- Publicitate -

Vrei să devii polițist? Află totul despre admiterea în unitățile de învățământ ale Ministerului Administrației și Internelor

Data:

Distribuie articolul:

ijp-prahovaInspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova recrutează candidaţi pentru concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru nevoile M.A.I., după cum urmează:

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR:

Nr. crt.

Instituţia de învăţământ/ facultatea/ specializarea/

B+F

Număr locuri

TOTAL

1.

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti 

Facultatea de Poliţie

specializarea „Drept”

B+F

50

250

specializarea „Ordine şi siguranţă publică

B+F

200

TOTAL LOCURI

250

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL:

- Publicitate -

Nr. crt.

Instituţia de învăţământ/ facultatea/ specializarea

B+F

Nr .locuri

TOTAL

1.

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina 

agenţi

Poliţie

B+F

650

650

TOTAL LOCURI

650

2.

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca 

agenţi

Poliţie

B+F

150

150

TOTAL LOCURI

150

INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE CARE PREGĂTESC SPECIALIŞTI PENTRU NEVOILE  M.A.I

Nr. crt.

Instituţia de învăţământ/ facultatea/ specializarea/specialitatea militară/ beneficiar

B+F

Număr locuri

TOTAL

1.

Academia Tehnică Militară 

Facultatea de

Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament

Inginerie aerospaţială

Aeronave şi motoare de aviaţie

IGAv

B+F

2

6

Echipamente şi instalaţii de aviaţie

IGAv

4

Ingineria autovehiculelor

Blindate, automobile şi tractoare

IGSU

B+F

2

7

IGJR

5

Inginerie civilă

Construcţii şi fortificaţii

IGJR

B+F

8

8

Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Transmisiuni

IGJR

B+F

3

3

Calculatoare şi

tehnologia

informaţiei

Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională

IGPR

B+F

18

25

IGJR

5

IGSU

2

TOTAL LOCURI

49

2.

Academia 

Forţelor 

Terestre 

„Nicolae 

Bălcescu – 

Sibiu

Ştiinţe militare şi informaţii

Management

economico-

financiar

Finanţe- contabilitate

IGPR

1

7

IGSU

B+F

1

IGJR

5

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

Intendentă

IGPR

B+ F

1

3

IGSU

2

TOTAL LOCURl

10

3.

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă Braşov 

Ştiinţe militare şi informaţii

Management în aviaţie

IGAv

B

10

Aviaţie piloţi de elicoptere

19

Managementul traficului aerian

9

Aviaţie nenaviganţi

TOTAL LOCURI

19

4.

Institutul Medico – Militar 

Medicină Farmacie

DM

B+F

9 1

10

TOTAL LOCURI

10

5.

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I’ Piteşti 

Auto

IGJR

B

2

4

Tehnică de comunicaţii

IGJR

2

TOTAL LOCURI

4

6.

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia – Bobocu 

Aeronave şi motoare de aviaţie

IGAv

B

22

22

TOTAL LOCURI

22

Recrutarea se realizează potrivit procedurilor în vigoare, în raport de locul de domiciliu sau de reşedinţă al candidaţilor, potrivit opţiunii acestora.

Pentru a participa la concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru nevoile M.A.I, cursuri de zi, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii legale de recrutare:

● să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

● să cunoască limba română scris şi vorbit;

- Publicitate -

● să aibă capacitatea deplină de exerciţiu;

● să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.;

● să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului 2011;

- Publicitate -

● să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

● să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

● să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitatrea;

- Publicitate -

● să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

● nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

● au luat la cunoştinţă de condiţia prevăzută de art. 10, alin. (3) din Legea                 nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului cu modificările şi completările ulterioare;

- Publicitate -

● îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special;

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor sunt următoarele:

- Publicitate -

să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere pentru formarea profesională iniţială ca poliţist sau militar;

● să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minim 8,00;

● să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;

● să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

Nu se admit derogări de la nicio condiţie legală sau criteriu specific pentru recrutarea candidaţilor la concursul de admitere – sesiunea 2011.

