organigrama primaria ploiesti

Numărul angajărilor la nivelul Primăriei Ploiești a crescut de la un an la altul, în ciuda faptului că plătitorul de taxe și impozite se confruntă cu aceleași probleme: cozi și birocrație la ghișeele instituțiilor din administrația locală.

 

Strict la nivelul Primăriei Ploiești (aparatul de specialitate din subordinea primarului), se propune mărirea organigramei, de la 339 de angajați în 2015 la 394. Ultima modificare a schemei de personal este justificată de implementarea proiectelor de la Parcul Municipal Vest (49 de posturi) și de la Centrul de Excelență în Afaceri (7 posturi). Alte 10 posturi urmează să fie aprobate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene. 

Astfel, dacă un astfel de proiect va fi aprobat, numărul total de angajați din Primăria Ploiești crește la 394 de persoane, dintre care 3 au rang de demnitari (primar, doi viceprimari), 302 sunt funcționari publici (36 cu funcție de conducere), iar 89 - reprezintă personalul contractual (două persoane cu funcție de conducere).

 

Dacă aruncăm o privire în urmă, în ianuarie 2012, organigrama Primăriei Ploiești viza 313 angajați, din care trei aveau rang de demnitar, 260 erau funcționari publici (cu funcție de conducere 31, iar cu funcție de execuție - 229), iar 50 de persoane figurau ca personal contractual. 

Doi ani mai târziu, în 2014, numericul angajaților crește la 326 de funcționari publici, fiind 34 de posturi de conducere, iar personalul contractual  ajunge la 46 de persoane (un angajat având funcție de conducere). 

În 2015, creșterea este semnificativă: 339 de persoane prevăzute în organigramă, din care 3 demnitari, 229 funcționari publici (36 persoane cu funcții de conducere), 243 cu funcții de execuție și 46 - personal contractual (o persoană cu funcție de conducere).

Trebuie precizat însă că numărul angajaților în administrația locală, atât la nivelul Primăriei Ploiești, cât și în instituțiile din subordinea Consiliului Local Ploiești, ca urmare a ultimei propuneri va ajunge de la 1.031 de persoane la 1.074 de persoane, iar în acest total nu figurează angajații de la SC Transport Călători SA, de la Servicii Gospodărire Urbană ori de la SC Hale și Piețe, unde mai sunt alte aproximativ 2.500 de persoane angajate.

Noile schimbări la nivelul Primăriei Ploiești și instituțiilor din subordine din 2016:

Pentru anul 2016 prin adresa nr.7550/27.04.2016 Instituţia Prefectului – Judeţul Prahova a stabilit şi comunicat numărul maxim de 1074 posturi din care 43 de posturi la nivelul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploieşti şi 1031 posturi la nivelul aparatului de specialitate al primarului, precum şi al instituţiilor publice locale înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative.
Numărul de 1031 posturi astfel stabilit a fost repartizat după cum urmează :
- 149 posturi pentru Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, aprobat prin H.C.L. nr.254/2010;
- 128 posturi pentru Administraţia Parcului Memorial ,,Constantin Stere”, aprobat prin H.C.L. nr.145/2016;
- 100 posturi pentru Clubul Sportiv Municipal Ploieşti, din care 70 posturi aprobate prin H.C.L. nr.259/2013 şi 30 de posturi pentru implementarea proiectului ,,Modernizarea/extinderea funcționalǎ a Hipodromului din Ploieşti’’ S.M.I.S. nr.47690;
- 16 posturi pentru Casa de Cultură ,,I.L. Caragiale’’ a municipiului Ploieşti, aprobat prin H.C.L. nr.251/2010;
- 244 posturi pentru Politia Locală Ploieşti, din care 240 posturi aprobate prin H.C.L. nr.7/2011 şi 4 posturi suplimentare alocate potrivit prevederilor H.C.L. nr.502/2015;
- 394 posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, conform anexelor nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărâre, din care :
o 10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile numai pe perioada derulării acestor proiecte;
o 49 posturi pentru implementarea proiectului ,,Realizarea Parcului Municipal Ploieşti Vest inclusiv a cǎilor de acces şi a rețelelor edilitare specifice – Parc Municipal Ploieşti Vest’’ S.M.I.S. nr.32472;
o 7 posturi pentru implementarea proiectului ,,Realizarea Parcului Municipal Ploieşti Vest inclusiv a cǎilor de acces şi a rețelelor edilitare specifice – Centru de Excelențǎ ȋn Afaceri pentru Tinerii Intreprinzǎtori’’ – S.M.I.S. nr.39328.

