- Publicitate -

Anulaţi taxele sau plecăm! Avertismentul investitorilor pentru Primăria Ploieşti

Luni, 23,02,2015, stopinfractori.ro a publicat un articol în care a prezentat conflictul dintre mai mulți investitori din Parcul Industrial Ploiești (PIP) și Serviciul Public de Finanțe Locale (SPFL), un subiect delicat care poate afecta grav atât economia locală cât și locurile de muncă ale celor aproximativ 8.000 de angajați ai Parcului.

Luni, 23,02,2015, stopinfractori.ro a publicat un articol în care a prezentat conflictul dintre mai mulți investitori din Parcul Industrial Ploiești (PIP) și Serviciul Public de Finanțe Locale (SPFL), un subiect delicat care poate afecta grav atât economia locală cât și locurile de muncă ale celor aproximativ 8.000 de angajați ai Parcului.

Investitorii sunt impozitați pe terenuri și clădiri de către SPFL, în baza unei Hotărâri de Consiliu Local, chiar dacă la finele lui 2013 a intrat în vigoare Legea 186, care la articolul 20 prevede scutirea de la impozitele pe clădiri și terenuri pentru firmele care își desfășoară activitatea în parcurile industriale.
În 2014, 26 de investitori au semnat o petiție prin care atrăgeau atenția Primăriei asupra acestui fapt și avertizau că dacă lucrurile nu vor intra pe un făgaș normal și vor fi în continuare impozitați contrar legislației în vigoare se vor muta în alte județe.
În 2015, SPFL continuă să perceapă impozite firmelor din PIP.
Citește și: Scandal între Primăria Ploieşti şi multinaţionale. Companiile ameninţă cu plecarea din Parcul Industrial

SPFL reclamat la Ministerul Finanțelor

Din informațiile noastre, mai multe societăți au sesizat deja Ministerul Finanțelor pentru că negocierile cu SPFL au eșuat, în ciuda discuțiilor avute cu directorul Simona Dolniceanu. Reporterii noștri au intrat în posesia unei astfel de sesizări pe care o redăm integral.

”Către

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Vă solicităm pe această cale un punct de vedere pe situația noastră.

Subscrisa suntem proprietarii unei suprafeţe de teren si construcții situate în Parcul Industrial Ploieşti.

Potrivit dispoziţiilor art 20 din legea 186/2013 privind constituirea și funcţionarea parcurilor industriale.

(1) Titlul de parc industrial conferă administratorului și rezidenţilor parcului dreptul la următoarele facilități:

scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial:

scutire de la plata impozitului pe terenuri ”corespunzător terenului aferent parcului industrial” potrivit prevederilor art, 257 lit 1) din Legea nr, 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:

scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial. În conformitate cu art. 250 alin.1 pct. 9 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare:

scutiri, numai cu acordul autorităților publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizații de construire și/sau autorizații de desfiinţare de construcții pentru terenurile și clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial; e) alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii, de autoritățile administraţiei publice locale.

Dispoziţiile art.250 alin.(l) pct.9 din Codul fiscal, „Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, (…) clădirile din parcuri industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii", iar conform art.257 alin.(l) lit.l) din acelaşi cod, „Impozitul pe teren nu se datorează pentru (…) terenurile parcurilor industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii.

Cu toate acestea , Servicul Public Finate Locale Ploieşti percepe impozit pentru terenul și clădirile amplasate în Parcul Industrial Ploieşti ( constituit în conformitate cu OG 65/2001), atât pentru subscrisa cât și pentru toți ceilalţi agenţi economici ce își desfășoara activitatea în aceasta secţiune.

Am încercat să reglementam această situație nelegală cu Serviciul Public de Finanţe Locale Ploieşti, însă pentru această instituție nu există decât o singură „lege" și anume Hotărârile de Consiliu Local prin care sunt stabilite aceste taxe și impozite locale, hotărâri care de asemenea cuprind numeroase dispoziţii contrare legii.

În prezent societatea noastră se află în situația de a fi executată silit, fiind instituită ipotecă legală asupra tuturor terenurilor și construcţiilor aflate în proprietatea noastră.

De asemenea, potrivit practicii judiciare în materie Înalta Curte de Casaţie și Justiție a apreciat că această scutire de la plata impozitului pentru terenurile și construcţiile situate în Parcul Industrial opereaza ope legis, legea prevede o scutire expresa și necondiţionată.

