Observatorulph.ro publică astăzi sinteza completă a raportului întocmit de Curtea de Conturi Prahova la Primăria Ploiești, în urma unui control desfășurat anul trecut pentru exercițiul financiar 2014, când edil era Iulian Bădescu.

 

Elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu, precum şi autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse prevederilor iniţiale ale bugetelor publice 

La întocmirea programului de investiţii, entitatea nu a respectat cerinţele Legii nr. 356/2013, stipulate la art. 6 alin. (2), potrivit căruia finanţarea lucrărilor de investiţii noi se va realiza cu condiţia asigurării finanţării pentru lucrări de investiţii/activităţi în continuare prioritare, astfel încât să se respecte graficele de execuţie/termenele de punere în funcţiune sau datele de finalizare a proiectelor aflate în implementare.  

 

Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare 

S-au constatat situaţii în care unele elemente patrimoniale nu au fost înregistrate sau au fost înregistrate eronat în evidenţa contabilă a entităţii:  Sistemul de management al traficului a fost dezvoltat în mai multe etape, fiind reflectate în evidenţa contabilă ca obiective în curs de execuţie numai valoarea lucrărilor de modernizare efectuate în perioada 2012-2014. Celelalte componente sunt reflectate numai cantitativ în evidenţa tehnicoperativă condusă la nivelul Direcţiei de patrimoniu din cadrul U.A.T.M. Ploieşti;  Au fost menţinute nejustificat în active fixe corporale în curs de execuţie 50 de obiective de investiţii care au fost recepţionate până la finele anului 2013 cu o valoare totală de 20.387.932,04 lei;              

  Au fost înregistrate direct pe cheltuieli în contul 628 „Alte servicii executate de terţi” servicii de consultanţă în managementul proiectului „Realizarea parcului municipal Ploieşti Vest” în valoare totală de 50.351,98 lei, deşi aceste categorii de cheltuieli sunt de natura cheltuielilor de capital cu care se majorează valoarea obiectivului de investiţii.   Un număr de 20 subunităţi verificate, nu au constituit şi nu au raportat în situaţiile financiare încheiate la 31.12.2014 provizioane pentru riscuri estimate la 5.201.517 lei, aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, a căror plată se efectuează eşalonat, într-o perioadă viitoare. 

Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern (inclusiv audit intern) 

Prin Dispoziţia nr. 2666/28.10.2014 au fost actualizate Normele proprii privind aplicarea prevederilor OMFP nr. 1792/.200, însă, din parcurgerea  acestora s-a constatat că ele nu au fost transpuse într-o procedură operaţională, prin stabilirea paşilor ce trebuie urmaţi pentru implementare: nu este definit fluxul operaţiunilor la toate nivelurile de responsabilitate, cu nominalizarea persoanelor şi atribuţiilor în executarea activităţilor, astfel că, facturile înaintate pentru plata subvenţiilor către SC TCE Ploieşti S.A., pentru transportul public local, au fost vizate pentru controlul financiar preventiv şi ordonanţate la plată fără ca acestea să parcurgă şi faza de” lichidare a cheltuielilor”, respectiv fără certificarea realităţii sumelor datorate, a condiţiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective. Deşi a fost adoptată o procedură internă privind recepţia lucrărilor de investiţii şi de reparaţii, prin care s-a asigurat din punct de vedere formal supravegherea lucrărilor atât cu personal de specialitate propriu, cât şi prin contractarea de servicii externe, riscurile se menţin ridicate în această zonă, respectiv au fost constatate diferenţe cantitative şi de preţ la lucrările de reparaţii şi investiţii. Referitor la recepţia lucrărilor de investiţii s-au constatat disfuncţii şi în ce priveşte conţinutul şi circuitul documentelor, respectiv că procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nu conţin toate elementele necesare pentru a fi utilizate ca document care să ateste punerea în funcţiune a investiţiei şi nici nu au fost transmise în vederea înregistrării în contabilitate la termen în toate cazurile.  

