fbpx

28059153_592409304485998_538086019035998494_n.jpg

Pe rolul secției de contencios administrativ a Tribunalului Prahova se află două acțiuni care au ca obiect constatatea încetării de drept a Consiliului Local al Comunei Gura Vitioarei. Prima acțiune a fost introdusă de secretarul Comunei Gura Vitioarei în data de 07 ianuarie 2019, iar cea de-a doua acțiune a fost promovată de Prefectul Județului Prahova în data de 08 ianuarie 2019.

Comuna Gura Vitioarei nu are primar, ca urmare a decesului primarului Gheorghe Tirifon la mijlocul anului trecut, atribuțiile primarului fiind exercitate de drept de viceprimarului Gheorghe Stănescu, iar acum riscă să rămână și fără consiliu local, dacă instanța de contencios administrativ apreciază că sunt întrunite condițiile legale pentru dizolvarea consiliului local al Comunei Gura Vitioarei.

Despre situația inedită din administrația locală a Comunei Gura Vitioarei am discutat cu domnul conferențiar universitar Mihai Cristian APOSTOLACHE, Director al Centrului de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative din cadrul UPG Ploiești.

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

Reporter: Domnule Apostolache, după ce anul trecut a fost schimbat din funcție viceprimarul cu atribuții de primar și apoi repus în funcție printr-o hotărâre a instanței de contencios administrativ, apreciindu-se că schimbarea a fost nelegală, anul acesta debutează cu două solicitări venite de la două subiecte diferite, dar care au același obiect: constatarea de către instanța de contencios administrativ a încetării de drept a mandatului consiliului local Gura Vitioarei. De ce s-a ajuns într-o astfel de situație?

Pentru că nu au reușit să înlăture din funcție viceprimarul cu atribuții de primar, cei care au inițiat demersul de schimbare din funcție al viceprimarului, și mă refer aici atât la factorul politic local, cât și la secretarul unității administrativ-teritoriale, forțează dizolvarea consiliului local, deoarece în situația în care se ajunge la dizolvarea autorității deliberative locale încetează și mandatul viceprimarului. Legea administrației publice locale prevede trei ipoteze de dizolvare de drept consiliului local: 1. În situația în care consiliul local nu s-a întrunit în ședință timp de două luni consecutiv, deși a fost convocat conform dispozițiilor legale; 2. Dacă nu a adoptat în trei ședințe ordinare consecutive nicio hotărâre; 3. Dacă numărul consilierilor locali s-a redus sub jumătate plus unu și nu se poate completa cu supleanți.

În cererea sa, secretarul unității administrativ-teritoriale a solicitat instanței de contencios administrativ să constate încetarea de drept a mandatului consiliului local pentru că numărul consilierilor locali s-a redus sub jumătate plus unu și nu poate fi completat cu supleanți.

Prefectul, în schimb, apreciază că se impune constatatea dizolvării consiliului local Gura Vitioarei deoarece acesta nu s-a întrunit în ședință timp de două luni consecutiv, deși a fost convocat legal și, în subsidiar, consideră că trebuie să se constate dizolvarea consiliului de către instanță pentru că numărul consilierilor locali s-a redus sub jumătate plus unu și nu poate fi completat cu supleanți.

După cum observați, prefectul a fost mai prudent în demersul său comparativ cu secretarul unității administrativ-teritoriale și a invocat în fața instanței de contencios administrativ cea de-a doua ipoteză de dizolvare de drept a consiliului local (nu s-a întrunit în ședință timp de două luni consecutiv, deși a fost convocat legal), trecând în subsidiar cea de-a treia ipoteză de dizolvare a consiliului local prevăzută de lege (numărul consilierilor locali s-a redus sub jumătate plus unu și nu poate fi completat cu supleanți), pe care secretarul Comunei Gura Vitioarei a invocat-o ca argument de bază al demersului său.

Este corect ca prefectul sau secretarul unității administrativ-teritoriale să solicite instanței de contencios administrativ constatatea dizolvării consiliului local?