Parlamentul României- Comisia pentru Buget, Finanţe, Bănci a interpretat că dispoziţiile art.250 alin.l pct.9 şi art.257 lit.l din Codul fiscal reglementează situaţiile în care nu se datorează impozit pe clădiri şi pe teren, dispoziţii care operează de drept, prin efectul legii, nediscriminatoriu în cazul clădirilor şi terenurilor care se încadrează în situaţiile avute în vedere de legiuitor, fără ca ele să reprezinte măsuri de natura ajutorului de stat. Dimpotrivă, reprezintă ajutor de stat acele măsuri prin care se acordă individual anumite facilităţi fiscale, măsură care nu mai poate fi numită generală şi nediscriminatorie şi care este de natura ajutorului de stat şi în cazul ei trebuie respectate prevederile legale privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, reglementate în OUG nr. 117/2006.

Ori , SERVICUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEŞTI, prin perceperea acestor impozite încalcă în mod flagrant Regulamentul (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi Ordinului MDRAP nr.2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, modificat prin Ordinul nr. 1451/2014;

În raport de această situație învederată de noi, vă solicitam un punct de vedere, precum și luarea măsurilor legale ce se impun în ceea ce priveşte Serviciul Public de Finanţe Locale Ploieşti.”

 

Primăria Ploiești dată în judecată de mai mulți investitori din PIP

În timp ce investitorii invocă în continuare regulamentele și reglementările Uniunii Europene precum și prevederile Legii 186/2013 care îi scutesc de impozitul pe terenuri și clădiri, SPFL invocă Hotărârea de Consiliu Local 420 din 25.11.2014 în care, așa cum precizam în articolul de ieri nu se face referire la Legea 186/2013.

Pe cale de consecință, din informațiile noastre, cel puțin trei societăți comerciale au depus reclamații la instanțele de judecată pentru anularea parțială a HCL 420/25.11.2014 și scutirea de la impozit.

Dacă vor avea câștig de cauză vor deschide un nou proces prin care vor obliga administrația locală să restituie banii percepuți și în anul 2014 cu titlu de impozite pe clădiri și terenuri, ceea ce ar afecta serios bugetul Ploieștiului pe anul acesta și ar îngropa Primăria în datorii. Surse din Primăria Ploiești au precizat că aproximativ 40% din bugetul local vine din Parcul Industrial Ploiești.

Iată acțiunea în instanță făcută de una dintre societățile din Parcul Industrial Ploiești:

”DOMNULE PREŞEDINTE,

Subscrisa ……………………………. cu sediul in Ploieşti …………….., avand nr de înreg la ORC Prahova , J29/………, CUI …………….. , reprezentata legal prin ……………, în termen legal, prin avocat ………….. cu sediul în Bucureşti, str. ………………….., chemăm în judecată MUNICIPIUL PLOIEŞTI, PRIN PRIMAR, cu sediul in Ploieşti, B-dul Independenței nr. 16, judeţul Prahova, pentru ca prin hotărârea ce o veti pronunţa, să dispuneţi anularea parţială a Hotărârii Consiliului Local Ploieşti nr. 420/2.11.2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015 ca fiind nelegalăși netemeinică, respectiv a art. 8 si ar. 8.1 precum și anexa 2 ind. 5 în care este prevăzută procedura de acoradare a facilităţilor prevăzute de Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale.

Solicităm de asemenea obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

MOTIVELE PLÂNGERII

ÎN FAPT : Subscrisa sunt o societatea comercială ce își desfășoară activitatea în Parcul Industrial Ploieşti.

Hotărârea deConsiliu Local nr.420/25.11.2014 respectiv dispoziţiile art, 8și 8,1 precum și anexa 2 ind. 5, paginile 92-95, în care este prevăzută procedura de acordare a facilităţilor prevăzute de Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice nr, 2900/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizateîn parcurile industriale, ambele adoptate în baza expunerii de motive (punctul 4 – pagina 3) cât și în baza raportului de specialitate – punctul P – pagina 3 este netemeinicăși nelegala, întrucât conţine dispoziţii ce nu se regăsesc în ordinul mai sus menționat.

Prezenta Hotărâre de Consiliu Local nu ne-a fost adusă la cunoștință, astfel cum s-a procedat în anul 2013, printr-o adresăscrisă.

Totodată există neconcordanță vădităîntre conținutul Hotărârii deConsiliu Local ( anexa 2 ind. 5 referitoare la procedura de acordare a facilităților sub forma ajutoruiui de minimis ) și dispoziţiile Ordinului 2900/2013, modificată prin ordinul 1451/2014 precum și în concordanță cu Regulamentul 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Acestea sunt doar câteva elemente ce contureazăîn mod evident o situație nelegalăși neconcordantă cu actele normative emise de autoritățile statului, scopul instituirii lor prin Hotărârea deConsiliu Local constituindu-l în mod evident limitarea semnificativă a numărului de aplicanți (întrucât din punct de vedere fizic este imposibil de întocmit un dosar care sa conţinăîntreaga documentaţie într-un interval atât de scurt).

