănătoare

Profesorii din Prahova se pregătesc de proteste. Aceștia amenință cu boicotarea examenelor din vară

Profesorii se pregătesc de proteste. Nemulțumirile principale ale dascălilor țin de proasta salarizare a personalului. Nu doar cadrele didactice amenință cu greva generală, ci...

Spitalele din Ploiești și Prahova fac angajări. Cele mai multe posturi sunt disponibile la Pediatrie în Ploiești și la Spitalul Urlați

Spitalele din Prahova organizează în perioada următoare concursuri pentru ocuparea posturilor vacante. Sunt căutați medici, dar și referenți de specialitate. Cele mai multe posturi vacante...
- Publicitate -
- Publicitate -
- Publicitate -

Ultimele știri

Iordania pe cont propriu în 2023: negocieri, obiceiuri, cultură și concepții de viață

Iordania este o lume aparte, o lume pe care am descoperit-o pas cu pas, încă de la primul schimb de vorbe cu taximetristul care...

În Salina Slănic, locul cu cel mai pur aer de pe planetă, se coboară cu aceleași microbuze jalnice. De 9 ani se încearcă refacerea...

Vremea plăcută din weekend i-a scos din case pe oameni, mulți alegând ca variantă de petrecere a timpului, una dintre cele mai populare saline...

Care sunt firmele care vor să construiască variantele ocolitoare de la Azuga – Bușteni

Pentru centurile ocolitoare de la Azuga - Bușteni au fost depuse oferte din partea a două asocieri de firme din România, Bulgaria și Turcia....

Mărturia ploieșteanului implicat în accidentul în lanț de pe autostrada M1 din Ungaria: ”Ne-am trezit în infern!”

Observatorul Prahovean publică, în exclusivitate, mărturia unui ploieștean care a fost implicat în accidentul în lanț petrecut sâmbătă pe autostrada M1 din Ungaria. Acesta...

ANPC despre scandalul caselor de marcat automate din supermarketuri: Abordarea este discriminatorie

Automatizarea caselor de marcat din supermarketuri este o abordare discriminatorie, pentru că ar fi trebuit să se ia în calcul prezenţa la cumpărături şi...
Emisiuni
- Publicitate -