Dosarul Alexe – Păvăleanu – Prejudiciu record făcut de o singură firmă

0
alexe pavaleanu

alexe pavaleanu

Stopinfractori.ro continuă să publice informaţii din rechizitoriul întocmit de procurori în dosarul Păvăleanu-Alexe, pus la dispoziţie de Tribunalul Prahova. Astăzi sunt dezvăluite afacerile ilegale desfășurate de SC Histria Solaris, una din zecile de firme prahovene anchetate în dosar.

SC Histria Solaris

În ceea ce priveşte activitatea infracţională desfăşurată de reprezentanţii S.C. HISTRIA SOLARIS S.R.L. Ploieşti.

Conform raportului de inspecţie fiscală nr. F-PH-327/02.09.2013, S.C Histria Solaris S.R.L. este inmatriculata la Oficiul Registrului Comerţului Prahova sub nr. …. si deţine codul unic de inregistrare RO ….. având sediul social este in Ploieşti, …. jud. Prahova şi obiect principal de activitate conform certificatului de înregistrare „Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale” – cod CAEN 4120.

Societatea a derulat operaţiuni de încasări şi plăţi fără numerar prin următoarele conturile de virament:▪BRD Groupe Societe Generale S.A.▪Raiffeisen Bank S.A.▪CEC Bank S.A.▪Banca Transilvania S.A. Sucursala Ploieşti▪Banca Românească▪ Trezoreria Ploiesti

În perioada verificată conducerea activităţii S.C. Histria Solaris S.R.L. a fost asigurată de inc. Muşat Constantin Gabriel – administrator.

În perioada verificată societatea a raportat prin declaraţiile cod MF 394, achiziţii de bunuri şi servicii în sumă totală de 11.414.340 lei din care T.V.A. 2.208.359 lei.

Din suma totală de 11.414.340 lei, un procent 91,03 %, respectiv 10.382.373 lei (8.372.882 lei bază impozabilă + 2.009.491 lei T.V.A) reprezintă achiziţii declarate de SC Histria Solaris SRL în baza facturilor în care au fost înscrişi drept furnizori: S.C. … S.R.L. Satu Mare, S.C. Radu Motors S.R.L. Ploieşti, S.C. Alex Design S.R.L.Ploieşti, S.C. Kult Premium Design S.R.L Ploieşti, S.C. …. S.R.L. Bucureşti,   S.C. …. S.R.L. Bacău, S.C. … S.R.L. Pantelimon, S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L. Ploieşti şi S.C. …. S.R.L. Bucureşti, societăţi cu comportament fiscal inadecvat, societăţi care au fost declarate contribuabili inactivi sau au fost radiate, pentru care organele de control au constatat că bunurile şi serviciile înscrise în facturi nu au o provenienţă licită, documentele prezentate neputând fi considerate documente justificative în sensul prevazut de art.21, alin.4), lit.f) din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Diferenţele stabilite suplimentar de organele fiscale în sumă totală de 3.349.152 lei, din care 1.339.661 lei impozit pe profit şi 2.009.491 lei T.V.A. au rezultat din:

– neacordarea dreptului de deducere pentru cheltuielile înregistrate în conturile contabile 628,, Cheltuieli cu serviciile prestate de terţi”, 607 ,,Cheltuieli cu mărfurile” si 624,, Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal” în sumă totală de 8.372.882 lei şi neacordarea dreptului de deducere a TVA în sumă de 2.009.491 lei, din documentele ,,emise” de : S.C. ….. S.R.L. Satu Mare, S.C. Radu Motors S.R.L. Ploieşti, S.C. Alex Design S.R.L.Ploieşti, S.C. Kult Premium Design S.R.L Ploieşti, S.C. …. S.R.L. Bucureşti,   S.C…. S.R.L. Bacău, S.C. .. S.R.L. Pantelimon, S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L. Ploieşti şi S.C. . S.R.L. Bucureşti, contribuabili cu comportament fiscal de tip inactiv şi inadecvat, în urma neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art.21, alin. (4), lit. f) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

În luna decembrie 2011, S.C. Histria Solaris a înregistrat în rulajul debitor al contului contabil 607 ,,Cheltuieli cu mărfurile” suma totală de 1.001.000 lei şi a dedus TVA în sumă de 240.240 lei, având la bază un număr de 2 (două) facturi ,,emise” de S.C. …. S.R.L. Ploieşti (având înscris ca delegat Muşat Costin), reprezentând contravaloare a 2.860 buc dale beton cu dimensiunea de 3m x 1m x 18 cm.

