Articole recomandate

ROMANIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA
VALEA DOFTANEI
PRIMĂRIA
Valea Doftanei,sat Teşila,str.Calea Doftanei,nr.156
Tel.0244365367,Fax 0244365202,web.www.primariavaleadoftanei.ro
CUI 2843116
Nr.5318 din 25.05.2018

ANUNT
privind organizarea concursului de recrutare pe functia publica de inspector,cl.I,
grad profesional debutant - compartiment “urbanism”

Institutia Comuna Valea Doftanei , cu sediul in Valea Doftanei,sat Tesila,str. Calea Doftanei,nr. 156,organizeaza concurs de recrutare pe functia publica de inspector cl.I,grad profesional debutant . Concursul se organizeaza la sediul Primariei comunei Valea Doftanei in data de 09.07.2018, ora 10.00 - proba scrisa si in data de 11.07.2018,ora 10.00-interviul.
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 27.06.2018 , ora 16.30 la registratura institutiei.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de art.49 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare.
Conditii de participare:
Conditii generale:
- sa aibe cetatenie romana si domiciliul in Romania;
- sa cunoasca limba romana scris si vorbit;
- sa aibe capacitate deplina de exercitiu;
- sa aibe o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice mentionate mai sus,atestata pe baza de adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
- sa aibe studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
- sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unor infractiuni contra umanitatii,contra statului sau contra autoritatii,de serviciu sau in legatura cu serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie ,care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
- nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
- nu a desfasurat activitatea de politie politica,astfel cum este definita prin lege;
Conditii specifice
- sa aibe studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul arhitectura, urbanism,amenajarea teritoriului, inginerie geodezica , inginerie civila,cadastru,drept.
- Vechime in specialitatea studiilor: nu este cazul.
- Vechimea in munca in domeniile mentionate mai sus constituie avantaj.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Valea Doftanei si la numarul de telefon 0244/365367,int. 15.

PRIMAR,
Lucian Vileford Costea

Publicat pe data de: 11.06.2018