fbpx

Observatorulph.ro publică proiectul de ordonanţă de urgenţă al Guvernului Ponta prin care vor fi desfiinţate 60.000 de posturi în administraţie.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, precum și pentru stabilirea numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice,  din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor

          Luând în considerare că o premisă determinantă în stabilirea obiectivelor şi strategiilor guvernamentale o constituie armonizarea legislaţiei specifică administraţiei publice în vederea eficientizării actului administrativ, ținând cont de faptul că activitatea administraţiei publice trebuie să fie măsurabilă şi eficientă se impune luarea cu celeritate a unor măsuri privind numărul de posturi aprobate autorităţilor şi instituţiilor publice, care vizează ajustarea şi reaşezarea structurilor funcționale de o manieră flexibilă, care să permită îndeplinirea cu eficienţă a atribuţiilor instituţionale, având în vedere lipsa de personal de la nivelul multor unități administrativ-teritoriale, ca urmare a vacantării unor posturi, precum și menținerea restricției, din anul 2009, privind ocuparea unui post dacă se vacantează șapte, se impune luarea unor măsuri pentru a asigura condiţii minime privind funcționalitatea acestora,  adoptarea acestor măsuri în regim de urgenţă se impune având în vedere necesitatea eliminării riscului unor potenţiale presiuni suplimentare asupra cheltuielilor  bugetului general consolidat, precum și necesitatea asigurării funcționalității autorităților administrației publice locale, întrucât aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

          Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

          Art. 1. - (1) Numărul total al posturilor vacante, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se desfiinţează la:

a)  ministere;

b)  instituțiile și autoritățile publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, indiferent de modul de finanțare;

c)   instituțiile și autoritățile publice finanțate integral sau parțial din bugetul asigurărilor sociale de stat și/sau din bugetele fondurilor speciale;

d)  instituțiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Fac excepţie de la reducerea prevăzută la alin. (1) următoarele:

a) posturile vacante determinate ca diferenţă dintre numărul posturilor corespunzător categoriei unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale din anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă și numărul posturilor ocupate, stabilit conform prevederilor pct. 1 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, precum şi posturile vacante din compartimentele autorităţilor administraţiei publice locale pentru care au fost stabilite posturi conform prevederilor pct. 2-4 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

b) posturile vacante unice din cadrul instituţiilor publice locale, definite ca acele posturi ale căror atribuţii, prin conţinutul şi natura lor sau prin responsabilităţile stabilite şi care nu se regăsesc într-o altă componentă funcțională;

c) posturile vacante pentru care au fost începute procedurile de ocupare, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum și posturile vacante ocupate temporar la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;

d) posturile vacante din unităţile şi instituţiile de învăţământ, unităţile sanitare, unităţile de asistenţă socială şi unităţile de asistenţă medico-socială, Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi cabinetele de expertiză medicală din cadrul caselor teritoriale de pensii;

e) posturile vacante  a căror ocupare a fost aprobată potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.5/2013;

f) posturile vacante aferente: funcţiilor de demnitate publică și cele asimilate acestora, funcțiilor de primar, de viceprimar, de președinte/vicepreședinte al consiliului județean, inclusiv cele aferente cabinetelor acestora;

g) posturile vacante aferente funcţiilor publice de conducere generale, specifice sau cu statut special, cele aferente categoriei înalţilor funcţionari publici, precum şi cele aferente funcţiilor militare de conducere, cele secretar al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și de administrator public, precum și posturile vacante de conducere pentru personalul contractual;

h) posturile vacante din cadrul  Ministerului  Apărării Naţionale care sunt stabilite în conformitate cu procesul de planificare a apărării la nivel național, standardelor  NATO și a legislației în vigoare;

i) posturi vacante din structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și cele necesare încadrării, în condiţiile legii, a promoţiei de ofiţeri, subofiţeri şi maiştri militari şi funcţionari publici cu statut special din anul 2013 de către Ministerul Afacerilor Interne şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

j) posturile vacante din structurile sau instituţiile nou înfiinţate în cadrul sau în subordinea instituţiilor şi autorităţilor publice din administraţia publică centrală, care au atribuţii noi, stabilite prin acte normative, a căror înfiinţare s-a aprobat în anul 2013, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă acestea s-au înfiinţat prin reorganizarea altor structuri sau instituţii publice deja existente, precum şi posturile vacante din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și structurile din subordinea acestora, care se reduc conform procesului de reorganizare a acestora;

k) posturile vacante din cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat şi din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice şi structurile din subordinea acesteia;

l) posturile vacante din cadrul autorităţilor de management şi organismelor intermediare care gestionează fonduri externe nerambursabile.

m) posturile vacante unice din cadrul unităţilor subordonate/în coordonare/sub autoritate a ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, definite ca acele posturi ale căror atribuţii, prin conţinutul şi natura lor sau prin responsabilităţile stabilite şi care nu se regăsesc într-o altă componentă organizatorică.