Relaţia comercială derulată între S.C. … S.R.L. Satu Mare si S.C. Histria Solaris S.R.L. Ploieşti a constituit obiectul cererii de control încrucişat nr.112613/06.08.2012 transmisă de D.G.F.P. Satu Mare –A.I.F., urmare căreia a fost încheiat Procesul verbal nr.6039/08.10.2012.

Astfel, pentru operaţiunile înscrise în facturile 202/12.12.2011, respectiv 154/19.12.2011, societatea verificată a prezentat la control contractul de vânzare cumpărare comercială fn din 05.12.2011, având ca obiect „vânzarea – respectiv cumpărarea de mărfuri reprezentând dale beton armat la dimensiunea de 3m x 1m x 18 cm – cantitate 2.860 bucăţi”.

Potrivit comenzii nr.41/07.12.2011, respectiv nr.43/14.12.2011 emise de S.C. Histria Solaris S.R.L., locul de descărcare al dalelor de beton stipulat a fost ……, jud. Gorj.

Totodată a fost prezentat procesul verbal fn/12.12.2011 pentru cantitatea de 2.000 bucăţi dale beton, respectiv fn/19.12.2011 pentru cantitatea de 860 buc dale beton, documente încheiate între S.C. …. S.R.L. şi S.C. Histria Solaris S.R.L. în ….. jud. Gorj.

            S,C, Histria Solaris a întocmit în sistem informatic notele de recepţie şi constatare a diferenţelor nr. 7/12.12.2011 şi nr. 8/19.12.2011 care poartă semnătura numai la rubrica „Primit în gestiune”.

            Din analiza facturilor prezentate de societate pentru justificarea înregistrării acestor ,,mărfuri” s-a constat faptul că, în facturile ,,emise” de S.C. …. S.R.L. la rubrica ,,date privind expediţia- numele delegatului ” a fost înscris ,,Muşat Costin”, fără să fie menţionate mijloacele de transport utilizate.

            Totodată, în facturile având înscris ca furnizor S.C. … SRL nu a fost menţionat capitalul social al societăţii emitente, contrar prevederilor art.74 alin.(1) şi (3) din Legea nr.31/1990.

            Contravaloarea facturilor ,,emise” de S.C. . … S.R.L. a fost achitată parţial prin virament bancar ( în contul ………. deschis la Banca Transilvania), la data verificării S.C. Histria Solaris S.R.L. mai are de achitat suma de 252.740 lei.

            Precizăm faptul că, la control nu au fost prezentate avize de expediţie a mărfii din care să rezulte locul de încărcare, locul de descărcare şi mijloacele de transport utilizate.

În consecinţă s-a procedat la verificarea achiziţiilor declarate de societatea comercială …. SRL, fiind reţinute următoarele constatări:

– din totalul achiziţiilor în sumă de 6.228.713 lei (baza impozabilă) , un procent de 63,65% reprezintă achiziţii de la S.C. ….. SRL Satu Mare (CUI .), iar 35,65% reprezintă achiziţii de la SC ,,,,,,, S.RL. Iaşi (CUI….);

S.C. .. SRL are ca obiect de activitate declarat ,,lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale din anul 2008” cod CAEN 4120, a depus ultimul bilanţ contabil pentru anul 2009, pentru luna decembrie 2011 a raportat sold TVA de plată în sumă de 1.423.474 neachitat până la data prezentă, iar pentru anul 2012 nu au fost depuse deconturi de TVA.

Ultimul decont înregistrat la organul fiscal teritorial a fost aferent lunii martie 2013 în care a fost înscrisă la toate rubricile valoarea ,,zero”. Începand cu data de 01.02.2013 societatea a fost scoasă din evidenţă ca plătitor de TVA. Acest contribuabil nu a depus declaraţii cod MF 112, deci în mod implicit nu a avut personal angajat.

S.C. ….. S.RL. Iaşi a avut ca obiect de activitate declarat ,,activitate comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor din anul 2008” cod CAEN 4877, nu a avut personal angajat, a fost declarat contribuabil inactiv începand cu data de 01.08.2012, iar cu data de 01.03.2013 a fost radiat.

Analizând aspectele mai sus prezentate rezultă că, în lanţul de tranzacţionare s-au interpus societăţi care nu au avut personal angajat, nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, nu au achitat bugetului de stat TVA de plată, iar SC …. SRL a raportat in ultimul decont depus TVA de rambursat în cuantum de 515.009 lei, taxă nesolicitată la rambursare.

Întrucât societăţile furnizoare de bunuri nu au avut personal angajat nu se poate stabili cine a efectuat livrările de bunuri facturate în lanţul de tranzacţionare.

Referitor la modul de decontare de precizat este faptul că, la data prezentei verificări SC Histria Solaris nu a achitat integral contravaloarea bunurilor ,,facturate” de SC …. SRL, în condiţiile în care acest furnizor a fost declarat contribuabil inactiv începând cu data de 28.07.2012.