Mai mult, schema evidențiată ca și anexa 1 la Ordinul MDRAP nu corespunde tipului de activitate pe care noi o desfășuramîn ParculIndustrial, nouă fiindu-ne practic aplicabilă schema prevăzută la anexa 2 la Ordinul MDRAP.

În consecinţă Hotărârea deConsiliu Local în baza căreia s-au dispus măsuri restrictive, neconcordante cu dispoziţiiie legale aplicabile situației noastre, este nelegal emisă urmând ca acesta sa fie anulată parţial.

Mai mult decât atât, la nivel naţionai au fost emise Hotărâri de Consiliu Local prin care imobilele situate în parcurile industriale au fost scutite efectiv de la plata impozitelor în conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal.

De asemenea, Ordinul 2980 /2013 conţine dispoziții contrare, ele fiind înlăturate prin modificarea survenităîn anul 2014 prin Ordinul 1451/2014 ( care nu a fost avutăîn vedere de către Comisia de specialitate al cărei raport a stat la baza adoptăriiHotărârii de Consiliu Local atacate).

ÎN DREPT : art. 1, 2, 7, 22 si urm. din Legea 544/2004 actualizată, Legea 215/2001.

PROBE: înscrisuri și orice ale mijloace de probă prevăzute de lege.”

Plângere penală împotriva Simonei Dolniceanu, director SPFL

Investitorii cu care am stat de vorbă susțin că acestea sunt ultimele demersuri pe care le fac pentru aplicarea legislației în vigoare. În lipsă de soluții, firmele își vor reloca activitatea, așa cum au avertizat încă de anul trecut prin petiția înaintată Primăriei Ploiești.

Mâine vom publica o plângere penală făcută de un investitor Simonei Dolniceanu, directorul Serviciului Public de Finanțe Locale (SPFL).

Reamintim că am solicitat puncte de vedere pe marginea acestui subiect, care pune în pericol mii de locuri de muncă, atât SPFL cât și Prefecturii. Până la această oră nu am primit niciun răspuns.

sursa: stopinfractori.ro

Ai informații care ar putea deveni o știre? Contactează-ne la: 0785 075 112, pe WhatsApp sau Signal.

Urmărește știrile Observatorul Prahovean și pe Google News!

Sondaj

Sunteți de acord să citiți ziarul Observatorul Prahovean fără reclame, dar contracost? 

- Publicitate -

Articole asemănătoare

Irobiso, atacantul Petrolului, a acuzat că a fost numit „maimuță” de un adversar, în meciul cu UTA

Christian Irobiso, atacantul Petrolului, a fost eliminat, în prelungiri, pentru faptul că l-a lovit cu piciorul pe Erion Hoxhallari, fundașul arădenilor. Irobiso a izbucnit în...

Tradiții și datini din luna lui Brumar

Luna Noiembrie, numită popular “Brumar” sau “Vinicer” marchează căderea primei brume din an (“Brumar”), dar și momentul mult așteptat al fermentării și limpezirii vinului...
- Publicitate -

Video Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ultimele știri

Irobiso, atacantul Petrolului, a acuzat că a fost numit „maimuță” de un adversar, în meciul cu UTA

Christian Irobiso, atacantul Petrolului, a fost eliminat, în prelungiri, pentru faptul că l-a lovit cu piciorul pe Erion Hoxhallari, fundașul arădenilor. Irobiso a izbucnit în...

Tradiții și datini din luna lui Brumar

Luna Noiembrie, numită popular “Brumar” sau “Vinicer” marchează căderea primei brume din an (“Brumar”), dar și momentul mult așteptat al fermentării și limpezirii vinului...

Ministerul Energiei susține că „depăşim fără probleme iarna”. Depozitele de gaze ale României sunt pline

România va avea, luni dimineaţă, un volum de 3 miliarde metri cubi de gaze în depozite, ceea ce înseamnă aproximativ 98% din capacitatea totală...

Salvamontiștii români au fost solicitați la 14 intervenţii, în doar 24 de ore

Salvamontiștii români au avut 14 solicitări unde au fost nevoiți să intervină, în doar 24 de ore. În cadrul acestor intervenții, 21 de persoane...

Elevii prahoveni au câștigat trei medalii de aur la un concurs internațional din Indonezia

Mai mulți elevi din Prahova au câștigat trei medalii de aur, dar și premii speciale, la Competiția Internațională ISIF din Indonezia. Elevii prahoveni, de la...
- Publicitate -
- Publicitate -
- Publicitate -

Parteneri

- Publicitate -