Calitatea gestiunii economico-financiare 

 La nivelul U.A.T.M. Ploieşti nu au fost inventariate toate elementele patrimoniale în conformitate cu prevederile legale în domeniu: unele imobilizări corporale aflate în curs de execuţie (ct. 231) au fost inventariate scriptic fără a avea la baza constatări la faţa locului pe obiecte de execuţie şi valori determinate potrivit stadiului de execuţie, pe baza valorii din documentaţia existenţa (devize), precum şi în funcţie de volumul lucrărilor realizate la data inventarierii.  Referitor la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare conform reglementărilor legale şi în concordanţă cu prevederile legii bugetare şi cu destinaţia stabilită: - La nivelul U.A.T.M. Ploieşti s-au aprobat şi decontat din bugetul local subvenţii pentru transportul public urban unor categorii de călători care exced cadrul legal în vigoare. Totodată, s-au constatat plăti nelegale efectuate de la capitolul bugetar 84.02 „Transporturi”, articolul 40.03 „Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarife”, în valoare totală de 4.523.505 lei reprezentând subvenţii pentru transportul public local de persoane, decontate la tarife supraevaluate, pentru care, în timpul misiunii de audit, au fost calculate majorări de întârziere în sumă totală de 542.820 lei. - U.A.T.M. Ploieşti a înregistrat nejustificat pe cheltuieli de capital  şi a efectuat plăti nelegale de la capitolul bugetar 74.02.03 “Protecţia mediului” la obiectivul de investiţii “Modernizarea sistemului de colectare şi epurare a apelor uzate în Municipiul Ploieşti” în valoare totală de 389.335,20 lei reprezentând cantităţi de lucrări neexecutate, pentru care, în timpul misiunii de audit, au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 54.506,93 lei. - U.A.T.M. Ploieşti a înregistrat nejustificat pe cheltuieli şi a efectuat plăti nelegale de la capitolul 84.02 „Transporturi”, Titlul XII „Cheltuieli de capital”, articolul 71.01.01 „Construcţii”, în valoare totală de 165.616,50 lei, reprezentând cantităţi de lucrări neexecutate în cadrul contractului „Servicii de întreţinere/service, reparaţii şi upgrade a sistemului de management al traficului în Municipiul Ploieşti”, pentru care, în timpul misiunii de audit, au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 23.267,83 lei. - U.A.T.M. Ploieşti a înregistrat nejustificat pe cheltuieli şi a efectuat plăti nelegale de la capitolul 84.02 „Transporturi”, Titlul XII „Cheltuieli de capital”, articolul 71.01.01 „Construcţii”, în valoare totală de 80.489,70 lei, reprezentând elemente de cost decontate nejustificat la obiectivul de investiţii „Parcare supraterană str. Cuza Vodă”, pentru care, în timpul misiunii de audit, au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 11.488 lei. - U.A.T.M. Ploieşti a înregistrat nejustificat pe cheltuieli şi a efectuat plăti nelegale de la capitolul 84.02 „Transporturi”, Titlul XII „Cheltuieli de capital”, articolul 71.01.01 „Construcţii”, în valoare totală de 603,70 lei, reprezentând servicii de dirigenţie de şantier neexecutate la obiectivul de investiţii „Parcare supraterană str. Cuza Vodă”,  pentru care, în timpul misiunii de audit, au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 60,30 lei. - U.A.T.M. Ploieşti a înregistrat nejustificat pe cheltuieli şi a efectuat plăți nelegale de la capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie”, Titlul XII „Cheltuieli de capital”, articolul 71.01.01 „Construcţii”, în valoare totală de 46.698,32 lei, reprezentând cantităţi de lucrări neexecutate la obiectivul de investiţii „Clădire și spații adiacente Stadion Ilie Oană (execuție și proiectare)”, pentru care, în timpul misiunii de audit, au fost calculate majorări  de întârziere  în sumă de 5.287,38 lei. - U.A.T.M. Ploiesti a înregistrat  nejustificat pe cheltuieli și a efectuat plăți nelegale de la capitolul 84.02 „Transporturi”, Titlul II „Bunuri și servicii”, articolul 20.02 „Reparații curente”, în valoare totală de 23.395,84 lei, reprezentând cantități de lucrări executate fără autorizație de construire și în afara proiectului de execuție, pentru care, în timpul misiunii de audit, au fost calculate majorări  de întârziere  în sumă de 2.808 lei. - U.A.T.M. Ploiesti a înregistrat  nejustificat pe cheltuieli și a efectuat plăți nelegale de la capitolul 65.02 „Învăţământ”,         