Având în vedere comportamentul fiscal inadecvat al furnizorului S.C. … S.R.L., faptul că acesta a fost declarat inactiv de către organul fiscal teritorial, în lanţul de tranzacţionare apar societăţi cu un comportament inadecvat din punct de vedere fiscal care nu au avut personal angajat, organele de control au constatat că produsele din facturile ce au înscris drept furnizor ,,S.C. …. S.R.L.” nu au o provenienţă licită, documentele prezentate neputând fi considerate documente justificative în sensul prevăzut de art.21, alin.4), lit.f) din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

În luna iulie 2011, S.C. Histria Solaris a înregistrat în rulajul debitor al contului contabil 628 ,,Cheltuielile cu serviciile prestate de terţi” suma totală de 332.882 lei şi a dedus TVA în sumă de 79.892 lei , având la bază un număr de 3 (trei) facturi ,,emise” de S.C. Radu Motors S.R.L. Ploieşti (având înscris ca delegat D. N.), reprezentând contravaloare situaţie lucrări de suprafaţă sonda 3028 Burbuceni, sonda 4 Dragoieni, respectiv sonda 1136 Vata.

Totodată, în luna aprilie 2012, societatea verificată a evidenţiat cheltuieli cu servicii prestate de terţi în suma de 970.000 lei şi a dedus TVA în sumă de 232.800 lei, având la bază factura nr. 201/30.04.2012 ,,emisă’ de S.C. Radu Motors S.R.L. Ploieşti, reprezentând ,,contravaloare prestări servicii conform contract nr.25/18.07.2011”.

Conform Raportului transmis de Compartimentul de Schimb Internaţional de Informaţii Prahova – Sume declarate de S.C. Radu Motors S.R.L., a rezultat faptul că acesta a declarat pentru sem.II 2011, achiziţii totale cu o bază impozabilă de 9.804.497 lei din care: de la furnizorul S.C. … S.R.L. Bucureşti – CUI RO … (obiect de activitate: consultanţă) achiziţii de 5.508.259 lei, de la S.C. …. S.R.L. Bucureşti – CUI RO …. (obiect de activitate: consultanţă) achizitiii de 3.991.881 lei, de la S.C. Alex Design S.R.L. Ploiesti –CUI . (obiect de activitate: comerţ cu ridicata al altor produse intermediare) achiziţii de 225.887 lei şi S.C. Kult Premium Design S.R.L. Ploieşti – CUI RO … (obiect de activitate: comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii) achiziţii în cuantum de 76.454 lei.

Referitor la aceşti furnizori s-a constatat faptul că:

▪ Referitor la S.C. Alex Design S.R.L. si S.C. Kult Premium Design S.R.L. precizăm faptul că, aceştia au avut calitatea de furnizori atât pentru SC Radu Motors SRL cât şi pentru SC Histria Solaris SRL. La aceste societăţi au fost initiate controale inopinate de către organele de inspecţie fiscală din cadrul D.G.F.P. Prahova, acţiuni care nu au fost efectuate întrucât nu au fost identificaţi reprezentanţii legali ai acestora, iar asociaţii, respectiv administratorii nu au dat curs invitaţiilor transmise.

            La S.C. Kult Premium Design S.R.L. Ploiesti sunt asociaţi cu procente egale P. N. şi D. N., cetăţeni sârbi, P. N. fiind asociatul unic al S.C. Alex Design S.R.L. Ploieşti, iar D. N. este asociatul unic al S.C. Radu Motors S.R.L. Ploieşti. Au fost declaraţi contribuabili inactivi începând cu data de 21.04.2012 – S.C. Kult Premium Design S.R.L. şi cu data de 22.06.012 – S.C. Alex Design S.R.L.

Având în vedere faptul că, atât furnizorul S.C. Radu Motors SRL cât şi furnizorii acesuia nu au avut salariaţi, deci nu au existat persoane care să presteze efectiv lucrările de suprafaţă la sonde înregistrate de SC Histria Solaris SRL în evidenţa contabilă, societăţile care s-au interpus în lanţul de tranzacţionare au avut un comportament fiscal inadecvat, drept pentru care au fost declarate contribuabili inactivi, organele de control au constatat că serviciile din facturile ce au înscris drept furnizor ,,S.C. Radu Motors S.R.L.” nu au o provenienţa licită, documentele prezentate neputând fi considerate documente justificative în sensul prevăzut de art.21, alin.4), lit.f) din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Referitor la factura nr. 201/30.04.2012 se constată faptul că, S.C. Radu Motors S.R.L. Ploieşti a emis acest document după data declarării ca contribuabil inactiv (21.04.2012), drept pentru care la control în temeiul art. 11, alin. (12), din Legea nr.571/200 privind Codul fiscal această tranzacţie nu a fost luată în considerare.

