tichete gradinita ploiesti

Stimulentele educaționale, în cuantum de 50 de lei/lună, se acordă copiilor din familii defavorizate dacă sunt îndeplinite, cumulativ, mai multe  condiții.

 

Astfel, vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului școlar curent – copiii pot fi înscriși la grădiniţă şi înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă spațiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3 ani. Vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniți după data de 1 septembrie a anului școlar.

O altă condiție vizează venitul lunar pe membru de familie. Acesta trebuie să fie  de până la 284 lei. Acordarea stimulentelor educaționale este condiționată de frecvența regulată la grădiniță a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educațional prevăzut de prezenta lege.

„Părinții trebuie să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță, prin adeverința eliberată de unitatea de învățământ și prin pontajul realizat la sfârșitul lunii. Precizăm din start că este vorba despre copii care provin din familii defavorizate și că acestea trebuie să se încadreze în venitul stabilit de lege. Totodată, trebuie să se facă dovada frecvenței regulate la grădiniță”, a declarat Dan Dinu, directorul ASSC Ploiești. 

Absențe medicale pot fi motivate numai dacă părinții aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniță. 

Stimulentul educațional se acordă, la cerere, unuia dintre părinți, reprezentantului legal al copilului sau, după caz, persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților.

 

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile impozabile și neimpozabile realizate de familie inclusiv cele rezultate din obligațiile legale de întreținere față de copii și/sau față de părinți, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional.

Se exceptează de la stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei următoarele categorii de venituri :

-sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-alocația de stat pentru copii în cuantumul stabilit de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 și ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011

– ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;

-sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susţinerea educaţiei preșcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;

-sumele primite din activitatea de zilier, în condițiile Legii nr. 52/2001 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare;

– sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;

– sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgență.

Documentele doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor și altele asemenea.

Formularele/declaraţiile pe propria răspundere necesare acordării stimulentului educational pot fi accesate și pe www.asscploiesti.ro sau www.ploiesti.ro .

Depunerea formularelor pentru acordarea tichetului social pentru grădiniță, se va face la sediul Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare din Ploiești, str.Postei, nr.6, în zilele de luni, miercuri și joi in intervalul orar 9,00 – 12,00 și marți in intervalul orar 13,00 – 16,00 .

Informaţii suplimentare privind condițiile de acordare ale acestui stimulent educational, puteți obține de pe site-ul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, sau la numărul de telefon 0244-384920 int.8.