Art. 2.  –  Numărul total al posturilor ocupate, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se reduce conform anexei nr. 2, cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.

Art. 3. -  (1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) au obligaţia să-şi modifice structurile funcționale, astfel încât numărul total al funcţiilor de conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice care are în aparatul propriu/de specialitate și personal contractual,  ori,  după caz, numai  personal contractual, să fie de maximum 12% din numărul total al posturilor aprobate. Pentru determinarea numărului total al funcțiilor de conducere prin aplicarea cotei de 12%, se procedează după cum urmează:

a) în cazul în care numărul rezultat este mai mic de unu, acesta se rotunjește la întreg;

b) în cazul în care numărul rezultat este mai mare de unu, acesta se rotunjește la numărul întreg imediat superior acestuia, dacă fracțiunea este mai mare de 0,50.   

          (2) Numărul funcţiilor de conducere stabilit potrivit alin. (1), nu include funcţiile de demnitate publică alese sau numite, precum şi cele asimilate acestora, funcțiile de primar, de viceprimar, de președinte/vicepreședinte al consiliului județean, funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici, funcţiile publice de secretar al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, funcțiile de administratori publici, funcţiile de conducere din cabinetul demnitarului şi funcţiile de conducere a căror ocupare se face prin detaşare cu personal din cadrul instituţiilor din sectorul de apărare ordine publică şi siguranţă naţională conform statelor de organizare „Anexa M” aprobată de Consiliul  Suprem de Apărare a Ţării.

          (3) Structura funcțională a autorităţilor şi instituţiilor publice, prevăzute la alin. (1), trebuie să respecte următoarele cerinţe:

a) pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de execuţie;

b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de execuţie;

c) pentru constituirea unei direcţii este necesar un număr de minimum 15 posturi de execuţie;

d) pentru constituirea unei direcţii generale este necesar un număr de minimum 25 de posturi de execuţie.

(4) În situaţia în care, prin aplicarea prevederilor art. 1, art. 2 și art. 3 alin. (1)-(3), se desfiinţează o funcție de conducere ocupată, se transformă postul propriu al persoanei într-o funcţie de execuţie corespunzătoare studiilor şi condiţiilor de vechime ale acesteia.

 (5) În situaţia în care, prin aplicarea prevederilor art. 1, art. 2 și art. 3 alin. (1)-(3), serviciul public deconcentrat își modifică structura stabilită prin actul normativ de înființare, acesta își păstrează denumirea, iar conducătorul/adjunctul acestuia, după caz,  titulatura și salarizarea.

 (6) În cazul posturilor de conducere din instituțiile publice locale transformate conform alin (4), titularii acestora își păstrează până la 31.12.2013 drepturile salariale aferente funcției de conducere deținută anterior transformării.

Art. 4. – Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, să adopte/emită actele normative/administrative specifice de aprobare a structurii funcționale, în conformitate cu măsurile prevăzute la art. 1 - 3, după caz.

Art. 5. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului toate instituţiile şi autorităţile publice pot ocupa prin concurs/examen posturi conform principiului: „unu la unu”, respectiv, la un post ocupat devenit vacant, un post ocupat.

(2) Prin excepţie de la alin. (1) autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 1, alin. (1) pot aplica principiul prevăzut la alin. (1), după reorganizarea instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice, conform art. 1-4.

(3) Ocuparea posturilor vacante, prin concurs examen, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-b) se face numai după obţinerea avizului favorabil al Guvernului, prin notă iniţiată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice şi Ministerul Finanţelor Publice, pe baza solicitărilor justificate ale ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, cu condiţia încadrării în plafonul cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor de personal aprobate prin buget. Procedura de transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administraţiei publice.

(4) Ocuparea posturilor vacante, prin concurs/examen, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) se face numai după obţinerea avizului favorabil al Guvernului, prin notă inițiată de Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii, respectiv Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, după caz, şi Ministerul Finanţelor Publice, pe baza solicitărilor justificate ale ordonatorilor principali de credite, cu condiţia încadrării în plafonul cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor de personal aprobate prin buget.

(5) Ocuparea posturilor vacante, prin concurs/examen, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. h)–m) se face numai după aprobarea Guvernului, prin memorandum, cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art. 6. - (1) Anual, prin hotărâre, Guvernul poate stabili numărul maxim de posturi ce se pot înfiinţa şi ocupa, suplimentar posturilor stabilite după aplicarea prevederilor art. 1-3, în condiţiile legii, de către entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1), cu respectarea prevederilor Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010.

(2) Numărul posturilor  pe ordonatorii de credite prevăzuţi la alin. (1) se aprobă de către Guvern, prin memorandum.

Art. 7. -  La data  intrării în vigoare a  prezentei de ordonanțe de  urgență se modifică următoarele acte normative, după cum urmează:

           I. Ordonanța Guvernului  nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 19 octombrie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„Art. 10 - (3) - Structura organizatorică și numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Naţionale de Prognoză  se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

b) Anexa – Structura organizatorică a Comisiei Naționale de Prognoză, se abrogă.