În lunile februarie şi martie 2012, S.C. Histria Solaris S.R.L. a înregistrat în evidenţa contabilă un număr de 3 (trei) facturi având înscrise ca furnizor SC Alex Design SRL , suma totală a acestora fiind de 715.434,56 lei, din care valoare fără T.V.A. de 576.963,35 lei şi T.V.A. în cuantum de 138.471,21 lei.

Facturile având înscrisă denumirea furnizorului S.C. Alex Design S.R.L. reprezintă contravaloarea a 1504 buc dale 3m x 1m x 18 cm , respectiv servicii inchiriere buldoexcavator şi autobasculantă.

Cu ocazia controlului fiscal nu au fost prezentate avize de expediţie a mărfii din care să rezulte locul de încărcare, locul de descărcare şi mijloacele de transport utilizate.

            Totodată pentru facturile reprezentând ,,servicii de închiriere utilaje” S.C. Histria Solaris SRL nu a prezentat rapoarte de schimb în care să se precizeze zilele în care a fost utilizat utilajul, numărul de ore de funcţionare, lucrarea efectuată cu utilajul, cantitatea de combustibil alimentată zilnic, respectiv confirmarea prestaţiilor efectuate implicit semnătura maistrului punctului de lucru.

S.C. Histria Solaris S.R.L a raportat în declaraţiile cod MF 394 achiziţii de la S.C Alex Design S.R.L. cu o bază impozabilă de 44.548 lei aferente lunii martie 2012 (un procent de 60% din totalul achiziţiilor declarate pentru această perioadă), fără a declara ,,achiziţia” cu bază impozabilă de 532.416 lei aferentă lunii februarie 2012.

            S.C. Histria Solaris SRL a evidenţiat achiziţii de la S.C. Alex Design S.R.L. în lunile februarie 2012 (contravaloare dale 3x1x0,18) şi martie 2012 (închiriere buldoexcavator), cu o bază impozabilă totală de 576.963,35 lei, din care a fost declarată suma de 44.548 lei aferentă lunii martie 2012, fără a fi declarată achiziţia pentru luna februarie 2012 în valoare impozabilă de 532.416 lei.

(…)

▪ S.C. Radu Motors S.R.L. nu a avut salariaţi începând cu data de 01.01.2008, obiectul de activitate declarat a fost comerţul cu autoturisme. Pentru trim.I 2012 acest contribuabil a raportat achiziţii cu o bază impozabilă totală de 5.586.870 lei, din care, de la S.C. …. S.R.L – 2.352.394 lei (obiect de activitate consultanţă) şi de la S.C. Alex Design SRL – 3.225.806 lei (obiect de activitate – comerţ cu ridicata nespecializat);

▪ S.C. Kult Premium Design S.R.L. a avut personal angajat până la luna mai 2011 şi a declarat pentru trim.I 2012 achiziţii cu o bază impozabilă de 4.245.497 lei, din care un procent de 90,50% (3.842.694 lei) îl deţine achiziţii de la S.C. … S.R.L.            Având în vedere comportamentul fiscal prezentat mai sus al furnizorului S.C. Alex Design S.R.L., faptul că acesta nu desfaşoară activitate la sediul social declarat din luna octombrie 2010, în lanţul de tranzacţionare apar societăţi cu un comportament inadecvat din punct de vedere fiscal care nu au avut personal angajat,   organele de control au constatat că produsele şi serviciile din facturile ce au înscris drept furnizor ,,S.C. Alex Design S.R.L.” nu au o provenienţă licită, documentele prezentate neputând fi considerate documemte justificative în sensul prevăzut de art.21, alin.4), lit.f) din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

            În luna iunie 2011, S.C. Histria Solaris a înregistrat în evidenţa contabilă un număr de două facturi ,,emise” de S.C. Kult Premium Design S.R.L. în valoare totală de 621.210,24 lei din care baza impozabilă de 500.976 lei şi TVA în cuantum de 120.234,24 lei , reprezentând contravaloarea unei cantităţi totale de 11.928 mc de piatră concasată.

În timpul inspecţiei fiscale au fost verificate mijloacele de transport menţionate în avizele de însoţire a mărfii prezentate de către S.C Histria Solaris S.R.L. de la S.C. Kult Premium Design S.R.L.