Astfel se suplimentează numărul de posturi din cadrul aparatului de specialitate de la 339 la 394 având ȋn vedere implementarea celor douǎ proiecte.
Totodatǎ personalul care ocupǎ posturi de naturǎ contractualǎ, care presupun exercitarea unor atribuții dintre cele prevazute la art. 2 alin. (3) din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, vor fi numiți în noile funcţii publice ca urmare a aplicării prevederilor art.111 coroborate cu prevederile art.107, alin.(1), lit.,,b’’, iar funcţionarii publici vor fi numiţi în noile funcţii publice ca urmare a aplicării prevederilor art. 91 şi art.100 din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare conform avizului A.N.F.P., modificările din structura acestuia fiind următoarele:
1. La nivelul Direcţiei Generale de Dezvoltare Urbană au loc următoarele transformări :
Serviciul Autorizaţii Construcţii va funcţiona cu structură de o funcţie publică de conducere de şef serviciu şi 10 funcţii publice de execuţie din care o funcţie publică de execuţie vacantă de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior va fi transformată în funcţie publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional asistent.
Serviciul Dezvoltare Urbană şi Metropolitană va funcţiona cu structură de o funcţie publică de conducere de şef serviciu şi 7 funcţii de execuţie din care 5 funcţii de execuţie ocupate, iar două funcţii de execuţie vacante se vor transforma astfel:
- o funcţie publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior în consilier, clasa I, grad profesional debutant;
- gradul profesional al unei funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I din asistent în debutant.
Serviciul Control Documentații Publice, Disciplinǎ ȋn Construcții ȋşi va schimba denumirea ȋn Serviciul Verificare şi Control Documentații Publice care va funcționa cu aceeaşi structurǎ de o funcţie publică de conducere vacantǎ de şef serviciu şi 7 funcţii de execuţie, având ȋn vedere prevederile Legii nr.155/2010, actualizatǎ.

2. La nivelul serviciului Contracte din cadrul Direcţiei Gestiune Patrimoniu se solicitǎ transformarea gradului profesional al unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I din asistent în superior.

3. La nivelul Direcţiei Relaţii Internaţionale au loc următoarele transformări :
Compartimentul Manageri de Proiecte functionează cu structură de 10 posturi de personal contractual de execuţie, din care un post vacant propus pentru desființare şi 9 posturi ocupate.
Având ȋn vedere cǎ fişele posturilor cuprind atribuții asa cum sunt prevǎzute ȋn art.2, alin.3 din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, se propune transformarea celor 9 posturi de personal contractual de execuţie în funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent.
Funcţionarii publici de execuţie vor fi numiţi în noile funcţii publice ulterior prin act administrativ, ca urmare a aplicării prevederilor art.111 coroborate cu prevederile art.107, alin.(1), lit.,,b’’ din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare.