RECRUTAREA CANDIDAŢILOR PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” BUCUREŞTI

CANDIDAŢII înscrişi la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, vor depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

1 Cererea de înscriere(se va completa în momentul înscrierii conform modelului, pus la dispoziţia candidaţilor de lucrătorii de resurse umane) – în cuprinsul căreia se va menţiona opţiunea candidatului privind limba străină  la care susţine admiterea;

2 Curriculum vitae (conform modelului pus la dispoziţia candidaţilor de către lucrătorii de resurse umane);

3 Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare (conform modelului pus la dispoziţia candidaţilor de către lucrătorii de resurse umane);

4 Diploma de bacalaureat în copie legalizată sau adeverinţă în original eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2011) în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, respectiv foaia matricolă în copie legalizată;

5 Copii legalizate ale următoarelor documente: certificat de naştere pentru candidat, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţie/soţ,  şi fiecare copil (dacă este cazul);

6 Autobiografia (se va completa conform modelului pus la dispoziţie de către lucrătorii de resurse umane);

7 Tabelul nominal cu rudele candidatului (se va completa conform modelului pus la dispoziţia candidaţilor de către lucrătorii de resurse umane);

8 Certificatul de cazier judiciar pentru candidat;

10 Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Administraţiei şi Internelor, concluzionată de medic – în original. Se eliberează de Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploieşti;

11 Caracterizarea de la ultimul loc de muncă (şcoală sau unitate militară). Se va prezenta documentul original înregistrat, datat, ştampilat şi semnat de către emitent.

12 Xerocopii  ale următoarelor documente: livret militar (dacă este cazul), act de identitate,  carnet de muncă (dacă este cazul);

13 Trei fotografii color ¾ cm (tip buletin identitate);

14 – Două poze color 9/12 cm;

15 – 20 coli xerox A4;

16 – 2 dosare plic.

Cererile de înscriere la concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti se primesc de către structurile de resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova pâna la data de 03.06.2011, iar data limită de depunere a dosarelor complete, este 24.06.2011. 

Candidatii recrutaţi pentru Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza Bucureşti – Facultatea de Poliţie – specialitatea „poliţie”, învăţământ de zi, pot opta la înscriere pentru una din următoarele variante:

a) DREPT;

b) DREPT sau ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ;

c) ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ.

Ocuparea locurilor se face în ordinea mediilor obţinute, după opţiune, până la completarea locurilor, conform Regulamentului de admitere, obţinut de pe site-ul http://www.academiadepolitie.ro/

În cadrul Facultăţii de Poliţie nu se aprobă schimbarea opţiunii iniţiale de către candidaţi, după transmiterea la Academia de Poliţie a tabelului nominal privind candidaţii înscrişi pe facultăţi, specializări şi specialităţi de către Serviciul Resurse Umane.

Testarea psihologică a tuturor candidaţilor înscrişi la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior, se efectuează la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit planificării întocmite împreună cu şefii structurilor de resurse umane, în perioada 30.05. – 18.06.2011.

Data şi ora examinării, documentele şi materialele necesare, precum şi locul de desfaşurare al acesteia, vor fi comunicate persoanelor interesate, conform planificării efectuate de Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, prin afişare la avizierul situat la punctul de control acces de pe str. Vasile Lupu,    nr. 60, candidaţii înscrişi având obligaţia de a se informa permanent cu privire la orice modificare adusă „Admiterii” –  2011.

Pentru candidaţii care au fost declaraţi inapt la examinarea psihologică, sau au fost declaraţi inapt medical în fişa medicală, activitatea de recrutare încetează.

DESFĂŞURAREA ADMITERII

Concursul de admitere se organizează şi se desfăşoară în perioada 17.07. – 29.07.2011, conform graficului postat pe site-ul de internet al acestei instituţii www.academiade politie.ro.

