csm ploiesti

Primăria Ploiești propune o nouă rectificare de buget la Clubul Sportiv Municipal.

 

Astfel, veniturile totale pentru anul 2016 vor crește de la 12.510.000 de lei la 13.778.500 de lei, din care subvenția de la bugetul local va ajunge de la 10.355.500 de lei la 11.624.000 de lei.

Suma rectificată este destinată pentru capitolul bunuri și servicii (1.254.000) respectiv furnituri de birou (3.000 de lei), materiale pentru curățenie (8.500 lei), încălzit, iluminat (684.500 lei), apă, canal și salubritate (110.000 lei), carburanți și lubrifianți (9.000 de eli), postă, telecomunicatii, internet, TV (54.500lei), alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (335.000 lei). Alte 9.000 de lei sunt repartizare pentru cheltuieli de deplasare internă, iar 5.000 de lei pentru prime de asigurare.

Dacă proiectul va fi aprobat, suma avansată pentru a fi suplimentată este de 1.268.500 de lei, bani destinați strict pentru întreținerea bazelor sportive.

 

Raportul de specialitate al proiectului propus aprobării:

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri

şi cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

În conformitate cu Legea nr.339/2015 Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legea nr.340/2015 Bugetul asigurărilor sociale pe anul 2016 şi Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare , bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.40/01.02.2016 şi rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.148/28.04.2016, H.C.L. nr.199 /22.07.2016 şi H.C.L. nr.221/28.07.2016.

Caracterul de urgenţă este dat de necesitatea asigurării sursei de finanţare pentru plata utilităţilor şi a serviciilor de întreţinere pentru bazele sportive aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploieşti.

Prezenta rectificare constă în majorarea subvenţiilor de la bugetul local cu suma de 1.268,50 mii lei concomitent cu majorarea cheltuielilor cu aceeaşi sumă, astfel încât să fie asigurată funcţionarea şi întreţinerea în bune condiţii a bazelor sportive administrate de Club Sportiv Municipal Ploieşti.

Bugetul actual al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.221/28.07.2016, a fost structurat astfel:

○Venituri totale în sumă de 12.510,00 mii lei, respectiv:

-venituri din activitatea proprie (venituri din închirierea bazelor sportive şi alte diverse venituri) 2.053,00 mii lei,

-sponsorizări 101,50 mii lei,

-subvenţie de la bugetul local 10.355,50 mii lei.

○Cheltuieli totale în sumă de 12.510,00 mii lei:

1. Titlul I “Cheltuieli de personal” : 1.890,00 mii lei

2. Titlul II “Bunuri şi servicii” : 10.128,00 mii lei

3. Titlul XII “Active nefinanciare” : 492,00 mii lei

În bugetul rectificat Veniturile totale sunt în sumă de 13.778,50 mii lei:

-venituri din activitatea proprie (venituri din închirierea bazelor sportive şi alte diverse venituri) : 2.053,00 mii lei,

-sponsorizări: 101,50 mii lei,

-subvenţie de la bugetul local (se majorează cu 1.268,50 mii lei): 11.624,00 mii lei.

Cheltuielile totale pe anul 2016 ale Clubului Sportiv Municipal Ploieşti vor fi în sumă de 13.778,50 lei.

Prevederea bugetară va fi majorată doar pentru Titlul II „Bunuri şi servicii”, cu suma de 1.268,50 mii lei, pentru următoarele articole bugetare:

▪ 20.01.01 „Furnituri de birou”: + 3,00 mii lei.

▪ 20.01.02 „Materiale pentru curăţenie”: + 8,50 mii lei.

▪ 20.01.03 „Încălzit, iluminat”: + 684,50 mii lei.

▪ 20.01.04 „Apă, canal şi salubritate”: + 110,00 mii lei.

▪ 20.01.05 „Carburanţi şi lubrifianţi”: + 9,00 mii lei.

▪ 20.01.08 „Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet”: + 54,50 mii lei.

▪ 20.01.30 „Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare”: +385,00 mii lei (pentru: servicii de pază baze sportive, servicii de verificare centrale termice, service aparate de aer condiţionat, întreţinere autovehicule, întreţinere calculatoare şi imprimante, servicii de mentenanţă echipamente de telecomunicaţii stadion etc.)

▪ 20.06.01 „Deplasări interne, detaşări, transferări”: + 9,00 mii lei.

▪ 20.30.03 „Prime de asigurare non-viaţă” se majorează cu 5,00 mii lei.

Anexăm prezentului raport de specialitate bugetul rectificat cu modificările mai sus specificate (Anexa nr.1).

Director, Şef Serviciu Financiar-Contabilitate

Cezar Stoichiciu

Şef Serviciu Achizitii publice,

organizare competiţii,

Iuliana Chirilă

Compartiment Juridic,

Melania Dragomir