Da. Potrivit art. 55 alin.2 din legea administrației publice locale, primarul, viceprimarul, secretarul unității administrativ-teritoriale, prefectul sau orice persoană interesată poate să sesizeze instanța de contencios administrativ cu privire la cele trei ipoteze de dizolvare de drept  a consiliului local reglementate de Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

De ce este interesat secretarul localității să se dizolve consiliul local al Comunei Gura Vitioarei?

În situația în care se dizolvă consiliul local, încetează de drept și mandatul viceprimarului care exercită atribuțiile primarului. În lipsa primarului, a viceprimarului care îl înlocuiește pe primar și a consiliului local, localitatea va fi condusă de secretarul unității administrativ-teritoriale. Sigur că plaja de manifestare a secretarului într-o astfel de situație este limitată, legea stabilind faptul că are rolul de a rezolva problemele curente ale comunei potrivit competențelor și atribuțiilor care îi revin, dar va rămâne o anumită perioadă singurul factor de conducere din administrația locală. Într-o astfel de postură, secretarul localității trebuie să manifeste moderație, iar instituția prefectului trebuie să vegheze la corecta aplicare a legii și la menținerea conduitei secretarului în cadrul definit de legiuitor.

Credeți că instanța de contencios administrativ va admite cererile de constatare a dizolvării consiliului local al Comunei Gura Vitioarei?

Chiar dacă au același obiect, cererile trebuie să le analizăm separat. Spun acest lucru deoarece sunt avute în vedere ipoteze de dizolvare diferite. După cum am văzut, secretarul unității administrativ-teritoriale a invocat faptul că numărul consilierilor locali din Consiliului Local al Comunei Gura Vitioarei s-a redus sub jumătate plus unu și nu poate fi completat cu supleanți, argumentând faptul că din 15 consilieri locali au mai rămas în funcție doar 5, deoarece 6 consilieri locali PSD și supleanții din lista PSD și-au dat demisia, iar altor 4 de la PNL le-a încetat de drept mandatul și locul acestora din urmă nu a fost completat cu supleanți. Prefectul, în schimb, afirmă că autoritatea deliberativă a Comunei Gura Vitioarei nu s-a întrunit în două ședințe ordinare consecutive, deși aceste ședințe au fost convocate legal și, prin urmare, se impune constatatea dizolvării sale, iar în subsidiar susține argumentul secretarului localității.

În opinia mea, nu se poate vorbi de reducerea sub jumătate plus unu a consilierilor locali din Consiliul Local Gura Vitioarei, deoarece demisiile consilierilor nu operează imediat, ci din momentul în care consiliul local i-a act de aceste demisii și declară locurile vacante. Demisia este un act unilateral de voință, dar, în cazul consilierilor locali, produce efecte după ce este parcursă o anumită procedură și nu imediat. Dacă legiuitorul ar fi dorit ca demisia consilierilor să opereze imediat, ar fi reglementat expres acest lucru. Avem în legislație cazuri în care se prevede faptul că demisia produce efecte juridice imediat. De exemplu, Legea partidelor politice nr. 14/2003 în  art. 16 alin.2 stipulează faptul că “membrii partidelor au dreptul de a demisiona din partid în orice moment, cu efect imediat”. Ori, potrivit articolului 10 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, consilierul local poate demisiona anunțând în scris președintele de ședință, care ia act de aceasta și propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie și se declară locul vacant. Cum nu s-a mai ținut nicio ședință a consiliului local, consilierii locali respectivi sunt încă în mandat, chiar dacă și-au înaintat demisia. Prin urmare, în consiliul local al Comunei Gura Vitioarei sunt 11 consilieri în funcție, numărul consilierilor nereducându-se sub jumătate plus unu. În privința demisiei supleanților din lista partidului respectiv, cred că a fost o înțelegere greșită a textului de lege sau cineva i-a sfătuit greșit. Indiferent dacă un partid nu mai are supleanți pe lista sa, celelalte partide reprezentate în consiliul local au în continuare supleanți. Legiuitorul folosește la modul general noțiunea de supleanți și nu are în vedere supleanții unei anumite formațiuni politice.