La prezentarea pentru înscrierea la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ universitar, candidaţii vor avea asupra lor următoarele documente:

buletinul / cartea de identitate / paşaportul – în original;

diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată (pentru candidaţii din seriile anterioare) –  sau adeverinţă eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2011) în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu;

foaia matricolă (studii liceale) în original sau copie legalizată;

contravaloarea taxei de înscriere respectiv documente doveditoare pentru exceptarea de la plata taxei de înscriere.

Sunt exceptaţi de la plata taxei de concurs persoanele care:

●sunt orfane de ambii părinţi;

●provenin din case de copii sau din plasament familial;

●sunt copii ai eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989;

●sunt răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;

●au venituri nete lunare pe membru de familie, calculate în luna anterioară celei în care se desfăşoară concursul de admitere, care nu depăşesc salariul minim net pe economie, calculat prin deducerea din salariul minim brut a impozitului;

●sunt absolvenţi ai liceelor Ministerului Administraţiei şi Internelor, promoţia anului participării la concursul de admitere

Candidaţii care solicită scutirea taxei de participare la concurs trebuie să probeze, cu acte, că se află în una din situaţiile enumerate mai sus, la data înscrierii.

Candidaţii se pot retrage în orice etapă a desfăşurării concursului de admitere fără a li se restitui taxa de participare la concurs.

Candidaţii care promovează probele eliminatorii, susţin probele de cunoştinţe la sediul instituţiilor de învăţământ pentru care au optat, conform graficului întocmit de fiecare din acestea.

Candidaţii care optează pentru admiterea la Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza Bucureşti – Facultatea de Poliţie, pot participa şi la concursul de admitere pentru una din şcolile de agenţi de poliţie, opţiune ce trebuie exprimată la înscriere.

De asemenea, aceştia vor relua întreaga procedura stabilită pentru concursul de admitere la şcolile de agenţi (plata taxei de participare, înscrierea la concurs, susţinerea probelor eliminatorii – contravizita medicală şi probele sportive – şi a testului de verificare a cunoştinţelor).

Candidaţii pentru Facultatea de Poliţie, învăţământ de zi, se vor prezenta în data de 17.07.2011, între orele 0800 – 1300 la sediul Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza Bucureşti, pentru înscriere şi vor achita taxa de participare la concurs, eliberarându-se pentru fiecare legitimaţia de concurs.

Detalii privind etapele şi probele concursului de admitere la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti pot fi obţinute de pe site-ul de internet al acestei instituţii.

 

Etapele concursului de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:

a) Etapa 1 – eliminatorie – se desfaşoară în perioada stabilită de Academia de Politie şi cuprinde:

– examinarea medicala;

– verificarea aptitudinilor fizice.

La probele eliminatorii nu se admit contestatii, repetari sau reverificari.

Conform Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2011 în facultăţile Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti, candidatii care poartă ochelari sau lentile de contact sunt obligati sa se prezinte la contravizita medicală cu prescripţia medicală privind ochelarii sau lentilele de contact şi cu ochelarii sau lentilele de contact.

b) Etapa a II – a – proba de evaluare a cunostintelor se desfaşoară în perioada stabilită de Academia de Politie, sub forma de test-grilî si cuprinde:

istoria;

– limba româna;

– limba straină (potrivit optiunii la înscriere).

Probele la Istorie, Limba Româna şi Limba Straină se susţin concomitent şi se notează separat.

Subiectele pentru proba de verificare a cunoştintelor se formulează din tematicile de concurs.

Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale premiile I, II, III, menţiune, premii speciale la olimpiadele şcolare internationale, recunoscute de M.E.C.T.S, la disciplinele de concurs, au dreptul de a fi admişi şi de a urma cursurile, pe locurile finanţate de la buget, în cadrul numărului de locuri prevăzute pentru admitere, după ce au promovat Etapa I – probe eliminatorii, conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2011 în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti.

Candidaţii care au obţinut premiile I, II sau III la concursurile şcolare la nivel national sau pe grupe de ţări, recunoscute de M.E.C.T.S, la disciplinele de concurs, pot fi admişi, fără concurs, în cadrul numărului de locuri prevăzute pentru admitere, după ce au promovat Etapa I – probe eliminatorii, Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2011 în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti.