Titlul II „Bunuri și servicii”, articolul 20.02 „Reparaţii curente”, în valoare totală  de 10.299,59 lei, reprezentând cantități de lucrări neexecutate de reparații curente la unitățile de învățământ, pentru care, în timpul misiunii de audit, au fost calculate majorări  de întârziere  în sumă de 1.591,14 lei. - Din verificările efectuate la 27 de instituții subordonate asupra modului de stabilire, înregistrare și plată a contribuţiilor datorate de angajator în anul 2014 aferente drepturilor salariale anterioare anului 2014, stabilite în baza unor hotărâri judecatorești rămase definitive și irevocabile, actualizate cu indicele de inflație la data plății acestora, s-a constatat că nu s-au utilizat cotele în vigoare pentru lunile la care se referă drepturile salariale caștigate conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și ale precizărilor pct.27 și 28 din HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003. Astfel, au fost declarate, înregistrate și virate sub nivelul real datorat, contribuții angajator în sumă totală  de 142.795 lei la toate cele 27 de subunități verificate. - Din verificarea modului de respectare a condițiilor de acordare a drepturilor  de natură salarială stabilite în favoarea personalului din învățământ prin hotărâri judecătorești,  s-a constatat la Școala cu clasele I-VIII Elena Doamna că, în cazul unei persoane, a fost stabilită eronat diferența de încasat din aplicarea Sentinței judecătorești nr. 604/2012, fapt ce a condus la plata nedatorată  în perioada octombrie 2014 – martie 2015 (3 tranșe) a unor diferențe salariale de 2.119 lei și a contribuțiilor angajatorului aferente acestora de 583 lei, iar reținerile angajatului aferente plății nedatorate au fost de 634 lei.  

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de  conturi  

I. Înlăturarea conform prevederilor art. 43 lit. c) din Legea nr. 94/1992, republicată, a neregulilor în activitatea financiar-contabilă şi/sau fiscală controlată, astfel: 1. Întocmirea programului de investiţii pornind de la prioritizarea lucrărilor pe baza unei analize a obiectivelor asumate prin programele de dezvoltare locale şi sectoriale şi, în conformitate cu reglementările legale în materie, cu asigurarea bunei gestiuni a fondurilor. 2. Efectuarea unei analize asupra elementelor care compun soldul contului 231 „Active fixe corporale în curs de execuţie” şi, în funcţie de rezultate: - Efectuarea corecturilor necesare în evidenţa contabilă; - Informarea factorilor de decizie cu privire la activele fixe corporale de natura studiilor şi proiectelor care nu mai pot fi utilizate, în vederea dispunerii măsurilor care se impun. Revizuirea circuitului documentelor, în sensul stabilirii unor termene ferme de comunicare a documentelor de recepţie între compartimentele entităţii. 3. Reevaluarea controlului intern pentru corectarea neconformităţilor, revizuirea procedurilor operaţionale existente şi elaborarea de proceduri şi norme interne pentru reglementarea activităţilor şi operaţiunilor pentru care s-au constatat deficienţe. 4. Inventarierea şi evaluarea la valoarea justă a tuturor elementelor de natura activelor care nu au fost supuse operaţiunii de inventariere şi înregistrarea eventualelor diferențe în conformitate cu prevederile pct. 42 şi 43 din O.M.F.P. nr. 2.861/2009. 5. Elaborarea şi implementarea unei proceduri operaţionale care să asigure parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor, respectiv recepţia serviciilor efectiv prestate. 6. Reanalizarea condiţiilor de acordare a subvenţiilor pentru transportul public de persoane în ceea ce priveşte categoriile de beneficiari în funcţie de criteriile şi de rata de suportabilitate. 7. Extinderea verificărilor la nivelul tuturor instituţiilor subordonate care efectuează plăţi de drepturi de natură salarială stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, a căror plată se efectuează eşalonat, într-o perioadă viitoare şi, în cazul identificării unor situaţii în care nu s-au constituit şi raportat provizioane, luarea măsurilor necesare pentru stabilirea şi înregistrarea acestora în evidenţele contabile.   II. Potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992, republicată: 1. Extinderea verificărilor asupra plăților efectuate la categoria de operaţiuni economice ”Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif” art. 40.03, privind plata de subvenţii la transportul public de persoane calculat în funcţie de un tarif eronat fundamentat, care nu au urmărit asigurarea suportabilităţii costurilor pentru beneficiarii finali prin finanţarea diferenţei dintre cheltuielile efective şi veniturile realizate de operatorul de transport şi care a avut ca efect majorarea artificială a profitului prestatorului de servicii, precum şi recuperarea acestuia, inclusiv a majorărilor de întârziere, la valoarea actualizată. 2. Extinderea verificărilor pentru stabilirea întinderii prejudiciului produs prin decontarea unor cantităţi de lucrări neexecutate la obiectivul de investiţii “Modernizarea sistemului de colectare şi epurare a apelor uzate în Municipiul Ploieşti”. În acest sens, se vor avea în vedere: cantităţile de lucrări şi preţurile ofertate, cantităţile de lucrări real executate, starea fizică şi tehnică a echipamentelor şi construcţiilor, preţurile decontate etc.  Restituirea către bugetul de stat a cotei de 75% din valoarea prejudiciilor stabilite, inclusiv a dobânzilor aferente. Luarea măsurilor pentru recuperarea prejudiciului, inclusiv a majorărilor/dobânzilor aferente.

