Potrivit unei sinteze a Curții de Conturi Prahova, în urma controlului efectuat în 2015 la Consiliul Județean Prahova pentru exercițiul financiar 2014, au fost descoperite abateri de 181.000 lei.

Concluziile Curții de Conturi după controlul efectuat la CJ Prahova

Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget pe anul 2014, precum și autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat 

 

    Fundamentarea cheltuielilor de capital şi a cheltuielilor de reparaţii curente la capitolul 84.02 ”Transporturi”, atât iniţial, cât şi în cazul modificărilor ulterioare ale bugetului, nu a avut la bază, în toate cazurile, o analiză detaliată a necesităţilor şi oportunităţii, ceea ce a condus la bugetarea unor obiective atât la secţiunea de dezvoltare, cât şi la secţiunea de funcţionare sau obiective care nu    s-au mai continuat în anul 2015.  

Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare 

   1. Menţinerea eronată în soldul contului debitori a sumei de 70.478,30 lei aferentă Proiectului ”Îmbunatăţirea calităţii mediului prin împadurirea unei suprafeţe de peste 29 ha de teren agricol degradat în comuna Ciorani, judeţul Prahova”.    2. Entitatea a înregistrat eronat la capitolul 84.02 ”Transporturi” – articol bugetar 20.02. ”Reparaţii curente” lucrări de proiectare şi obţinere avize şi autorizaţii aferente unor lucrări de refacere a drumurilor cuprinse în programul de investiţii. În fapt aceste costuri fac parte din valoarea investiţiei. De asemenea, s-a menţinut nejustificat în contul de active corporale în curs de execuţie suma de 11.403 lei reprezentând despagubire acordată unei persoane expropiate în vederea realizării obiectivului de investiţie  ”Realizarea centură D.J. 236” pus în funcţiune în anul 2013.    3.  Din verificarea modului de fundamentare și utilizare a sumelor alocate cu titlul de transferuri din bugetul local pentru un numar de 3 ordonatori terţiari s-au stabilit abateri de la legalitate și regularitate, după cum urmează:    - s-au fundamentat şi achitat de la secţiunea funcţionare bunuri de natura mijloacelor fixe în sumă totală de 130.718 lei.     - înregistrarea eronată şi raportarea în bilanţul contabil a sumei de 462.449  lei reprezentând valoarea clădirii şi terenurilor în administrarea unităţii de învăţământ.   

 

   Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern (inclusiv audit intern) 

  Deși la nivelul entității au fost elaborate proceduri operaționale menite să asigure funcționarea controlului intern și prin aplicarea cărora să se preîntâmpine și corecteze disfuncțiile și iregularitațile, s-a constatat că nu s-au luat toate măsurile necesare pentru funcţionarea grupului de lucru pentru monitorizarea, coordonarea şi implementarea sistemului de control intern managerial.   

Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele stabilite de lege 

 

  1. Entitatea nu a înregistrat şi raportat în situaţiile financiare venituri din taxa pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor de construire în competenţa Consiliului Judeţean Prahova în sumă totală de 142.167 lei   2. Din auditarea categoriei de operaţiuni  ”Alte venituri din proprietate” cod 30.02.50, s-a constatat că acestea nu sunt instituite, stabilite şi încasate la întregul potenţial, întrucat nu au fost identificate toate cazurile în care s-a realizat amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor publice, precum şi a cazurilor de utilizare a zonei drumului de interes judeţean.  

Calitatea gestiunii economicofinanciare 

1. Inventarierea anuală a patrimoniului nu s-a efectuat, în totalitate în conformitate cu prevederile OMFP nr.2861/ 2009 în sensul că nu s-a procedat la analiza creanţelor şi investiţiilor în curs pentru stabilirea certitudinii încasării, respectiv continuării lucrărilor.    2. Angajarea, lichidarea și plata cheltuielilor bugetare         