Candidatii care se regăsesc în Lista olimpicilor naţionali şi internaţionali absolvenţi de liceu, pentru admiterea în învăţământul superior, emisă de M.E.C.T.S, vor prezenta la înscriere copia legalizată după diploma obţinută la concursurile şcolare internaţionale, la nivel naţional sau pe grupe de ţări.

Candidaţii declaraţi Respins la Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza Bucureşti care au ca a doua opţiune o şcoală de agenţi de poliţie, pot participa la concursul de admitere, dacă au fost declaraţi Respins la examinarea medicală efectuată în cadrul instituţiei de învăţământ superior.

Candidaţii declaraţi Respins la Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza Bucureşti, care au ca a doua opţiune o şcoală postliceală militară se supun procedurilor de admitere adoptate de Ministerul Apărării Naţionale pentru asemenea situaţii.

 

De asemenea, aceştia vor relua întreaga procedură stabilită pentru concursul de admitere la şcolile de agenţi (plata taxei de participare, înscrierea la concurs, susţinerea probelor eliminatorii – contravizita medicală şi probele sportive – şi a testului de verificare a cunoştinţelor).

Pentru candidaţii înscrişi la concursul organizat în instituţiile de învăţământ universitar care îşi exprimă opţiunea şi pentru una dintre şcolile postliceale, va fi constituit un dosar de recrutare separat, cu actele de studii în copie legalizată şi fişa medicală în copie, certificată prin înscrierea menţiunii „Conform cu originalul”.

Perioadele de desfăşurare ale concursurilor de admitere, tematica şi bibliografia aferente desfăşurării acestora, precum şi alte informaţii de interes pentru sesiunea de admitere 2011, pot fi obţinute de pe site-urile de internet ale instituţiilor vizate.

 RECRUTAREA CANDIDAŢILOR PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ŞCOLILE DE AGENŢI DE POLIŢIE „VASILE LASCĂR” CÂMPINA ŞI „SEPTIMIU MUREŞAN” CLUJ-NAPOCA

CANDIDAŢII înscrişi la şcolile de agenţi de poliţie, vor depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

1 Cererea de înscriere(se va completa în momentul înscrierii conform modelului, pus la dispoziţia candidaţilor de lucrătorii de resurse umane) – în cuprinsul căreia se va menţiona opţiunea candidatului privind limba străină  la care susţine admiterea;

2 Curriculum vitae (conform modelului pus la dispoziţia candidaţilor de către lucrătorii de resurse umane);

3 Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului pus la dispoziţia candidaţilor de către lucrătorii de resurse umane);

4 Diploma de bacalaureat în copie legalizată sau adeverinţă în original eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2011) în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, respectiv foaia matricolă în copie legalizată;

5 Copii legalizate ale următoarelor documente: certificat de naştere pentru candidat, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţie/soţ,  şi fiecare copil (dacă este cazul);

6 Autobiografia (se va completa conform modelului pus la dispoziţie de către lucrătorii de resurse umane);

7 Tabelul nominal cu rudele candidatului (se va completa conform modelului pus la dispoziţia candidaţilor de către lucrătorii de resurse umane);

8 Certificatul de cazier judiciar pentru candidat;

10 Fişa medicală-tip, de încadrare în Ministerul Administraţiei şi Internelor, concluzionată de medic – în original. Se eliberează de Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploieşti;

11 Caracterizarea de la ultimul loc de muncă (şcoală sau unitate militară). Se va prezenta documentul original înregistrat, datat, ştampilat şi semnat de către emitent.

12 Xerocopii  ale următoarelor documente: livret militar (dacă este cazul), act de identitate,  carnet de muncă (dacă este cazul);

13 Trei fotografii color ¾ cm (tip buletin identitate);

14 –  20 coli xerox A4;

15 – 2 dosare plic.

