Potrivit raportului de activitate pe 2015 al prefectului de Prahova, anul trecut, ca urmare a efectuarii controlului de legalitate, s-a constatat că o serie de acte administrative au fost adoptate, respectiv emise, cu incalcarea dispozitiilor legale. Prefectura nu a nominalizat însă primarii și consiliile locale cu probleme de legalitate.

 

Au fost intocmite 75 proceduri prealabile in urma carora au fost revocate 57 de acte administrative iar pentru 38 acte administrative s-au formulat actiuni la instanta de contencios administrativ in vederea anularii acestora.Dintre acestea 8 actiuni au fost admise, 2 respinse iar 28 sunt in curs de solutionare.Cele 38 de plangeri au fost formulate astfel:18 in urma refuzului autoritatilor administratiei publice locale de a revoca actele administrative apreciate ca fiind nelegale pentru care s-au formulat proceduri prealabile iar 20 actiuni au fost formulate direct la instanta de contencios administrativ.

            De asemenea, ca o consecinta a incalcarii legislatiei privind emiterea autorizatiilor de construire, la sesizarea Inspectoratului de Stat in Constructii, in baza dispozitiilor Legii nr.50/1991 si a Legii nr.554/2004, prefectul a formulat un numar de 11 actiuni la instanta de contencios administrativ care au ca obiect anularea autorizatiilor de construire emise nelegal de primari.

            Motivele de nelegalitate care au determinat intocmirea de proceduri prealabile respectiv formularea de plangeri la instanta de contencios au vizat urmatoarele aspecte:

 • acordarea sporurilor salariale pentru conditii periculoase si vatamatoare;
 • inchiriere teren aflat la dispozitia comisiilor loale de fond funciar;
 • atribuire denumire fara avizul Comisiei judetene de atribuire denumiri;
 • modificare componenta si numar membri comisie de validarea in timpul mandatului;
 • incalcarea dispozitiilor legale privitoare la intocmirea amenajamentului pastoral;
 • aprobare documentatie de urbanism cu incalcarea legislatiei specifice;
 • modificare contract de mandat;
 • emitere aviz de legalitate pentru actele administrative de consilier juridic in locul secretarului unitatii administrativ teritoriale;
 • acordare sprijin financiar fara temei legal;
 • constatare incetare mandat consilier local respectiv validarea mandatului unui nou consilier local cu incalcarea legislatiei;
 • nerespectarea normelor de tehnica legislativa la intocmirea actelor administrative;
 • nerespectarea dispozitiilor legale privind dobandirea dreptului de proprietate si dobandirea unor drepturi reale fara inscriere in cartea funciara (dispozitiile Codului civil);
 • incalcarea art.3 si 4 din Legea nr.213/1998 privind regimul proprietatii publice;
 • aplicarea prevederilor legale privind salarizarea personalului din fonduri publice,in mod defectuos;
 • concesionari, inchirieri si vanzari bunuri imobile;
 • reglementare situatie juridica a unor imobile;
 • emitere autorizatii de contruire cu incalcarea legislatiei specifice.

 

          Au fost inregistrate un numar apreciabil de acte care au suportat modificari atat de continut cat si de forma ca urmare a consultarilor dintre consilierii juridici din cadrul compartimentului de specialitate si secretarii unitatilor administrativ teritoriale care s-au conformat si au inteles sa modifice/completeze actele administrative in acord cu prevederile legale.

             De remarcat faptul ca, in comparatie cu anul 2014, la nivelul institutiei au fost verificate un numar de 108370 acte administrative fata de anul precedent in care au fost supuse controlului de legalitate un numar de 55792 acte administrative, astfel incat constatam ca activitatea autoritatilor administratiei publice locale a fost bogata determinata si de o serie de modificari legislative care au impus adoptarea/emiterea unui numar mai mare de acte in aplicarea prevederilor legale.    

           B. Activitatea de control de legalitate s-a desfasurat si la sediul unitatilor administrativ teritoriale in urma unei tematici aprobata de conducerea institutiei.Au fost verificate un numar de 10 unitati administrativ teritoriale selectate ca urmare a unor deficiente constatate in activitatea desfasurata de secretari sau a unor sesizari de la consilierii locali sau alte persoane fizice sau juridice.

 

             Ca urmare a acestor controale au fost identificate o serie de deficiente ce tin atat de activitatea secretarilor cat si de a reprezentantilor autoritatilor administratiei publice locale fiind incalcate dispoziilor Legii nr.215/2001(r1) a adminstratiei publice locale :

                Astfel, s-au constatat urmatoarele:

 • activitate defectuoasa a comisiilor de specialitate ale consiliului local (rapoarte de avizare lapidare, neinregistrate, nemotivate);
 • lipsa rapoartelor de activitate ale primarilor, viceprimarilor si consilierilor;
 • de regula nu se acorda audiente de catre consilierii locali si nu exista afisat la sediul institutiei programul de audienta si nu se organizeaza intalniri cu cetatenii;
 • nu sunt respectate dispozitiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, nu se fac publice proiectele de acte administrative cu respectarea termenului legal;
 • nu sunt comunicate in termenul legal actele administrative in vederea exercitarii controlului de legalitate;
 • dispozitiile nu sunt insotite de referate si nu sunt motivate corect cu temeiul legal aplicabil ci doar generic cu prevederile Legii 215/2001(r1);

             Concluziile controalelor au fost consemnate in note de control cu termene si responsabilitati, in primul rand in sarcina secretarilor dar si a reprezentantilor autoritatilor administratiei publice locale deliberative si executive.
sursa: raportul de activitate al Prefecturii Prahova