scade norma de venit

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole, individual sau într-o formă de asociere, beneficiază de reducerea normei de venit, proporţional cu pierderea înregistrată, în cadrul anului fiscal curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale precum îngheţul, grindina, poleiul, ploaia abundentă, secetă şi inundaţii, precum şi a epizootiilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ.

 

Condiţiile sunt următoarele :
- venitul net se stabileşte pe bază de norme de venit
- pierderea afectează peste 30 % din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale sau din animalele deţinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale, prevăzută la art. 105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completarile ulterioare, din cadrul unei unităti administrativ - teritoriale
- persoana fizică / asocierea fără personalitate juridică a depus formularul 221 Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit . In declaraţie contribuabilii inscriu suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale şi efectivele de animale, fără a se lua în considerare pierderea înregistrată, ca urmare a evenimentelor prevăzute la art. 106 alin(5) din Legea nr. 227/2015.


Constatarea pagubelor şi evaluarea se face, la cererea persoanelor fizice /asocierilor fără personalitate juridică, de o comisie numită prin ordin al prefectului judeţului/ municipiului Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile art.106 alin.(6) din Legea nr. 227/2015.
Formularul '' Cerere pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole / efectivelor de animale '' prevăzut în anexa 2 la ordin, se depune de persoană fizică / asocierea fără personalitate juridică la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia s-a întămplat evenimentul, în cel mai scurt timp de la data producerii acestuia, în cazul distrugerii ori vătămării culturilor agricole, plantaţiilor ori a rodului viilor, plantaţiilor pomicole, de hamei şi de arbuşti fructiferi, pieirii animalelor, păsărilor şi familiilor de albine.
Pentru a solicita reducerea venitului anual, persoana fizică / asocierea fără personalitate juridică depune la organul fiscal central competent, potrivit legii, formularul '' Cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit'', prevăzut în anexa nr.4 la ordin.
La cerere, se anexează procesul verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, din care rezultă pierderea înregistrată, pe categorii de produse vegetale/ categorii de animale şi pe localităţi.