Cererile de înscriere la concursul de admitere în ŞCOLILE DE AGENŢI DE POLIŢIE „VASILE LASCĂR” CÂMPINA ŞI „SEPTIMIU MUREŞAN” CLUJ-NAPOCA se primesc de către structurile de resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova pâna la data de 01.07.2011, iar data limită de depunere a dosarelor complete, este 20.07.2011.

Testarea psihologică a tuturor candidaţilor înscrişi la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ postliceale, se efectuează la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit planificării întocmite împreună cu şefii structurilor de resurse umane, în perioada 04 – 15.07.2011. 

Data şi ora examinării, documentele şi materialele necesare, precum şi locul de desfaşurare al acesteia, vor fi comunicate persoanelor interesate, conform planificării efectuate de Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, prin afişare la avizierul situat la punctul de control acces de pe str. Vasile Lupu,    nr. 60, candidaţii înscrişi având obligaţia de a se informa permanent cu privire la orice modificare adusă „Admiterii” –  2011.

Pentru candidaţii care au fost declaraţi inapt la examinarea psihologică, sau au fost declaraţi inapt medical în fişa medicală, activitatea de recrutare încetează.

DESFĂŞURAREA ADMITERII 

Concursul de admitere la şcolile de agenţi de poliţie din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române se organizează şi se desfăşoară într-o singură sesiune, în perioada 20.08 – 02.09.2011, conform graficului stabilit de către instituţiile de învăţământ.

Candidaţii se vor prezenta în perioada 20 – 21.08.2011 la sediul şcolilor de agenţi de poliţie pentru care au optat, în vederea înscrierii şi achitării taxei de participare la concurs, în cuantumul stabilit conform competenţelor şi al eliberării legitimaţiei de concurs.

La prezentarea pentru înscrierea la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii vor avea asupra lor următoarele documente:

buletinul / cartea de identitate / paşaportul – în original;

diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată (pentru candidaţii din seriile anterioare) –  sau adeverinţă eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2011) în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu;

foaia matricolă (studii liceale) în original sau copie legalizată;

contravaloarea taxei de înscriere respectiv documente doveditoare pentru exceptarea de la plata taxei de înscriere.

 

Sunt exceptaţi de la plata taxei de concurs persoanele care:

●sunt orfane de ambii părinţi;

●provin din case de copii sau din plasament familial;

●sunt copii ai eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989;

●sunt răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;

●au venituri nete lunare pe membru de familie, calculate în luna anterioară celei în care se desfăşoară concursul de admitere, care nu depăşesc salariul minim net pe economie, calculat prin deducerea din salariul minim brut a impozitului;

●sunt absolvenţi ai liceelor Ministerului Administraţiei şi Internelor, promoţia anului participării la concursul de admitere.

ETAPELE CONCURSULUI:

a. ETAPA I – eliminatorie – se desfăşoară în instituţia de învăţământ în perioada 22.08 – 27.08.2011 şi cuprinde:

examinarea medicală

– verificarea aptitudinilor fizice;

La probele eliminatorii nu se admit contestaţii, repetări sau reverificări.

b. ETAPA a II-a – susţinerea probelor de evaluare a cunoştinţelor, se desfăşoară în data de 29.08.2011 sub formă de test-grilă la:

– Limba română;

– Limba străină (engleză, franceză, germană, potrivit opţiunii la înscriere).

Candidaţii care optează pentru admiterea într-o instituţie de învăţământ universitar pot participa şi la concursul de admitere pentru una din şcolile postliceale.

Candidaţii care au obţinut in perioada studiilor liceale premiile I, II, III, menţiune, premii speciale la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de M.E.C.T.S. la disciplinele de concurs, au dreptul de a fi admişi şi de a urma cursurile pe locurile finanţate de la buget, in cadrul numărului de locuri prevăzute pentru admitere, după ce au promovat etapa I – Probe eliminatorii, conform Metodologiei de admitere in facultăţile Academiei de Poliţie Bucureşti

Candidaţii care au obţinut premiile I, II sau III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări, recunoscute de M.E.C.T.S. la disciplinele de concurs, pot fi admişi, fără concurs, in cadrul numărului de locuri prevăzute pentru admitere, după ce au promovat etapa I – Probe eliminatorii, conform Metodologiei de admitere in facultăţile Academiei de Poliţie Bucureşti.