Astfel, potrivit bazei de date proprii A.N.A.F au rezultat următoarele deficienţe:

– număul de înmatriculare B 07 HVD TJK este atribuit unui autotractor   marca Volvo;

– numărul de înmatriculare B 32 DAB   este atribuit unui autoturism marca Daweo Cielo care nu poate transporta piatră concasată;

– numărul de înmatriculare B 71 MVH   este atribuit unui autoturism marca Wolskvagen care nu poate transporta piatră concasată;

– numărul de înmatriculare B 12 MDT   este atribuit unui autoturism marca Opel Astra care nu poate transporta piatră concasată;

– numărul de înmatriculare B 22 NLM   este atribuit unui autoturism marca Dacia 1300 care nu poate transporta piatră concasată.

Conform Raportului transmis de Compartimentul de Schimb Internaţional de Informaţii Prahova – Sume declarate de S.C. Kult Premium Design S.R.L., a rezultat faptul că acesta a declarat pentru sem.I 2011 achiziţii cu o bază impozabilă totală de 1.315.764 lei, din care: de la furnizorii S.C…. S.R.L. Bucureşti – CUI RO (obiect de activitate: consultanţă) – 561.184 lei, S.C. …. S.R.L. Bucureşti – CUI RO … (obiect de activitate: consultanţă) – 443.548 lei, S.C. Alex Design S.R.L. Ploieşti –CUI …. (obiect de activitate: comerţ cu ridicata al altor produse intermediare) – 153.226 lei şi S.C. Radu Motors S.R.L. Ploieşti – CUI RO … (obiect de activitate: comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) –120.968 lei.

Referitor la aceşti furnizori s-a constatat faptul că, au fost declaraţi contribuabili inactivi din data de 04.09.2012 (S.C. …. S.R.L.), 21.04.2012 (S.C. Radu Motors S.R.L.), 22.06.012 (S.C. Alex Design S.R.L.)

            Menţionăm că la S.C. Kult Premium Design S.R.L. Ploieşti sunt asociaţi cu procente egale P. N. şi D. N., cetăţeni sârbi, P. N. fiind asociatul unic al S.C. Alex Design S.R.L. Ploieşti, iar D. N este asociatul unic al S.C. Radu Motors S.R.L. Ploieşti.

Având în vedere faptul că, achiziţiile declarate de către S.C. Kult Premium Design S.R.L au fost de la societăţi cu un comportament fiscal inadecvat care nu a avut personal angajat care să efectueze efectiv livrările de bunuri, organele de control au constatat că serviciile din facturile ce au înscris drept furnizor ,,S.C. Kult Premium Design S.R.L.” nu au o provenienţă licită, documentele prezentate neputând fi considerate documente justificative în sensul prevăzut de art.21, alin.4), lit.f) din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

În anul 2011 societatea verificată a dedus în mod eronat taxa pe valoarea adaugată în sumă de 3.960 lei de pe facturi ,,emise” de S.C. …. S.R.L. Bucuresti, societate neplătitoare de TVA.

În luna noiembrie 2010, S.C. Histria Solaris S.R.L. a înregistrat în evidenţa contabilă factura nr.525/30.11.2010 în valoare totală de 1.116.830,80 lei, din care baza impozabilă de 900.670 lei şi TVA în sumă de 216.160,80 lei, având înscris ca furnizor S.C. …. S.R.L. , reprezentând contravaloare lucrări sonda 1007 Bustuchin, delegat Muşat Costin.

(…)     

În luna perioada februarie –august 2012, societatea verificată a înregistrat în evidenţa contabilă un număr de 10 (zece) facturi având înscrise ca furnizor S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L., suma totală a acestora fiind de 1.921.371,63 lei, din care valoare fără T.V.A. 1.549.493,25 lei şi T.V.A. 371.878,38 lei .

Facturile având înscrisă denumirea furnizorului S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L. reprezintă contravaloare lucrări sonda Siliştea, Dealu Bătrân, Totea, respectiv închirieri buldozer. De menţionat este faptul că, la facturile nr.111/14.05.2012, respectiv nr.121/28.05.2012, la control nu au fost prezentate situaţia lucrărilor executate.

            Urmare a consultării informaţiilor din bazele de date proprii A.N.A.F. a rezultat faptul că S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L. are obiect de activitate declarat ,,activităţi ale agenţiilor de publicitate”, cod CAEN 7311; sediul social este în Ploiesti …. ; asociatul unic şi administratorul societăţii este N. M., cetăţean sârb; din situaţia neconcordanţelor privind achiziţiile/livrările pe teritoriul naţional a rezultat faptul că, S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L. a declarat livrări către societatea verificată în sumă de 16.120 lei, iar S.C. Histria Solaris declară achiziţii în sumă de 65.596 lei în condiţiile în care în evidenţa contabilă înregistrează achiziţii de la S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L. în cuantum total de 1.921.371,63 lei; societatea a avut salariaţi până la luna mai 2012.