II. La articolul 3, alineatul  (1) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270  din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

 „Art. – 3. (1) - Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Guvernului, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

III. Art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 112. – (1) Numărul total al funcţiilor de conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice este de maximum 12% din numărul total al posturilor aprobate. Pentru determinarea numărului total al funcțiilor de conducere prin aplicarea cotei de 12%, se procedează după cum urmează:

a) în cazul în care numărul rezultat este mai mic de unu, acesta se rotunjește la întreg;

b) în cazul în care numărul rezultat este mai mare de unu, acesta se rotunșește la numărul întreg imediat superior acestuia, dacă fracțiunea este mai mare de 0,50.

          (2) Numărul funcţiilor de conducere stabilit potrivit alin. (1), nu include funcţiile de demnitate publică alese sau numite, precum şi cele asimilate acestora, funcțiile de primar, de viceprimar, de președinte/vicepreședinte al consiliului județean, funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici, funcţiile publice de secretar al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, funcțiile de administratori publici, funcţiile de conducere din cabinetul demnitarului şi funcţiile de conducere a căror ocupare se face prin detaşare cu personal din cadrul instituţiilor din sectorul de apărare ordine publică şi siguranţă naţională conform statelor de organizare „Anexa M” aprobată de Consiliul  Suprem de Apărare a Ţării.”

Art. 8. -  Instituţiile publice a căror organizare și funcționare este  reglementată prin actele normative  prevăzute la art. 7, au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, să supună spre adoptare hotărârile Guvernului de stabilire a numărului de posturi şi structurii funcționale, în conformitate cu măsurile prevăzute la art.1-3, după caz.

 

           Art. 9.  – Instituțiile  și autoritățile  la care  se face referire la art. 7, vor funcționa, potrivit prevederilor legale aflate în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe de urgență, până la data intrării în vigoare a  hotărârilor de Guvern privind aprobarea numărul de posturi și a structurii funcționale ale acestora. 

Art. 10. – La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă prevederile art.22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr.227/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

         

PRIM – MINISTRU

VICTOR – VIOREL PONTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1

 

 

Numărul posturilor stabilit pentru fiecare categorie de unitate/subdiviziune administrativ-teritorială în vederea aplicării excepţiei prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)

din prezenta ordonanță de urgență*

Tip U/S.A.T.

Codul grupei

Grupe în funcție de numărul locuitorilor

la 01.01.2012

Nr. posturi

C - comune

141

cel mult 1.500

9

142

1501 - 3000

11

143

3001 - 5000

15

144

5001 - 10000

17

145

10.001 - 20.000

22

O - orașe

131

1501 - 3000

22

132

3001-5000

24

133

5001-10000

30

134

10001-20000

35

135

20001 - 50000

50

M - municipii

121

10001 - 20000

50

122

20001-50000

70

123

50001-100000

150

124

100001-200000

200

125

200001 - 400000

350

CJ – consilii județene

111

cel mult 500.000

250

112

cel puţin 500.001

400

Sectoarele municipiului București

150

 

330

Municipiul București

160

 

600

 

Notă: Anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă nu modifică prevederile anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

 

 

 

 

Instituţia publică ce aplică reducerea cu 4% a posturilor ocupate conform prevederilor art. 2

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale1

Ministerul Afacerilor Interne2

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice1

Ministerul Economiei1

Ministerul Educaţiei Naţionale3

Ministerul Finanțelor Publice4

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice5

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice1

Ministerul Sănătății6

Ministerul Transporturilor1

Secretariatul General al Guvernului1

 

     1Se referă la aparatul central şi la instituţiile/autorităţile publice/organe de specialitate aflate în subordine, sub autoritate sau coordonare.

     2Se referă la aparatul central al ministerului şi la instituţiile prefectului.

     3Se referă la aparatul central al ministerului şi la inspectoratele şcolare.

     4Se referă la aparatul central şi la instituţiile/autorităţile publice/organe de specialitate aflate în subordine, sub autoritate sau coordonare, cu excepția posturilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi structurile din subordinea acesteia care se reduc conform hotărârii Guvernului de reorganizare a acesteia.

     5Se referă la aparatul central şi la instituţiile/autorităţile publice/organe de specialitate aflate în subordine, sub autoritate sau coordonare, finanțate integral de la bugetul de stat.   

     6Se referă la aparatul central al ministerului şi la direcţiile de sănătate publică.

 

          Notă:          Ordonatorii principali de credite ai instituţiilor prevăzute în anexă stabilesc numărul de posturi care se reduc în aparatul propriu şi/sau în instituţiile şi autorităţile din subordine, sub autoritate, în coordonare sau finanţate prin bugetul acestora în conformitate cu analizele proprii, astfel încât să reflecte reducerea cu 4% a numărului total de posturi ocupate.

 

 

Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596 - doar text, foto și video.

Comentează cu profilul tău de Facebook


banner sos deces ultim 300 copyright.jpg
harold.jpg
970.jpg