Candidaţii care se regăsec in „Lista olimpicilor naţionali şi internaţionali absolvenţi de liceu, pentru admiterea in invăţământul superior”, emisă de M.E.C.T.S., vor prezenta la inscriere copia legalizată după diploma obţinută la concursurile şcolare internaţionale, la nivel naţional sau pe grupe de ţări.

RECRUTAREA CANDIDAŢILOR PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE CARE PREGĂTESC SPECIALIŞTI PENTRU NEVOILE  M. A. I

CANDIDAŢII înscrişi la INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE CARE PREGĂTESC SPECIALIŞTI PENTRU NEVOILE M.A.I., vor depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

1 Cererea de înscriere(se va completa în momentul înscrierii conform modelului, pus la dispoziţia candidaţilor de lucrătorii de resurse umane) – în cuprinsul căreia se va menţiona opţiunea candidatului privind limba străină  la care susţine admiterea;

2 Curriculum vitae (conform modelului pus la dispoziţia candidaţilor de către lucrătorii de resurse umane);

3 Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare (conform modelului pus la dispoziţia candidaţilor de către lucrătorii de resurse umane);

4 Diploma de bacalaureat în copie legalizată sau adeverinţă în original eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2011) în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, respectiv foaia matricolă în copie legalizată;

5 Copii legalizate ale următoarelor documente: certificat de naştere pentru candidat, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţie/soţ,  şi fiecare copil (dacă este cazul);

6 Autobiografia (se va completa conform modelului pus la dispoziţie de către lucrătorii de resurse umane);

7 Tabelul nominal cu rudele candidatului (se va completa conform modelului pus la dispoziţia candidaţilor de către lucrătorii de resurse umane);

8 Certificatul de cazier judiciar pentru candidat;

10 Fişa medicală – tip de încadrare în Ministerul Administraţiei şi Internelor, concluzionată de medic – în original. Se eliberează de Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploieşti;

11 Caracterizarea de la ultimul loc de muncă (şcoală sau unitate militară). Se va prezenta documentul original înregistrat, datat, ştampilat şi semnat de către emitent.

12 Xerocopii  ale următoarelor documente: livret militar (dacă este cazul), act de identitate,  carnet de muncă (dacă este cazul);

13 Trei fotografii color ¾ cm (tip buletin identitate);

14 – 20 coli xerox A4;

15 – 2 dosare plic.

Cererile de înscriere la concursul de admitere în INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE CARE PREGĂTESC SPECIALIŞTI PENTRU NEVOILE M.A.I., se primesc de către structurile de resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova pâna la data de 03.06.2011, iar data limită de depunere a dosarelor complete, este 10.06.2011. 

Testarea psihologică a tuturor candidaţilor înscrişi la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru nevoile M.A.I., se efectuează la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit planificării întocmite împreună cu şefii structurilor de resurse umane, în perioada 30.05. – 18.06.2011.

Data şi ora examinării, documentele şi materialele necesare, precum şi locul de desfaşurare al acesteia, vor fi comunicate persoanelor interesate, conform planificării efectuate de Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, prin afişare la avizierul situat la punctul de control acces de pe str. Vasile Lupu,    nr. 60, candidaţii înscrişi având obligaţia de a se informa permanent cu privire la orice modificare adusă „Admiterii” –  2011.

Pentru candidaţii care au fost declaraţi inapt la examinarea psihologică, sau au fost declaraţi inapt medical în fişa medicală, activitatea de recrutare încetează.

DESFĂŞURAREA ADMITERII

Femeile şi bărbaţii candidează pe aceleaşi locuri.

