La sfârșitul anului 2015 a rezultat un excedent de 3.951.000 lei. În total, potrivit propunerii de buget, veniturile pe 2016 vor fi de 84.440.000 lei, iar cheltuielile de peste 88,3 milioane de lei.

Primăria Câmpina a prezentat deja proiectul privind bugetul pe 2016. Veniturile proprii ale bugetului local, stabilite la 51.785,00 mii lei. Mai mult, Primăria Câmpina are de încasat, potrivit unei hotărâri judecătorești, suma de 1.390.000 de lei, care reprezinta corecția financiară câștigată în instanță și datorată de MDRT.

La elaborarea bugetului s-a avut în vedere, potrivit expuneii de motive a primarului Horia Tiseanu, suma de 5.264,00 mii lei care reprezintă cereri de rambursare depuse la Autoritățile de Management pentru proiectele europene, respectiv pentru Centrul National de Informare Turistică și Ambulatoriul Spitalului Municipal Câmpina. Aceste cereri de rambursare conțin cheltuieli deja efectuate de către primărie și urmează a fi încasate în anul curent. 

La capitolul cheltuieli este preăzută suma de  88.391.000 lei. Iată care vor fi cheltuielile propuse în 2016

- Cap 51.02 - Administratia publica locala - este prevazuta suma de 6.222,00 mii lei;

De la acest capitol de cheltuieli se asigura plata salariilor angajatilor din Primaria Municipiului Campina in suma de 3.903.000 lei, cât si cheltuielile materiale, in suma de 2.319.000 lei care asigură buna desfăşurare a activităţii curente.

- Cap.54.02 - Alte servicii publice - este prevazuta  suma de 747,00 mii lei din care:

- Cap 55.02 - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturile in suma de 1.400,00 mii lei, reprezinta suma alocata pentru achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumuturilor contractate de către municipalitate, în conformitate cu graficele de rambursare şi serviciul datoriei publice aferent anului 2016.

- Cap 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala - este prevazuta suma de 2.166,00 mii lei din care:

         - Politia Locala in suma de 1.983,00 mii lei din care:

                   - 1.623,00 mii lei cheltuieli de personal

                   -   360,00 mii lei cheltuieli de intretinere si functionare, din care 10,00 mii lei pentru reparatii curente la sediul Politiei Locale.

         - Biroul Situații de Urgență – este prevăzută suma de 183,00 mii lei din care:

                   - 142,00 mii lei cheltuieli de personal

                   -   41,00 mii lei cheltuieli intretinere si functionare din care 20,00 mii lei pentru reparatii curente la adapostul ALA.

- Cap.65.02 - Învatamânt este prevazuta suma de 28.220,00 mii lei din care:

         - 23.060,00 mii lei cheltuieli de personal din care:

                   - 22.717,00 mii lei - pentru plata drepturilor salariilor pentru personalul din invatamint

                   - 343,00 mii lei pentru plata navetei personalului din învățământ;

         - 4.614,00 mii lei cheltuieli de intretinere si functionare, din care:

                   - 3.754,00 mii lei pentru cheltuieli materiale care sa contribuie la buna desfăşurare a activităţii curente in unitatile de invatamint si

                   - 860,00 mii lei pentru asigurarea reparatiilor curente la unitatile de invatamint. Aceasta suma va fi repartizata pe unitati de invatamant cu avizul Comisiei constituită la nivelul Consiliului local pentru stabilirea și urmărirea lucrărilor de reparații la unitățile de învățământ preuniversitar de stat;

                   - 546,00 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bursele.

- Cap 66.02 - Sanatate - este prevazuta suma de 2.240,00 mii lei structurata dupa cum urmeaza:

         - cabinetelor medicale scolare suma de 705,00 mii lei din care:

                   - 682,00 mii lei  pentru  asigurarea cheltuielilor salariale si

                   - 23,00 mii lei cheltuieli de intretinere si functionare;

- pentru cele doua spitale subordonate Consiliului local au fost prevăzute următoarele sume:

         - Spitalului Municipal Campina suma de 700,00 mii lei pentru cheltuieli de modernizare și reabilitare în vederea îmbunătățirii actului medical.

         - Spitalul de Psihiatrie Voila suma de 835,00 mii lei din care:

                  - utilitati - 200,00 mii lei

                  - cofinantare la Programele Nationale de Sanatate - 300,00 mii lei

                  - reparație Pavilion nr.18 și dotări aparatură medicală -                             335,00 mii lei.     