3. Extinderea verificărilor la nivelul categoriilor de operaţiuni economice la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii (asupra tuturor plăţilor efectuate la obiectivele de investiţii „Parcare supraterană str. Cuza Voda”, „Clădire şi spaţii adiacente Stadion Ilie Oană (execuţie şi proiectare)” şi „Servicii de întreţinere/service, reparaţii şi upgrade a sistemului de management al traficului în Municipiul Ploieşti”), stabilirea întinderii prejudiciilor şi luarea măsurilor pentru recuperarea acestora. 4. Extinderea verificărilor la nivelul categoriilor de operaţiuni economice la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii (asupra tuturor plăţilor efectuate pentru reparaţii curente şi întreţinere străzi, respectiv reparaţii curente la unităţile de învăţământ din Municipiul Ploieşti), stabilirea întinderii prejudiciilor şi luarea măsurilor pentru recuperarea acestora. 5. Extinderea verificărilor asupra plăţilor efectuate de la cap. 70.50 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, articolul 20.01.30 „Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare”, la care s-a constatat abaterea cauzatoare de prejudicii, şi, în cazul identificării unor situaţii asemănătoare (servicii de întreţinere spaţii verzi efectuate pe terenuri care nu mai aparţin domeniului public său privat al entităţii şi decontate din bugetul local), stabilirea întinderea prejudiciului şi luarea măsurilor pentru recuperarea acestuia, inclusiv a celui de 205,30 lei estimat în timpul misiunii de audit şi a majorărilor de întârziere aferente. Revizuirea circuitului documentelor, în sensul stabilirii unor termene ferme de comunicare a documentelor de modificare a patrimoniului între compartimentele cu atribuţii în domeniu. 6. Extinderea verificărilor la nivelul instituţiilor subordonate asupra modului de stabilire, înregistrare şi plată a contribuţiilor datorate de angajator în anul 2014 aferente drepturilor salariale anterioare anului 2014, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, actualizate cu indicele de inflaţie la data plății acestora, unde s-a constatat că nu s-au utilizat cotele în vigoare pentru lunile la care se referă drepturile salariale câştigate, conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi ale precizărilor pct.27 şi 28 din HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003. După stabilirea sumelor certe, reprezentând contribuţii sociale datorate de angajator şi salariaţi aferente drepturilor de natură salarială plătite în anul 2014, luarea măsurilor necesare pentru:  Virarea la bugetul statului a eventualelor diferenţe de contribuţii salariale datorate de angajator şi salariaţi;  Recalcularea impozitului pe salarii datorat de către angajaţi;  Depunerea declaraţiilor rectificative corespunzătoare. 7. Extinderea verificărilor la nivelul instituţiilor subordonate asupra modului de stabilire, înregistrare şi plată a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar şi, în cazul identificării unor situaţii în care s-au acordat şi plătit drepturi peste nivelul stabilit de instanţă, stabilirea întinderii prejudiciului produs bugetului local şi dispunerea de măsuri pentru recuperarea acestuia, inclusiv a celui estimat în timpul misiunii de audit la Şcoala cu clasele I-VIII ”Elena Doamna”.  

 

Administrație
  • Joi, 21 Septembrie 2017
  • De Claudiu Vasilescu

Unora le place să trăiască în cocină

Aproape că nu există zi în care să nu primim imagini de la ploieşteni, surprinse prin mai toate cartierele din oraş. Cele două din acest material sunt poze făcute la interval de trei zile. Câtă...