Spitalul de Ortopedie din Azuga angajează preot! Condițiile de concurs

0
spital_ortopedie_d381e.jpg

spital_ortopedie_d381e.jpgSpitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga, Judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de preot. Ce interesați pot depune dosarele până, cel târziu, vineri, 6 decembrie, ora 15.00.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– nivel studii – diplomă de licență în teologie;
– vechimea – minimum 5 ani vechime în preoție, art. 124 alin. 1 din Statutul de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române + Hot. Sf. Sinod 6846/1999); obligativitatea cursurilor de definitivat (Hot. Sf. Sinod 6846/1999);
– grad didacticii;
– să nu aibă impedimente canonice (Hot. SE Sinod 3227/1991);
– să nu fi avut sancționări disciplinare în ultimii 5 ani (Hot. Sf. Sinod 3227/1991).

Concursul se va organiza după următorul calendar:
– 06 decembrie 2019, ora 15.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor
– 16 decembrie 2019, ora 10.00, redactarea unei lucrări din tematică afișată, care să facă dovadă cunoștințelor candidatului în problemele actuale care țin de pastorația bolnavilor și a persoanelor aflate în situații dificile, precum și a capacității sale;
– 19 decembrie 2019, ora 11.00, proba interviu.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține, în zilele lucrătoare între orele 09.00 – 15.00, la telefon 0244/322.051, int. 211, Birou R.U.N.O.S., la sediul Spitalului de Ortopedie și Traumatologie Azuga din Str. Victoriei nr. 2, Biroul R.U.N.O.S. și pe site-ul instituției.

Foto cu caracter ilustrativ

spital_ortopedie_9f8ee.jpg

*Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596

Publică aici opinia ta

Comentariul tău
Numele tău