amenda

Una dintre situaţiile cu care majoritatea dintre noi ne-am lovit măcar o dată până acum, ca şofer, ca pasager în mijloace de transport în comun sau în alte circumstanţe, este primirea unui proces-verbal de constatarea unei contravenţii.

 

În asemenea situaţii este bine de ştiut ce trebuie să faci, mai ales în cazurile în care măsura luată (de cele mai multe ori e vorba de amenzi) ţi se pare abuzivă sau neconformă cu realitatea. Agenţii constatatori care au încheiat procesul-verbal nu dau, în general, prea multe detalii sau nu dau deloc în legătură cu posibilitatea de contestare sau aspecte procedurale cu privire la aceasta.

Dar pe de altă parte, în practică s-a dovedit că aceiaşi agenţi constatatori nu stăpânesc tocmai satisfăcător legislaţia şi procedura la întocmirea proceselor-verbale contravenţionale, oferindu-ţi posibilităţi de contestare şi anulare a amenzii contravenţionale. De aceea este important să ştii ce atuuri poţi avea.

1. Cadrul legal. Cine întocmeşte procesele-verbale şi la ce se referă contravenţiile

 

Principalul act normativ în materia contravenţională îl reprezintă Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificări şi completări, dar există şi contravenţii care se supun prevederilor unor legi speciale.

Potrivit art. 15 alin. (2), agenţi constatatori sunt: „primarii, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului de Interne, special abilitaţi, persoanele împuternicite în acest scop de miniştri şi de alţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, de prefecţi, preşedinţi ai consiliilor judeţene, primari, de primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi de alte persoane prevăzute în legi speciale.”

Mai departe, în alin. (3) sunt enumerate şi contravenţiile care privesc: „apărarea ordinii publice; circulaţia pe drumurile publice; regulile generale de comerţ; vânzarea, circulaţia şi transportul produselor alimentare şi nealimentare, ţigărilor şi băuturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului.”

 

În conformitate cu prevederile art. 5, alin. 2 din OG 2/2001 sancţiunile principale sunt:

a) avertismentul;

b) amenda contravenţională;

 

c) prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

Potrivit aliniatului 5 al aceluiaşi articol, pentru una şi aceeaşi contravenţie se poate aplica numai o sancţiune contravenţională principală şi una sau mai multe sancţiuni complementare.

Avertismentul şi amenda contravenţională se pot aplica oricărui contravenient persoana fizica sau juridică iar prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se poate aplica numai persoanelor fizice.

Dacă aceeaşi persoana a săvârşit mai multe contravenţii sancţiunea se aplica pentru fiecare contravenţie.

Cele mai des întâlnite procese-verbale sunt legate de circulaţia pe drumurile publice, circulaţia în mijloacele de transport în comun, activităţi în spaţiile publice, activităţi de comerţ.

2. Ce trebuie să cuprindă procesul-verbal de contravenţie?

OG nr. 2/2001 prevede exact ce date şi informaţii trebuie consemnate în cuprinsul procesului-verbal. Astfel, potrivit art. 16, alin. (1) următoarele menţiuni trebuie prevăzute obligatoriu:

- data şi locul unde este încheiat;

- numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator;

- datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului;

- descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;

- indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia;

- indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie;

- posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate;

- termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

Citeşte şi:

Nu plătesc amenda de circulaţie, care sunt urmările? După cât timp îţi poate bloca statul conturile personale

Dacă este vorba de o personă juridică, în procesul-verbal se vor face menţiuni cu privire la:

- denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale acesteia;

- datele de identificare a persoanei care o reprezintă.

În situaţia contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse şi următoarele date: seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent.

În cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde şi numele, prenumele şi domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi ori ocrotitori legali ai acestuia.

Agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte menţiuni", sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.

Citește articolul integral AICI