s-a facut fără respectarea în toate cazurile a prevederilor legale fapt ce a condus la înregistrarea de plăți nedatorate. Astfel:    2.1 De la cap.51.02.03, alin. 20.30.30  ”Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii’’ s-a decontat nejustificat suma de 2.318,80 lei pentru lucrarea de reevaluare a activului Palat Administrativ şi teren aferent. Accesoriile aferente sunt în sumă de 278 lei.    2.2 La lucrările de reparaţii curente şi întreţinere drumuri judeţene s-a acceptat la plată şi decontat din capitolul 84.02  ”Transporturi” cantităţi de lucrari sau operaţiuni ce nu au fost efectiv executate. Suma totală achitată necuvenit s-a estimat la nivel de 270.959 lei cu accesorii de 30.205 lei. Parte din lucrările confirmate şi achitate nejustificat, în sumă totală de 206.151 lei au avut  sursa de finanţare asigurată din alocaţiile primite în baza H.G. nr.805/2014 din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, în vederea punerii în siguranţă a unor lucrări hidrologice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor produse, pentru care accesoriile estimate au fost în sumă de 21.757 lei.     3. S-au constatat, în unele cazuri, deficiențe privind lansarea, încheierea, administrarea și urmărirea derulării contractelor de achiziții publice, care se referă, în principal la: estimarea cantităților pentru lucrările de reparații la drumurile județene, urmărirea execuției contractelor, evidența și intervenția în perioada de garanție.     4. Din verificarea modului de fundamentare și utilizare a sumelor alocate cu titlul de transferuri din bugetul local în cazul unui ordonator terţiar s-au stabilit abateri de la legalitate și regularitate, după cum urmează:   - plăți nejustificate reprezentând drepturi caștigate în înstanță prin hotărâri judecatorești devenite executorii către personalul didactic și didactic auxiliar, urmare acordării acestora cu un an înainte ca hotarârea instanței să fie definitivă, irevocabilă și executorie. S-au estimat diferenţe salariale şi contribuţii sociale aferente în sumă de 53.361  lei şi accesorii de 16.014 lei.        

Măsurile dispuse și recomandările formulate de  camera  de  conturi  

  l. Înlăturarea neregulilor constatate în activitatea financiar-contabilă prin:     1. Revizuirea procedurilor operaţionale privind fundamentarea cheltuielilor cu reparaţiile curente şi metodologia de urmat în cazul includerii în program a investiţiilor noi, funcţie de prevederile legale în materie.     2. Identificarea cazurilor în care se constată amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor publice, precum şi de utilizarea zonei drumului de interes judeţean, iar în masura în care acestea se circumscriu taxării, se vor întreprinde măsuri pentru instituirea obligaţiei de plată, stabilirea şi încasarea sumelor datorate în condiţiile legii.      3. Efectuarea inventarierii elementelor patrimoniale la care în timpul controlului s-au constatat deficienţe şi înregistrarea rezultatelor în evidenţa contabilă, astfel încat situaţiile financiare să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a altor informaţii, în condiţiile legii, referitoare la activitatea desfaşurată. În cazul imobilizarilor corporale în curs de execuţie reprezentând studii, proiecte, ridicări topo care nu au mai fost finalizate cu lucrări şi pentru care din analiza oportunităţii lucrărilor de investiţii reiese că acestea nu se vor mai executa, prin sistare sau abandonare, se vor înscrie în liste de inventariere distincte, menţionându-se cauzele sistării sau abandonării, aprobarea de sistare ori abandonare şi dispunerea de măsuri în consecinţă, cu respectarea prevederilor legale pentru scăderea din evidenţă. 

4. Revizuirea procedurilor operaţionale în cazul evaluării perioadei de execuţie şi garanţie propuse pentru înscrierea în contractele de lucrări, funcţie de riscurile asociate operaţiunilor, precum şi a procedurii operaţionale privind lucrările de intreţinere pe timp de iarnă a drumurilor judeţene în ceea ce priveşte documentaţia pentru urmărirea execuţiei contractelor.      

II. Potrivit prevederilor art.33,  alin.(3) din Legea nr. 94/1992, republicată, şi ale pct 174 din RODAS, ordonatorul principal de credite va proceda la aplicarea de măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora, prin extinderea verificărilor asupra plăţilor efectuate la categoria de operaţiuni economice „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii, alin. 20.30.30’’ ”Reparaţii curente, art.20.02.”, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii. Totodată se va proceda la reîntregirea sumelor pentru care finanţarea s-a asigurat prin HG nr. 805/2014 din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului pentru înlăturarea calamităţilor naturale produse de inundaţii în vederea utilizării cu acelaşi scop pentru care  s-a acordat. 

 

Opinii Voxpublica
  • Miercuri, 18 Octombrie 2017
  • De Mihai Nicolae

Circ, panaramă și suspine la PNL Prahova

Ce să zic? N-am ce să zic! Citiți astea doua texte si cruciți-vă: până aici a ajuns organizația seniorului Quintus. Ca să rămânem în contextul și atmosfera ”pupat toți piața endependenți”, întreb și eu ca...