            Conform Raportului transmis de Compartimentul de Schimb Internaţional de Informaţii Prahova – Sume declarate de S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L., situaţia achiziţiilor raportate se prezintă astfel:

▪ Pentru trim I 2012- baza impozabilă totală de 2.724.125 lei din care ponderea o deţin furnizorii: SC Radu Motors SRL -1.333.872 lei (48,96%) care a declarat achiziţii baza impozabilă totală de 5.586.870 lei de la S.C. …. SRL -2.352.394 lei (42,1%) şi SC Alex Design SRL – 3.225.806 lei (57,6%);- SC Alex Design SRL – 1.252.782 lei (45,99%) care a raportat achiziţii baza impozabilă totală de 14.781.173 lei din care de la SC ….. SRL -7.703.608 lei (52,11%) şi SC Radu Motors SRL – 4.228.238 lei (28,6%);

▪ Pentru trim.II 2012- baza impozabilă totală de 7.321.448 lei din care ponderea o deţin furnizorii :- SC Radu Motors SRL – 3.838.939 lei (52,40%) care nu a depus declaraţie cod MF 394; SC Alex Design SRL – 2.970.412 lei (40,5%) care a declarat achiziţii cu o bază impozabilă de 8.249.621 lei din care de la SC Kult Premium Design SRL -4.348526 lei (52,7%), de la SC …. SRL -1.774.113 lei (21,5%), SC Radu Motors SRL -1.616.752 lei (19,6%) şi SC Robyko Last Line Promo S.R.L . -496.318 lei (6,01%) ;

▪ Pentru trim. III 2012 –baza impozabilă totală de 19.233.426 lei, din care ponderea o deţin următorii furnizori:- S.C. … S.R.L. (obiect de activitate consultanţă)- 9.395.155 lei (48,8%) care declară achiziţii exclusiv de la SC …… SRL -859.493 lei (obiect de activitate ,,alte activităţi postale şi de curier din anul 2008 cod CAEN 532, fără personal angajat, nu a depus declaraţii cod MF 394, fiind inactiv cu data de 30.05.2011));- SC. … SRL -4.448.371 lei (23,12 %) în condiţiile în care această societate nu a depus declaraţie cod MF 394;- SC Alex Design SRL -23.214.238 lei (16,7%) în condiţiile în care acest contribuabil nu a depus declaraţie cod MF 394;- SC Radu Motors SRL -2.171.182 lei (11,3%) în condiţiile în care această societate nu a depus declaratie cod MF 394.

Având în vedere comportamentul fiscal inadecvat al furnizorului S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L., faptul că acesta nu desfaşoară activitate la sediul social declarat, în lanţul de tranzacţionare apar societăţi fără personal angajat, care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, nu au achitat TVA la bugetul de stat înregistrând exclusiv TVA de recuperat, taxa nesolicitată spre rambursare, societăţi care au fost declarate contribuabili inactivi, organele de control au constatat că serviciile din facturile ce au înscris drept furnizor ,,S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L.” nu au o provenienţă licită, documentele prezentate neputând fi considerate documente justificative în sensul prevăzut de art.21 alin.4) lit.f) din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

În lunile noiembrie, decembrie 2010, martie şi mai 2011, societatea verificată a înregistrat în evidenţa contabilă un număr de 6 (şase) facturi având înscrise ca furnizor S.C. …. S.R.L Bucureşti, suma totală a acestora fiind de 2.705.104,62 lei, din care valoare fără T.V.A. 2.181.536,39 lei si T.V.A. 523.568,23 lei.

Facturile având înscrisă denumirea furnizorului S.C. … SR.L. reprezintă lucrări de suprafaţă sonda Strâmbu şi Bustuchin, contravaloare materiale de construcţii, livrare echipamente şi accesorii (pentru care nu a fost prezentată anexa prevăzută în factură) şi servicii închiririere automacara.

            Pentru a verifica realitatea tranzacţiilor menţionate în facturile având înscrise ca furnizor S.C. … S.R.L Bucureşti, organul de inspecţie fiscală din cadrul D.G.F.P.Prahova – A.I.F. a efectuat un control încrucişat, fiind întocmit Procesul Verbal nr.2486/26.04.2013 potrivit căruia :

În lunile noiembrie 2010 şi decembrie 2010, S.C. …. S.R.L.   a ,,emis” către S.C. Histria Solaris S.R.L. un număr de 4 facturi în valoare totală de 2.700.455 lei din care TVA de 522.669 lei, după cum urmează:

            – factura nr. 111/29.11.2010 în valoare totală de 467.545,72 lei din care TVA de 90.492,72 lei, având ca obiect “prestări de servicii conform contract nr. 31/27.10.2010”;

            – factura nr. 151/29.12.2010 în valoare totală de 390.600 lei din care TVA de 75.600 lei, având ca obiect “prestări de servicii conform contract nr. 31/27.10.2010”;

            – factura nr. 152/29.12.2010 în valoare totală de 713.979,59 lei din care TVA de 138.189,59 lei, având ca obiect “livrare materiale pentru construcţii”;

            – factura nr. 153/30.12.2010 în valoare totală de 1.059.220,39 lei din care TVA de 205.010 lei, având ca obiect “livrare echipamente şi accesorii conform anexa nr. 2”.