- Cap.67.02 - Cultura, recreere si religie - este prevazuta suma de 2.418,00 mii lei structurata dupa cum urmeza:

       - Muzeul B.P Hasdeu suma de 320,00 mii lei din care:

                   - Cheltuieli de personal – 186,00 mii lei

                   - Cheltuieli de intretinere si functionare – 134,00 mii lei

       - Biblioteca C.I. Istrati suma de 257,00 mii lei din care:

                   - Cheltuieli de personal –173,00 mii lei

                   - Cheltuieli de intretinere si functionare – 84,00 mii lei

Suma de 2.541,00 mii lei reprezinta transferuri la Casa de Cultura Geo Bogza in suma de 1.201,00 mii lei, din care 700,00 mii lei este alocată pentru cheltuieli de reabilitare și modernizare a acestei instituții de cultură si Casa Tineretului in suma de 1.340,00 mii lei, din care 600,00 mii lei pentru cheltuieli de dezvoltare.

Tot în cadrul acestor transferuri pe lângă fondurile alocate pentru a se asigura cheltuielile de functionare se regăsesc și sumele necesare pentru desfășurarea manifestarilor culturale ce vor avea loc in anul 2016.

Suma de 600,00 mii lei este repartizata pentru:

         - sustinerea cultelor religioase suma de 150,00 mii lei

         - finantarea asociatiilor si funtatiilor in baza Legii nr.350/2005 suma de 150,00 mii lei;

         - finantarea Clubului Sportiv suma de 300,00 mii lei, din care 200,00 mii lei pentru cheltuieli de personal și 100,00 mii lei pentru întreținere și funcționare.

- Cap 68.02 - Asigurari si asistenta sociala este prevazuta suma de 8.114,00 mii lei în care sunt cuprinse cheltuieli necesare finantarii  dupa cum urmeaza:

              - asistenta sociala suma de 7.380,00 mii lei - reprezinta drepturile  asistentilor personali ai persoanelor cu handicap și indemnizații, cantina sociala si alte transferuri

              - cresa suma de 544,00 mii lei din care:

                  - cheltuieli de personal – 388,00 mii lei

                  - cheltuieli de intretinere si functionare – 156,00 mii lei

              - Centrul Social de Urgență - 190,00 mii lei.

- Cap.70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - suma de 5.990,00 mii lei si este structurata astfel:

         - cheltuieli de personal – 926,00 miilei (activitate sera si parcare)

         - cheltuieli de intretinere si functionare 3.914,00 mii lei, care include servicii de iluminat, intretinere si achizitie mobilier urban, reparatii cladiri, paza domeniul public si altele asemenea.

         - cheltuieli cu rambursari imprumut in suma de 1.150,00 mii lei.

- Cap.74.02 - Protectia mediului este prevazuta suma de 5.480,00 lei necesară pentru cheltuieli cu salubrizarea municipiului şi colectarea deşeurilor menajere, cat si transferul catre Fondul ”Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare” (IID) gestionat de SC Hidro Prahova.

Prentru decontarea taxei speciale de salubritate, nu au fost prevazute credite bugetare in cadrul acestui capitol. Aceasta taxa va fi decontata din prevederile propuse, in momentul in care societatea de salubrizare si Primaria Campina va avea o situatie clara cu privire la persoanele care nu au incheiat contract de salubrizare. In urma acestei actiuni va fi stabilit necesarul de credite pentru plata taxei menționate, urmand ca la rectificarea bugetara, să se reîntregească creditele la nivelul necesarului.

Tot în acest capitol avem inclusă cofinanțarea proiectului “Reabilitare si modernizare sisteme de apă - Hidro Prahova” în valoare de 200,00 mii lei.

  - Cap.84.02 - Transporturi este prevazuta suma de 3.523,00 mii lei structurată dupa cum urmeaza:

         - cheltuieli de personal suma 334,00 mii lei

          - cheltuieli cu bunurile si serviciile in suma 1.031,00 mii lei necesare pentru cheltuieli intretinere strazi;

         - subventie transport public suma de 108,00 mii lei

         - rambursare imprumut suma 2.050,00 mii lei.

Pentru sectiunea de dezvoltare – cheltuielile de investitii sunt prezentate in Lista cheltuielilor de capital – Anexa nr.2 la hotarare.

Cheltuielile de capital sunt – conform cadrului legal – repartizate pe capitole de cheltuieli, iar in cadrul capitolelor sunt structurate pe “Lucrari in continuare”, “Lucrari noi” si “Alte cheltuieli de investitii”.

Pe total – lista de investitii, prevederile bugetare la nivelul anului fiscal sunt de 20.071,00 mii lei.

BUGETUL CREDITELOR INTERNE

Bugetul creditelor interne pentru anul 2016 este in suma de 8.615,00  mii lei din care :

- Suma de 8.000,00 mii lei pentru bugetul de credit intern, reprezinta finantare rambursabila contractata de la BRD si este avizata favorabil la tragere, in baza Hotararii Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.4.678 din 11 noiembrie 2015;

- Suma de 615,00 mii lei, pentru bugetul de credit intern, reprezinta finantare rambursabila contractata de la Banca Comerciala Romana si este avizata la tragere in anul 2016, in baza Hotararii Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.4.767 din 12 ianuarie 2016.