4.Se va înfiinţa Serviciul Administrare Parc Municipal Ploieşti Vest în subordinea directǎ a primarului, serviciu ce va funcţiona cu structură de 49 posturi de personal contractual din care un post de personal contractual de conducere de şef serviciu (manager) şi 48 posturi de personal contractual de execuție, conform proiectului ,,Realizarea Parcului Municipal Ploieşti Vest inclusiv a cǎilor de acces şi a rețelelor edilitare specifice – Parc Municipal Ploieşti Vest’’ S.M.I.S. nr.32472, astfel :
- un post de inspector de specialitate - economist,
- un post de inspector de specialitate - jurist
- douǎ posturi de tehnicieni din care:
1. un post de muncitor calificat electrician constructor montator aparataj şi cabluri de medie şi ȋnaltǎ tensiune;
2. un post de muncitor calificat instalator tehnico-sanitare şi de gaze;
- 24 de posturi de paznic (8 angajați ȋn 3 schimburi);
- 20 de muncitori necalificați.

5. Se va înfiinţa compartimentul Centrul de Excelenţă ȋn Afaceri pentru Tinerii Inteprinzǎtori în subordinea Serviciului Administrare Parc Municipal Ploieşti Vest, compartiment cu personal contractual de execuţie ce va funcţiona cu structură de 7 posturi de execuţie, conform proiectului implementat – S.M.I.S. 39328, astfel :
- un post de administrator – studii medii ;
- un post de referent - contabil – studii medii economice ;
- un post de referent – responsabil administrativ – studii medii ;
- un post de îngrijitor (femeie de serviciu) – agent curăţenie ;
- trei posturi de paznic – agenţi de pază.

6.La nivelul Direcției Comunicare, Relații Publice se va desființa un post vacant de funcție publicǎ de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Relații Publice.

7. Serviciul Informaticǎ va funcţiona cu structură de o funcţie publică de conducere de şef serviciu şi 7 funcţii publice de execuţie ca urmare a desființǎrii funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal şi a desființǎrii funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent.

8. Se va ȋnființa compartimentul Control Financiar de Gestiune cu structurǎ de 3 posturi de funcție publicǎ de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior.

9. Serviciul Managementul Calităţii, a Circulaţiei şi Evidenţei Documentelor va funcţiona în subordinea directă a conducătorului instituţiei cu structură de un post de conducere de şef serviciu şi 10 posturi de funcţie publică de execuţie ca urmare a :
- desființǎrii unei funcții publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior;
- desființǎrii unei funcții publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent;
- preluǎrii şi transformării unei funcții de personal contractual de execuție de referent studii medii ȋn post de funcție publicǎ de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul compartimentului Secretariat, Registratură, Arhivă care va funcționa cu structură de 4 posturi de personal contractual de execuţie din care 3 posturi de arhivar şi un post de curier.
Funcţionarul public de execuţie va fi numit în noua funcţie publicǎ de execuție de referent ca urmare a constatǎrii desfǎşurǎrii activitǎții care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, respectiv atribuții privind utilizarea programului informatic integrat al instituției prin aplicarea prevederilor art.111 coroborate cu prevederile art.107, alin.(1), lit.,,b’’ din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare.

10. La nivelul Direcției Administraţie Publică, Juridic – Contencios, Achiziţii Publice, Contracte au loc următoarele transformări :
- transformarea gradului profesional al unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I din superior în principal din cadrul serviciului Relația cu Consiliul Local, Reglementare;
- transformarea gradului profesional a douǎ funcţii publice de execuţie de consilier juridic, clasa I din debutant în asistent din cadrul serviciului Juridic – Contencios, Contracte pentru funcționarii publici care au absolvit perioada de stagiu;
- ȋnfiinţarea compartimentului Monitorizare Ȋntreprinderi Publice care va funcționa cu structură de 2 posturi de funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, pentru a duce la ȋndeplinire competențele stabilite conform prevederilor art.3 punctul 1, lit.,,f’’, punctul 2, lit.,,g’’ şi punctul 4 din O.U.G. nr.109/2011 modificatǎ şi completatǎ prin Legea nr.111/27.05.2016. Astfel potrivit prevederilor art.III ,,Autorităţile publice tutelare înfiinţează structuri de guvernanţă corporativă proprii care asigură exercitarea atribuţiilor şi competenţelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, la întreprinderile publice. Personalul încadrat în aceste structuri are statut de funcţionar public’’.