            În timpul controlului încrucişat a fost prezentat contractul de execuţie lucrări nr. 31/27.10.2010 încheiat între S.C. … S.R.L. în calitate de executant şi S.C. Histria Solaris S.R.L. în calitate de beneficiar, obiectul acestuia fiind „Realizarea de către executant a lucrărilor de construcţii montaj în cadrul diferitelor obiective specificate de către bemeficiar. Execuţia lucrărilor sus-menţionate se va face în baza unei comenzi emise de către beneficiar pentru fiecare obiectiv în parte”.

            Totodată s-a precizat faptul că, „valoarea contractului va fi dată de însumarea tuturor valorilor lucrărilor real executate, confirmate prin situaţiile de plată întocmite de executant şi acceptate de beneficiar”.    

Concluzia anchetatorilor

Recapitulând, din constatările prezentate anterior, detaliate pentru fiecare dintre societăţile menţionate (S.C. … S.R.L. Satu Mare, S.C. Radu Motors S.R.L. Ploieşti, S.C. Alex Design S.R.L.Ploieşti, S.C. Kult Premium Design S.R.L Ploieşti, S.C. .. S.R.L. Bucureşti,   S.C. .. S.R.L. Bacău, S.C. … S.R.L. Pantelimon, S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L. Ploieşti şi S.C. … S.R.L. Bucureşti) a rezultat faptul că:

– societăţile care s-au interpus pe lanţul de tranzacţionare nu au avut personal angajat care să livreze bunurile sau să presteze serviciile facturate catre S.C. Histria Solaris SRL;

– contravaloarea serviciilor şi bunurilor înscrise în facturi de societăţile menţionate în facturile care au fost înregistrate în evidenţa contabilă a S.C. Histria Solaris S.R.L. nu au fost raportate în totalitate sau chiar deloc în unele cazuri prin deconturile de T.V.A. (lunare sau trimestriale, dupa caz) şi nici nu au fost declarate în declaraţiile informative privind livrările/achiziţiile de bunuri pe teritoriul naţional cod 394;      

            – prestările de servicii şi bunurile înscrise în facturi provin de la societăţi furnizoare care s-au sustras de la control, ori nu funcţionează la sediul social declarat şi care nu au achitat obligaţii către bugetul de stat, motive care au condus la declararea unora dintre aceşti furnizori ca inactivi (S.C. Alex Design S.R.L. , S.C. Radu Motors, S.C. Kult Premium Design S.R.L. , S.C. …. S.R.L. precum şi furnizori ai acestora mentionaţi în cuprinsul prezentei sesizări) sau au fost radiate (S.C. …. S.R.L.).

            – exista neconcordanţe între achiziţiile declarate de furnizorii S.C. Histria Solaris S.R.L. şi cele declarate de furnizorii furnizorilor;

            – societatea nu a putut prezenta documente care să ateste ca bunurile şi prestările de servicii înscrise în facturile prezentate provin în realitate de la acei furnizori, nu au fost prezentate pentru facturile de servicii situaţiile de lucrări aferente şi rapoarte de activitate pentru închirieri de utilaje, transportul nu a fost asigurat de societatea verificată, iar in unele cazuri nu au fost menţionate mijloacele de transport utlizate, iar pentru mărfuri nu au fost puse la dispoziţie declaraţii de conformitate etc;

– recepţia mărfii a fost efectuată în toate cazurile doar de Muşat Costin, nu a existat o comisie de recepţie care să certifice realitatea intrărilor de marfă;

            – documentele prezentate de societate pentru tranzacţiile derulate cu S.C. …. S.R.L. Satu Mare, S.C. Radu Motors S.R.L. Ploieşti, S.C. Alex Design S.R.L.Ploieşti, S.C. Kult Premium Design S.R.L Ploieşti, S.C. … S.R.L. Bucureşti,   S.C. … S.R.L. Bacău, S.C. … S.R.L. Pantelimon, S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L. Ploieşti şi S.C. … S.R.L. Bucureşti (facturi, note de recepţie, situaţii de lucrări) nu au fost de natură să dovedească provenienţă reală a mărfurilor şi realitatea datelor înscrise în acestea.