Pentru că situația prezentată de secretarul unității administrativ-teritoriale nu se încadrează în ipoteza de dizolvare a consiliului local prevăzută de legiuitor, apreciez că instanța de contencios administrativ va respinge acțiunea introdusă de acesta.

 Credeți că cererea prefectului va avea sorți de izbândă având în vedere faptul că aduce în atenția instanței o altă ipoteză de dizolvare de drept a consiliului local?

Consiliul Local al Comunei Gura Vitioarei a fost convocat în ședința atât în luna noiembrie, cât și în luna decembrie 2018, dar nu a reușit să se întrunească deoarece nu au fost prezenți minim jumătate plus unu din consilierii locali. Fiind două luni consecutive în care consiliul local al Comunei Gura Vitioarei nu s-a întrunit în ședință, prefectul a apreciat că autoritatea deliberativă a Comunei Gura Vitioarei s-ar afla în ipoteza prevăzută de art. 55 alin.1 litera a) din legea administrației publice locale. Numai că trebuie văzut dacă cele două ședințe ale consiliului local au fost convocate legal și, în același timp, dacă nu cumva s-a acționat cu rea-credință pentru a se ajunge într-o astfel de situație. Apreciez că înainte de a fi introdus acțiune la instanța de contencios administrativ, prefectul ar fi trebuit să verifice dacă consiliul local a fost convocat legal. Nu se poate vorbi de încetarea de drept a mandatului consiliului local decât în situația în care acesta nu s-a întrunit timp de două luni consecutiv în sedință, deși a fost convocat în temeiul legii. Dacă convocarea nu s-a făcut legal, nu se poate discuta de dizolvarea de drept a consiliului local.

Mai este un aspect important care trebuie luat în discuție, și anume faptul că 4 supleanți din lista PNL nu au fost validați și nu au putut să depună jurământul pentru că nu s-a desfășurat  ședința consiliului local. Acestor persoane li s-a încălcat dreptul fundamental de a fi alese, dar a fost încălcat și dreptul partidului de a avea reprezentarea rezultată din alegerile locale, dar și dreptul de a fi reprezentați al celor care au acordat încredere respectivului partid. Dacă mandatele celor 4 supleanți ar fi fost validate, consiliul local s-ar fi putut întruni fără probleme în ședință și nu s-ar mai fi discutat astăzi de dizolvarea consiliului local.

Oricum, cei patru supleanți afectați în dreptul lor se pot adresa instanței de contencios administrativ și să solicite acesteia să oblige consiliul local să le valideze mandatele. În mod normal, cererile de constatare a dizolvării ar trebui să se analizeze de instanță după soluționarea acestei cereri.

Înțeleg din susținerile dumneavoastră că nici demersul prefectului nu este ferit de obstacole. În situația în care, însă, s-ar admite cererea prefectului de constatare a dizolvării consiliului local ce se va întâmpla?

Până la alegerile parțiale de primar și consiliu local, problemele curente ale localității urmează să fie rezolvate de secretar. Alegerile parțiale nu se pot organiza cu mai puțin de un an înainte de expirarea duratei normale a mandatului primarului și consiliului local. Acest lucru înseamnă că dacă nu se organizează alegeri înainte de luna iunie, nu se mai pot organiza. Într-un astfel de caz, există și soluția reconstituirii din supleanți a consiliului local, soluție pe care am criticat-o de la început, considerând-o neconstituțională, dar care se menține în legislație, mai exact în art. 55¹ din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale. Până va da testul constituționalității, această soluție legislativă se prezumă că este constituțională. Prefectul convoacă ședința de reconstituire a consiliului local la care sunt invitați să participe supleanții partidelor reprezentate în consiliul local, consiliu care alege un viceprimar, iar acesta urmează să exercite artibuțiile primarului până la alegerile locale din vara anului 2020.

Indiferent, însă, de hotărârea instanței, tensiunile din administrația locală afectează serios colectivitatea locală din Comuna Gura Vitioarei.

Informeaza-te inainte de a cumpara o casa

Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596 - doar text, foto și video.

Comentează cu profilul tău de Facebook


sc_vasile1_83d7d.jpg
banner sos deces ultim 300 copyright.jpg
harold.jpg