La prezentarea pentru înscrierea la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii vor avea asupra lor următoarele documente:

buletinul / cartea de identitate / paşaportul – în original;

diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată (pentru candidaţii din seriile anterioare) –  sau adeverinţă eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2011) în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu;

foaia matricolă (studii liceale) în original sau copie legalizată;

contravaloarea taxei de înscriere respectiv documente doveditoare pentru exceptarea de la plata taxei de înscriere.

Candidaţii înscrişi la concursul de admitere în insituţiile M.Ap.N., pe locurile Ministerului Administraţiei şi Internelor vor susţine o probă de concurs, eliminatorie, de limbă engleză. Nota obţinută la limba engleză se ia în considerare la calculul mediei de admitere, cu ponderea stabilită de fiecare instituţie de învăţământ.

Candidatii care opteaza pentru Academia Fortelor Aeriene Henri Coanda Braşov la specializarea Management în aviatie – aviatie piloti, pe lânga completarea fisei medicale-tip de încadrare în M.A.I.,trebuie sa îndeplineasca si baremele-medicale ale probelor la care vor fi supusi în cadrul Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială General Victor Anastasiu, examinare a cărei contravaloare o vor suporta.

La Academia Tehnică Militară Bucureşti şi Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”  Sibiu se concurează pe numărul total de locuri aprobat pentru M.A.I., la fiecare facultate, respectiv domeniu de studii, iar ocuparea acestora se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute, candidaţii putând alege specializarea şi, ulterior, beneficiarul pentru care se pregătesc. Repartizarea candidaţilor admişi de beneficiari se realizează ulterior, pe baza mediilor de admitere şi opţiunilor individuale.

 

Candidaţii recrutaţi pentru toate instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N, pe locurile Ministerului Administraţiei şi Internelor se vor prezenta în ziua de 08.07.2011, ora 08,00 la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, str. Jandarmeriei, nr.9 – 11, Sector 1, Bucureşti, pentru susţinerea probelor eliminatorii – contravizita medicală şi probele de evaluare a patitudinilor fizice. Relaţii la tel.021 – 3159373, interior 11.422 sau 11.407.

 

La prezentarea pentru susţinerea probelor eliminatorii, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipament sportiv adecvat susţinerii probelor de evaluare a aptitudinilor fizice.

 

La probele eliminatorii nu se admit contestaţii, repetări sau reverificări.

 

Candidaţii care promovează probele eliminatorii susţin probele de cunoştinţe la sediul instituţiilor de învăţământ pentru care au optat, conform graficului întocmit de fiecare din acestea.

Perioadele de desfăşurare, tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, pot fi obţinute de pe site-urile de internet ale acestor instituţii.

 

Candidaţii care optează pentru admiterea la instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N, locurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, pot participa şi la concursul de admitere pentru una din şcolile de agenţi de poliţie, opţiune ce trebuie exprimată la înscriere.

De asemenea, aceştia vor relua întreaga procedura stabilită pentru concursul de admitere la şcolile de agenţi (plata taxei de participare, înscrierea la concurs, susţinerea probelor eliminatorii – contravizita medicală şi probele sportive – şi a testului de verificare a cunoştinţelor).

Candidaţii declaraţi Respins la instituţiile de învatamânt superior ale Ministerului Apărării Naţionale, care au ca a doua opţiune o scoală postliceală militară se supun procedurilor de admitere adoptate de Ministerul Apărării Naţionale pentru asemenea situaţii.

Probele şi baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la admiterea în instituţiile de invăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, cât şi în cele ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor, sunt următoarele:

Nr. 

Crt.

PROBELE DE VERIFICARE

BAREME MINIME 

Bărbaţi 

Femei 

1.

Alergare de viteză – 50 m plat

7”2

8”1

2.

Aruncarea mingii medicinale de pe loc

(4 kg bărbaţi şi 2 kg femei)

7 m

7 m

3.