Urmare celor prezentate, deşi S.C. Histra Solaris S.R.L. a prezentat organelor de inspecţie fiscală „facturi”, acestea au fost ,,emise” de societăţi comerciale care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii care încadrau acele societăţi în categoria societăţilor fantomă.

Faţă de cele constatate, organele fiscal
1) .nu au acordat dreptul de deducere pentru T.V.A. în sumă totală de 2.009.491 lei din documentele ,,emise” de S.C. .. S.R.L. Satu Mare, S.C. Radu Motors S.R.L. Ploieşti, S.C. Alex Design S.R.L.Ploieşti, S.C. Kult Premium Design S.R.L Ploieşti, S.C. … S.R.L. Bucureşti,   S.C. … S.R.L. Bacău, S.C. .. S.R.L. Pantelimon, S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L. Ploieşti si S.C. … S.R.L. Bucureşti, în urma neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art.146, alin. (1), lit. a) din Codul fiscal coroborat cu prevederile Titlului VI, pct. 46, alin. (1) din H.G. nr. 44/2004;

2.) stabilirea de cheltuieli nedeductibile fiscal în cuantum de 8.372.882 lei evidenţiate în conturile contabile 628,, Cheltuieli cu serviciile prestate de terţi”, 607 ,,Cheltuieli cu mărfurile” si 624,, Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal”   în baza documentelor ,,emise” de : S.C. … S.R.L. Satu Mare, S.C. Radu Motors S.R.L. Ploieşti, S.C. Alex Design S.R.L.Ploieşti, S.C. Kult Premium Design S.R.L Ploieşti, S.C. … S.R.L. Bucureşti,   S.C. …cept S.R.L. Bacău, S.C. … S.R.L. Pantelimon, S.C. Robyko Last Line Promo S.R.L. Ploieşti şi S.C. … S.R.L. Bucureşti, contribuabili cu comportament fiscal de inactiv şi inadecvat, în urma neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art.21, alin. (4), lit. f) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, relaţiile S.C. Histria Solaris S.R.L. cu cele nouă societăţi.

La neacordarea deductibilităţii T.V.A. în sumă de 2.009.491 lei s-a avut în vedere aspectul legat de comportamentul fiscal al furnizorilor deoarece daca aceştia nu depun declaraţii şi situaţii financiare la organul fiscal teritorial sau nu funcţionează la sediul declarat, nu au avut personal angajat, sunt contribuabili inactivi sau radiate, se poate concluziona că aceşti furnizori sunt infiinţaţi pentru a emite numai facturi şi a da astfel drept de deducere nereal pentru societăţile care declară că s-au aprovizionat de la aceştia.

Recapitulând, urmare constatărilor fiscale detaliate anterior, au fost stabilite suplimentar obligaţii de plată în sumă totală de 3.349.152 lei, din care 1.339.661 lei impozit pe profit şi 2.009.491 lei TVA, acestea fiind comise ca şi acte materiale repetate în executarea unei rezoluţii infracţionale unice,ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea 241/2005, infracţiuni reţinute în sarcina inc. Muşat Costin-Gabriel dar şi a persoanei juridice S.C. Histria Solaris S.R.L. Ploieşti.

În ceea ce priveşte plasarea sumei de 4.873.591 lei prin intermediul unor fapte de comerţ- operaţiuni bancare în conturile unor societăţi comerciale ale căror beneficiari nu sunt reali dar sunt folosite doar în scopul ascunderii originii ilicte a unor fonduri obţinute în urma unor operaţiuni comerciale simulate ca fiind licite dar care sunt producătoare de venituri ilicite-bani negrii, sub justificarea unor tranzacţii comerciale, constituie conţinutul constitutiv al infracţiunii de spălare de bani prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002, faptă reţinută în sarcina inc. Muşat Costin-Gabriel dar şi a persoanei juridice S.C. Histria Solaris S.R.L. Ploieşti cu complicitatea societăţilor comerciale menţionate respectiv S.C. Alex Design S.R.L., S.C. Radu Motors S.R.L., S.C.Robyko Last Line Promo S.R.L,către S.C.Kult Premium Design S.R.L, şi S.C.Kraft Welding S.R.L. în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea prev. de art.48 din C.pen. rap. la art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002.

Sursa: stopinfractori.ro

Urmărește știrile Observatorul Prahovean și pe Google News!

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0785 075 112 pe WhatsApp sau Signal.

Vreau să mă abonez la serviciul de mesagerie WhatsApp - Trimite un mesaj pe Whatsapp cu textul VREAU SĂ MĂ ABONEZ la numărul de telefon la 0785 075 112

Lasă comentariul tău. Click AICI

Comentariul tău
Numele tău