mihai apostolache

„Divulgarea opțiunii în cadrul procedurii votului secret și controlul votului atrag nulitatea hotărârilor privind alegerea celor doi viceprimari ai municipiului Ploiești”, este de părere Conferențiar univ. dr. Mihai Apostolache, Director al Centrului de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative din cadrul UPG Ploiești.

Normele imperative ale legii nu se pot modifica la partid, ele trebuie respectate și aplicate întocmai. Am constatat, cu regret, că încă de la ședința de constituire a consiliului local al Municipiului Ploiești, legea a fost încălcată prin faptul că o parte din consilierii locali, în cadrul procedurii votului secret, au arătat opțiunea de pe buletinul de vot la ieșirea din cabina de vot, situație care conduce la încălcarea secretului votului. În privința votului pentru persoane, cum a fost și acest vot pentru alegerea viceprimarilor municipiului Ploiești, legiuitorul a impus procedura votului secret (art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale; art. 11 din anexa la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale). Această procedură trebuie respectată cu strictețe, cu atât mai mult cu cât în discuție era alegerea persoanelor care îl ajută pe primar, sau, în anumite situații, îl înlocuiesc. Situația este valabilă și pentru alegerea președintelui consiliului județean și a celor doi vicepreședinți, Legea administrației publice locale prevăzând în art. 101 alin. 2 faptul că „președintele și vicepreședinții se aleg cu votul secret al majorității consilierilor județeni în funcție”. Comisia de la Veneția (Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept), în ”Codul bunelor practici în materie electorala. Linii directoare și raport explicativ”, a arătat că ”secretul votului este un aspect al libertății de vot, care are drept scop protecția alegătorilor împotriva oricărui fel de presiune cu care se pot confrunta în cazul în care alte persoane află despre candidaturile votate”. Totodată, subliniază Comisia de la Veneția, ”principiul confidențialității trebuie aplicat la întreaga procedură și în special la etapa votării și numărării voturilor. Secretul votului constituie nu numai un drept al alegătorului, dar și o obligație de a respecta dreptul celorlalți”. În jurisprudența sa (Decizia nr. 682/2012, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 473 din 11 iulie 2012), Curtea Constituțională a României a statuat că actele Comisiei de la Veneția nu au caracter obligatoriu, însă „recomandările sale constituie coordonate ale unui scrutin democratic, în raport de care statele – care se caracterizează ca aparţinând acestui tip de regim – îşi pot manifesta opţiunea liberă în materie electorală, cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului, în general, şi a dreptului de a fi ales şi de a alege, în special”. Curtea a mai arătat că, „de altfel, Codul bunelor practici în materie electorală este reţinut ca document internaţional relevant şi în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (de exemplu, Hotărârea pronunţată în Cauza Petkov şi alţii împotriva Bulgariei din 11 iunie 2009 sau Hotărârea pronunţată în Cauza Grosaru împotriva României din 2 martie 2010)”. Prin urmare, atât divulgarea opțiunii înscrisă pe buletinul de vot, cât și controlul votului încalcă secretul votului și atrag nulitatea actelor administrative.
Nulitatea hotărârilor privind alegerea celor doi viceprimari ai Municipiului Ploiești trebuie constată de instanța de contencios administrativ. Prin urmare, dacă se dorește restabilirea legalității, trebuie sesizată instanța de contencios administrativ. Prin acțiunea lor, consilierii locali au încălcat și dispozițiile legale privitoare la jurământ cuprinse în art. 7 din Legea nr. 393/2004, respectiv art. 32 din Legea nr. 215/2001, prin care aceștia s-au angajat să respecte Constituția și legile țării, precum și art. 3 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali care prevede că ”în exercitarea mandatului, aleșii locali se află în serviciul colectivității locale”, nicidecum al partidului care i-a desemnat în alegeri. Nu în ultimul rând, consilierii locali trebuie să fie un exemplu pentru ceilalți cetățeni, drept pentru care trebuie să respecte legea și să o aplice corespunzător, nu să o încalce, ca în situația de față