Alergare de rezistenţă -1000 m

3’45”

4’10”

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, din municipiul Ploieşti, str. Vasile Lupu nr. 60, judeţul Prahova, în zilele lucrătoare, zilnic după următorul program:

LUNI, MIERCURI şi VINERI între orele 0900 – 1200; MARŢI şi JOI între orele 1200 – 1600.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane – telefon: 0244-30.21.14

Distribuie articolul:

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont care se poate transforma într-o știre? Trimite pe WhatsApp la 0785 075 112

Vreți să aflați cele mai noi știri din Prahova? Abonați-vă la Google News

Lasă comentariul tău. Click AICI

Comentariul tău
Numele tău

Exclusiv

Climatizare la costuri cu până la 30% mai mici, dotare standard a unor apartamente scoase la vânzare în centrul Ploieștiului

Soluțiile inteligente ale unui constructor pentru a proteja de caniculă locatarii celui mai nou bloc din Ploiești

VIDEO: Au secat irigațiile din Prahova. În timp ce la Buzău culturile sunt verzi, la noi recolta este compromisă

Lipsa precipitațiilor din această vară, pe fondul unei canicule...

Am stat de vorbă cu proprietarul grădinii plină cu palmieri care face furori pe internet. ”Mulți nu cred că este din România și mă...

În fotografiile care fac furori pe internet apar numeroși palmieri, din diferite specii, dar și bananieri și alte specii tropicale.

Au fost identificați ”băieții de cartier” care au făcut scandal în Ploiești Vest. Ce amendă au primit

”Zona va fi monitorizată în continuare de către polițiștii Secției de Poliție nr. 3 Ploiești” au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Abonează-te la newsletter

- Publicitate -

Știri noi

Pute îngrozitor în Ploiești. „Este cumplit pentru noi toți!”

Pe site-ul Primăriei Ploiești, pe secțiunea calitate aer, erau semnalate, în diverse zone, depășiri la hidrogen sulfurat și la benzen.

Atenționare Ro Alert la Bușteni. A fost semnalată prezența unui urs în zona LIDL

Prezența urșilor a fost semnalată, în această săptămână, în mai multe localități din Prahova.

Cutremur de 4 grade Richter în România

Cutremurul a avut loc la adâncimea de 13.7 km.

Climatizare la costuri cu până la 30% mai mici, dotare standard a unor apartamente scoase la vânzare în centrul Ploieștiului

Soluțiile inteligente ale unui constructor pentru a proteja de caniculă locatarii celui mai nou bloc din Ploiești
- Publicitate -
- Publicitate -

Informații utile

Robin Mihai este triplu medaliat cu aur la Campionatul Mondial de Kempo IKF cu sprijinul Supermarket La Cocoș

Ce ar fi sportul ploieștean fără implicarea oamenilor de...

Medicul Alin Scarlat explică puterea sentimentului de scop în viață

Observatorul Prahovean publică o serie de articole, extrase din...
- Publicitate -

Emisiuni
Observatorul Prahovean

Tânără ucisă de urs în Prahova. Noi detalii despre tragedia din Bucegi

Împușcarea urșilor este o soluție la această criză care provoacă noi victime?

Vor avea ploieștenii căldură la iarnă?

Primarul încă în funcție, Andrei Volosevici, a declarat: ”Intuiţia îmi spune că nu prea vom avea căldură la iarnă”
- Publicitate -

ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Pute îngrozitor în Ploiești. „Este cumplit pentru noi toți!”

Pe site-ul Primăriei Ploiești, pe secțiunea calitate aer, erau semnalate, în diverse zone, depășiri la hidrogen sulfurat și la benzen.

Atenționare Ro Alert la Bușteni. A fost semnalată prezența unui urs în zona LIDL

Prezența urșilor a fost semnalată, în această săptămână, în mai multe localități din Prahova.

Cutremur de 4 grade Richter în România

Cutremurul a avut loc la adâncimea de 13.7 km.

Climatizare la costuri cu până la 30% mai mici, dotare standard a unor apartamente scoase la vânzare în centrul Ploieștiului

Soluțiile inteligente ale unui constructor pentru a proteja de caniculă locatarii celui mai nou bloc din Ploiești
- Publicitate -