cladiri-pericol-public.jpg

În 2015, Consiliul Local Ploiești a aprobat o hotărâre prin care proprietarii clădirilor și terenurilor neîngrijite vor suporta impozite cu până la 500 % mai mari. Numai că actul normativ nu a prevăzut și modalitatea de identificare a clădirilor și terenurilor care sunt lăsate în paragină. Regulamentul nu spune însă nimic despre clădirile degradate aflate în administrarea municipalității sau a altor instituții publice.

 

Mai nou însă, în ședința de mâine a Consiliului Local Ploiești, se propune o procedură prin care construcțiile aflate în stare de degradare și terenurile neîngrădite să fie identificate, astfel încât proprietarii lor să plătească un impozit mai mare.

Măsura se va aplica în cazul clădirilor: stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, faţade nereparate/necurăţate/netencuite/ nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situaţii de asemenea natură și în cazul terenurilor: stare de paragină, acoperit de buruieni, părăsit/abandonat, insalubre, neefectuarea curăţeniei în curţi, neîntreţinerea/nerepararea împrejmuirilor sau alte situaţii de asemenea natură.

Potrivit propunerii care se va afla în dezbatere publică „fac excepţie de la majorarea impozitului pentru clădirile/terenurile neîngrijite proprietarii care deţin autorizaţie de construire/desfiinţare valabilă, în vederea construirii/renovării/ demolării/amenajării terenului şi au anunţat la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi la autoritatea publică locală începerea lucrărilor”.

 

Proiectul prevede că, „în vederea identificării clădirilor/terenurilor neîngrijite de pe raza unităţii administrativ-teritoriale, se împuternicesc angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu atribuţii în acest sens, să efectueze verificări pe raza unităţii administrativ-teritoriale şi să întocmească fişa de evaluare şi nota de constatare”.

După identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijite/neîngrijit, prin grija compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, proprietarul va fi somat ca pe parcursul anului fiscal prin care s-a constatat starea clădirii/terenului, după caz, să efectueze lucrările de întreţinere/îngrijire necesare până la sfârşitul anului respectiv şi să menţină în continuare clădirea/terenul în stare de întreţinere/îngrijire, se arată în raportul de specialitate al proiectului

Dacă pe parcursul anului respectiv, potrivit propunerii, proprietarul clădirii/terenului s-a conformat somației, se încheie proces-verbal de conformitate.

 

În cazul intervenţiilor pe monumente istorice, clădiri şi terenuri din zonele de protecţie a monumentelor istorice şi din zonele construite protejate, procesul-verbal face referire la conformarea lucrărilor cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor legii;

Pe de altă parte, se mai arată în inițiativa locală, dacă, după expirarea termenului acordat, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreţinere/îngrijire necesare, angajații cu atribuții de control vor încheia o notă de constatare în care va fi consemnată menţinerea clădirii/terenului în categoria celor considerate, conform prezentei proceduri, ca fiind neîngrijite.

În acest caz, la sesizarea compartimentului de specialitate, primarul unităţii administrativ-teritoriale, va propune spre adoptare consiliului local proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv. 

 

Conform hotărârii adoptate în urmă cu doi ani, precum și a Codului Fiscal, „consiliul local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan”.