Articole recomandate

A N U N Ț

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere specifică vacantă de secretar general al unității administrativ- teritoriale Comuna Mănești, județul Prahova

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI
 Primaria Comunei Măneşti, propune organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere specifică vacantă de secretar general al unității administrativ –teritoriale în data de 27.01.2020 - ora 10.00 la Sediul Primăriei Mănești, proba scrisă, iar interviul va avea în data de 30.01.2020 – ora 10.00;
 Dosarele se vor depune la secretariatul comisiei din cadrul Primăriei Măneşti, nr.134, Judeţul Prahova, în vederea participării la concurs, perioada de depunere a dosarelor: 27 decembrie 2019-15 ianuarie 2020
a) Condiții de participare la concurs:
d.1. Condiții generale:
sunt cele prevăzute la art. 465 din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019
- are cetățenia română și domiciliul în România;
-cunoaște limba română, scris și vorbit;
-are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
-are capacitate deplină de exercițiu;
-este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate , de către medical de familie , respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
-îndeplinește condițiile de studiiși vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
-îndeplinește condițiile specifice , conform fișei postului , pentru ocuparea funcției publice;
-nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității,infracțiuni de corupție sau de serviciu infracțiuni care înpiedică înfăptuirea justiției , infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incopatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea , amnistia post-condamnatorie sau descriminarea faptei.
-nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta , prin hotărâre judecătorească definitivă , în condițiile legii.
-nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
-nu a fost lucrător al Securității sau collaborator al acesteia , în condițiile prevăzute de legislația specifică.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice, administrative sau ştiinţe politice
- studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- vechime minima in specialitatea studiilor – 5 ani
În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (3) şi art. 468 alin. (2) lit. a) din Codul administrativ, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:
a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a) din Codul administrativ;
b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;
c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

b) Dosarul de concurs:
În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu:
1) Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
2) Curriculum vitae, modelul comun european;
3) Copia actului de identitate;
4) Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări;
5) Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncăși, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice conform anexei nr. 2D la H.G. 611/2008;
6) Copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului;
7) Cazierul judiciar;
8) Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau collaborator al acesteia.
Adeverințele care au alt format decât cel prevăzut la puncul 5) trebuie să cuprindă elemente similar celor prevăzute în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008 și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia /acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certificăpentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs;
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competent, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrative de numire.
Formularul de înscriere este pus la dispoziția candidaților prin publicarea sa pe pagina de internet a Primăriei comunei Mănești, respective www.primaria-manesti.ro, în cadrul secțiunii Anunțuri Angajări, precum și la sediul instituției.
Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Mănești, comuna Mănești, sat. Mănești nr. 134, județul Prahova, tel : 0244 484 304 int.1, fax 0244 484 470.

P R I M A R
Constantin NIȚOI

B I B L I O G R A F I A
privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere specifică vacantă de secretar general al unității administrativ- teritoriale Comuna Mănești, județul Prahova


1.Constituția României
2. Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019
3.Legea 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public , cu modificările și completările ulterioare
5. Legea nr.52/2003 republicată , privind transparența decizională în administrația publică.
6.Legea nr.119/1996 republicată cu privire la actele de stare civilă.
7. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.
8. O.G. nr.28 /2008 privind registrul agricol.

Publicat pe data de: 07.01.2020